Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Frodyma"

Materiały wybuchowe jako posłuszne narzędzie w górnictwie nafty i gazu


  Chyba każdy człowiek jest doskonale świadom, że do wykonania użytecznej pracy konieczne jest dostarczenie energii. Nie inaczej jest w górnictwie, czyli wydobywaniu kopalin użytecznych, którego istotną część stanowi górnictwo nafty i gazu. Tutaj jednak, w przeciwieństwie do wydobycia odkrywkowego lub tak, jak w górnictwie np. węgla kamiennego - poprzez układ wielkośrednicowych szybów i chodników, eksploatacji ścianowej i wielkich maszyn - kombajnów górniczych, istotną trudność stanowi stosunkowo niewielka średnica otworów wierconych z powierzchni, o głębokościach rzędu kilku tysięcy metrów (rekordowa głębokość: ponad 14000 m), która w końcowym odcinku otworu, w strefie, gdzie znajduje się złoże ropy/gazu, nie przekracza najczęściej 100 mm. TRUDNE ODWIERTY W toku głębienia otworu energia potrzebna do tego celu jest przekazywana przez przewód wiertniczy - rurowy, obracany stołem wiertniczym urządzenia wiertniczego na powierzchni - a więc jest to energia mechaniczna, a zwierciny usuwane są płuczką wiertniczą, tłoczoną tymże przewodem z powierzchni i wypływającą przestrzenią pierścieniową między ściankami otworu i przewodem wiertniczym - tutaj działa energia hydrauliczna i ciśnienie. Otwór wiertniczy najczęściej musi być umocniony poprzez zarurowanie rurami okładzinowymi i zacementowanie, aby zabezpieczyć stabilność jego ścianek i oddzielić od siebie poszczególne przewiercone horyzonty. Wówczas pojawia się konieczność połączenia jego wnętrza ze złożem kopaliny, poprzez wykonanie otworów poprzecznych do osi otworu, przebijających ścianki rur okładzinowych, cement i skałę złożową, w celu utworzenia kanałów dopływu medium złożowego do otworu i umożliwienia jego wydobywania. O ile [...]

New technology of share deposits by using perfogenerators. Study on a selected group of propellants dedicated for intensification of oil and gas production Nowa technologia udostępniania złóż za pomocą perfogeneratorów. Badania wytypowanej grupy paliw (propelantów) przeznaczonych do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu DOI:10.15199/62.2016.12.14


  A new technol. of share deposits by using perforating and fracturing tool was presented. At the design stage, a numerical model was constructed. Type and appropriate forms of propellant elements were selected. The process of reservoir rock fracturing by using the propellant rings was subjected to numerical anal. The model sections of perforating and fracturing tool were evaluated during the fire ground tests. The propellant rings operated effectively and intensified the oil and gas prodn. Zaproponowano technologię udostępniania złóż za pomocą nowego urządzenia perforująco- szczelinującego. Na etapie projektowania zbudowano model numeryczny, wytypowano rodzaj i odpowiednią formę elementów paliwowych (propelantów). Analizie numerycznej poddano proces szczelinowania złoża z zastosowaniem segmentów paliwowych w kształcie pierścieni, mogących składać się w zespoły paliwa o większej liczebności ziarna. Przedstawiono wyniki sprawnościowych badań modelowych odcinków perfogeneratora, na podstawie których wysunięto wnioski o pozytywnym działaniu pierścieni paliwowych na skuteczną i intensyfikacyjną rolę w procesie wydobycia ropy i gazu. Doświadczenia laboratoryjne i terenowe przeprowadzone w ub. dekadzie wykazały, że wywieranie ciśnienia w otworze poprzez spalanie paliw pędnych może być skutecznie wykorzystywane do tworzenia szczelin w skałach otaczających otwór. Technika ta została dostosowana do generowania ciśnienia w otworze i wytwarzania szczelin, rozchodzących się promieniowo od osi otworu, bez kruszenia otaczających skał. Metoda dynamicznego oddziaływania na złoże z zastosowaniem paliw jest technicznie możliwa do wykonania za pomocą kompleksowego 95/12(2016) 2457 Dr inż. Zenon WILK w roku 1983 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii. Doktorat uzyskał na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest adiunktem i kierownikiem Oddziału Inst[...]

Badanie charakterystyki spalania materiałów wysokoenergetycznych w laboratoryjnym silniku rakietowym przystosowanym do badań próbek węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2018.7.6


  Opracowanie skutecznej metody pozyskiwania metanu z pokładów węgla CBM (coalbed methane) korzystnie wpłynęłoby na 97/7(2018) 1065 Dr inż. Zenon WILK w roku 1983 ukończył studia z zakresu przetwarzania i użytkowania energii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest adiunktem i kierownikiem Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie. Specjalność - technologia materiałów wybuchowych, mechanika i modelowanie zagadnień wybuchu, szczególnie zjawiska kumulacji. Mgr inż. Antoni FRODYMA ukończył studia z zakresu wiertnictwa naftowego na AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest kierownikiem Zakładu Techniki Strzelniczej w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalność - zagadnienia wykorzystania materiałów wybuchowych w pracach udostępniających, specjalnych i ratunkowych w otworach wiertniczych, w tym konstrukcje nowych urządzeń strzałowych i technologie ich stosowania. (i) bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią (metan z powietrzem w odpowiednim stężeniu tworzy mieszaninę wybuchową)1), (ii) stan środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie jego emisji do atmosfery2), oraz (iii) bilans energetyczny podmiotu eksploatującego ten surowiec3). Występowanie złóż metanu pokładów węgla w Polsce związane jest głównie z utworami karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)4). Zgodnie z bilansem złóż kopalin opracowanym w 2016 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny5) zasoby bilansowe metanu pokładu węgla w GZW dla 60 udokumentowanych złóż wynosiły 90,7 mld m3, z czego zasoby przemysłowe dla 27 złóż stanowiły 5,8 mld m3. CBM zalicza się do niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, które ze względu na bardzo niską przepuszczalność wymagają specjalnych metod udostępniania6). Złoża niekonwencjonalne nie były w przeszłości komercyjnie eksploatowane ze względu na brak odpowi[...]

 Strona 1