Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek KOWALIK"

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW ZAPRASOWANIA NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA ALUMINIOWEJ PŁYTY RADIATORA Z ŻEBRAMI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej połączenia płyta‐żebro wykonanej w celu określenia wpływu parametrów technologicznych zaprasowywania żebra na jakość przylegania łączonych elementów. Analizowano wpływ takich parametrów, jak: odległość stempla od żebra, kształt powierzchni roboczej stempla oraz wielkość jego zagłębienia. Jakość złącza określano poprzez pomiar wielkości strefy kontaktu elementów w złączu. Poprawność wyników modelowania zweryfikowano poprzez porównanie kształtu i obszaru przylegania złącza modelowanego ze zgładem przekroju złącza wykonanego eksperymentalnie. Słowa kluczowe: radiator przemysłowy, zaprasowywanie, symulacja MES A STUDY OF INFLUENCE OF PRESSING PARAMETERS ON JOINT QUALITY BETWEEN ALUMINIUM PLATE AND HEAT SINK WITH RIBS In this paper the results of experimental researches and numerical simulation of the heat sink rib joint were presented. The aim of the numerical analysis was to determine the influence of technological parameters of plastic pressing of the rib on quality of adherent jointed elements. Influence of distance betweena a punch and a rib, a shape of punch working surface and punch penetration on joint quality were analyzed. The quality of joint was determined by measuring of the adherent surface in plate‐rib joint. Correctness of numerical results was verified by comparison of the shape and adherent surface of model joint with microsection of experimental joint. Keywords: industrial heat sink, plastic pressing, FEM simulation Dr inż. Marek Kowalik — Politechnika Radomska, Instytut Budowy Maszyn, Radom, dr inż. Tomasz Trzepieciński — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 538.383:519.6:621.365.4: :669.716:669-135:669-41:621.983 370 Wprowadzenie Radiatory przemysłowe są elementami urządzeń elek[...]

Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walcownia wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy


  W artykule przedstawiono charakterystykę procesu walcowania wzdłużnego wałków oraz geometrię części roboczych rolek kształtujących z zarysem stycznym i siecznym. Podano zależności analityczne określające geometrię zarysu rolek. Wykonano symulację numeryczną meto- da elementów skończonych wpływu poszczególnych parametrów zarysu na zmianę wartości współczynnika poszerzenia oraz współczynnika redukcji średnic w pierwszym przejściu roboczym. Wykazano, że możliwa jest znaczna redukcja średnicy wałka w jednym zabiegu z warto- ścią współczynnika redukcji średnic k≥2, przy zastosowaniu elementarnych przejść roboczych o współczynnikach k = 1,12÷1,2. In the article the characteristic of longitudinal rolling process of shafts and the geometry of the working part of forming rollers for the axisymmetric shafts with the tangential and secant profile are presented. Furthermore, the analytical formulae defining the geometry of a roller profile were determined. The numerical simulation based on the finite element method of the individual parameters influences on the change of values of the widening coefficient and the diameter reduction coefficient for the first forming passage. It was pointed out that it is possible to reduce the shaft diameter considerably in one rolling operation with the value of the diameter reduction coefficient k≥2 or more under the conditions of elementary forming passages k = 1.12÷1.2. Słowa kluczowe: MES, obróbka plastyczna na zimno, walcowanie wzdłużne wałków Key word: FEM, cold plastic forming, longitudinal rolling of shafts.1. Wprowadzenie. Walcowanie wałków jest jedną z metod dokładnej obróbki plastycznej wałków na zimno. Polega ona na kształtowaniu stopnia wałka odpowied- nio dobranymi rolkami [1, 2]. Rolki w procesie wal- cowania wzdłużnego mają część walcową, której za- daniem jest przenoszenie obciążeń na rolki podporowe i część roboczą o zarysie odpowiadającym przekrojowi poprzecznemu kształtowanego stopnia[...]

 Strona 1