Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Sitka"

Kryteria doboru materiału zmiennofazowego do akumulacji energii termicznej DOI:10.15199/62.2018.9.25


  Zastosowanie PCM do akumulacji energii termicznej kilkakrotnie zwiększa pojemność cieplną2, 3) w stosunku do materiałów bez przemiany fazowej. Najważniejszym kryterium doboru PCM są jego właściwości fizyczne, takie jak temperatura topnienia i entalpia przemiany fazowej, współczynnik przewodzenia ciepła, ale także oddziaływanie korozyjne na materiał konstrukcyjny akumulatora, stabilność chemiczna, wskaźniki ekonomiczne oraz bezpieczeństwo pracy instalacji akumulacji.Ze względu na niskie temperatury topnienia parafiny są dosyć powszechnie stosowanymi materiałami w solarnych systemach grzewczych. Gorzin i współpr.4) zastosowali parafinę RT50 (o temperaturze topnienia 50°C) w solarnym systemie do produkcji ciepłej wody użytkowej. PCM znajdował się w wymienniku ciepła typu rura w rurze. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych stwierdzono lepszą stabilność strumienia ciepła dla PCM znajdującego się w rurze wewnętrznej. Dodatkowo poprzez specjalne rozmieszczenie PCM udało się skrócić czas topnienia o prawie 50%. Innym problemem związanym z wykorzystaniem parafin jako PCM jest ich mały współczynnik przewodzenia ciepła. W pracy5) poprawiono współczynniki przewodzenia parafiny poprzez dodanie włókien węglowych, piany grafitowej oraz cząstek stałych o większej przewodności cieplnej, np. sproszkowanego aluminium. Badania eksperymentalne w skali laboratoryjnej oraz pilotowej z wykorzystaniem parafiny jako PCM6) pokazały, że czas topnienia jest krótszy niż czas krzepnięcia ze względu na tworzenie się w drugim przypadku warstwy zestalonego materiału przy rurach i brak wymiany ciepła poprzez konwekcję. Do akumulacji średniotemperaturowej (do 250°C) przeważnie stosowane są sole lub wodorotlenki, a do akumulacji wysokotemperaturowej (powyżej 250°C) wykorzystywane są sole, ale także płynne metale. Wśród często spotykanych w literaturze PCM o temperaturze topnienia do 250°C jest mieszanina soli o nazwie Hitec. Jest to mieszanina eutektyczna[...]

A proposal of a wasteless method for biomass conversion to electricity Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.6.28


  A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options. Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego. Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego (lub z odpadów) o dużej zawartości celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Jest ona obecnie uważana za atrakcyjne źródło energii, paliw oraz półproduktów dla wielu dziedzin gospodarki. Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania rozwijaniem metod wykorzystujących biomasę do tych celów1). Technologie konwersji biomasy do chemikaliów bazują głównie na procesie fermentacji oraz na takich procesach termochemicznych, jak spalanie, upłynnianie, zgazowanie i piroliza2). Biomasa pochodzi z odpadów leśnych i rolniczych, miejskich odpadów drzewnych oraz specjalnych upraw (głównie roślin energetycznych). Mniejsze znaczenie mają komunalne odpady stałe oraz odpady przemysłowe. Zgazowanie biomasy jest stosowane do produkcji gazu o małej i średniej wartości opałowej, gazu syntezowego lub wodoru. Podczas II Wojny Światowej niewielkie zgazowarki produkowały gaz do napędzania pojazdów i generatorów prądu elektrycznego. W późniejszych latach zainteresowanie zgazowaniem biomasy zmalało, jednak obecnie tematyka ta przeżywa renesans niemal na całym świecie. Idea wytwarzania energii elektrycznej w agregatach zasilanych gazem ze zgazowania biomasy cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy z tego względu, że tą metodą można uzyskać najwyższy wskaźnik przetworz[...]

 Strona 1