Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna BANASZEK"

System katastru oraz rejestracji praw do nieruchomości na przykładzie Federacji Rosyjskiej


  Artykuł prezentuje podstawy prawne prowadzenia katastru nieruchomości oraz rejestracji praw do nieruchomości w Federacji Rosyjskiej (stan obecny oraz zmiany, które zaszły w tych dziedzinach w latach 2009-2010). Na początku wskazano cechy specyficzne prawodawstwa rosyjskiego dotyczące obrotu nieruchomościami, następnie opisano nowe tendencje w podejściu do systemu informacji o nieruchomościach, a w kolejnych częściach artykułu przedstawiono zasady działania państwowego rejestru praw do nieruchomości oraz państwowego katastru nieruchomości, z uwzględnieniem zmian, które zaszły w ostatnich latach oraz ze wskazaniem dróg rozwoju przedstawionych zasobów informacyjnych. Pojęcie nieruchomości było znane w prawie rosyjskim od XVIII w. W roku 1922, w związku ze zniesieniem własności prywatnej, zniesiono podział na rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Ponownie kategoria nieruchomości pojawiła się w prawodawstwie rosyjskim w roku 1991, a w roku 1994, na podstawie art. 130 ustawy z 30 listopada kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej, wprowadzono pojęcie nieruchomości w postaci katalogu otwartego. W odróżnieniu od klasycznej definicji, w prawie rosyjskim do nieruchomości, oprócz gruntu i budynków, zaliczane są również budowle, obiekty w budowie, statki morskie i powietrzne, obiekty kosmiczne, przedsiębiorstwa oraz inne mienie na podstawie przepisów szczególnych [4]. Obrót nieruchomościami dotyczy przede wszystkim mieszkań oraz domów mieszkalnych, które należą do prywatnych właścicieli (ponad 80% całego zasobu mieszkalnego Federacji Rosyjskiej) oraz w ograniczonym zakresie gruntów (tylko 8% całego zasobu gruntów znajduje się we własności prywatnej). Regulacje dotyczące możliwości występowania w obrocie cywilnoprawnym nieruchomości gruntowych i mieszkalnych zawarte są w odrębnych ustawach - kodeksie gruntowym Federacji Rosyjskiej z 25 października 2001 r. oraz kodeksie mieszkaniowym z 29 grudnia 2004 r. Dla celów ewidencjonowania nieruchomości wp[...]

Możliwości prawne i techniczne wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego "Bielik" w zastosowaniach geodezyjnych i quasigeodezyjnych DOI:


  Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) "Bielik" zaprojektowany i produkowany przez polską firmę Dron House S.A. z siedzibą w Warszawie należy do grupy multiwirnikowców - tzw. quadrokopterów - czyli statków wyposażonych w 4 wirniki.Wykonywanie lotów "Bielikiem" w Polskiej przestrzeni powietrznej w szczególności uregulowane jest przez Ustawę z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2016 poz. 605) oraz dwa podstawowe akty wykonawcze: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. 2013 poz. 440 z późn. zm.). 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. 2013 poz. 664). Polska przestrzeń powietrzna Art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze pozwala na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej, czyli przestrzeni nad polskim obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz w przestrzeni nad wodami pełnego morza Bałtyckiego, w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego. Polska przestrzeń powietrzna dzieli się na przestrzeń powietrzną: ??kontrolowaną - w której wyróżniamy klasy C, D, w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej;??niekontrolowaną - klasy G, w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej. Wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku wszystkie loty komercyjne (inne niż rekreacyjne lub sportowe) wymagają od Operatora BSP posiadania Świadec[...]

 Strona 1