Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz OKON"

Weighted-Least-Squares power system state estimation in different coordinate systems

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy wyznaczania wektora stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym oraz prostokątnym układzie współrzędnych. Analizowane są takie właściwości estymacji stanu jak: uwarunkowanie procesu obliczeniowego, dokładność wyników i liczba iteracji w procesie estymacji w funkcji poziomu redundancji danych pomiarowych i obciążenia systemu elektroenergetycznego.(Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego metodą najmniejszych ważonych kwadratów w różnych układach współrzędnych). Abstract. The paper deals with assessment of state vector of power system in the polar and rectangular coordinate systems. Such features of the state estimation as: conditioning of the calculation process, accuracy of obtained results, and number of iterations in an estimation process, as functions of data redundancy level and stress of a power system are analyzed. Słowa kluczowe: system eletkroenergetyczny, estymacja stanu, biegunowy układ współrzednych, prostokątny układ współrzędnych. Keywords: power system, state estimation, polar coordinate system, rectangular coordinate system. Nomenclature CV - Coefficient of Variation CS - Coordinate System DR - Data Redundancy LF - Load Factor PS - Power System PCS - Polar Coordinate System RCS - Rectangular Coordinate System SE - State Estimation WLS - Weighted Least Squares Introduction Monitoring and control of PS require possessing of the credible assessment of states of this system. In modern control centers, such assessment is produced with the use of SE. SE enables obtaining the best estimate of the PS state vector (bus-voltages) utilizing a set of measurement data, which usually comprises of (i) active and reactive power injections, (ii) active and reactive power flows, (iii) bus-voltage magnitudes. The desirable features of PS SE are short time of calculations and high credibility of the results. There are many papers dealing with PS SE. Some of these papers present comparative analyses of the d[...]

 Strona 1