Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam BIEŃKOWSKI"

Pomiary magnetosprężystych charakterystyk materiałów magnetycznie miękkich

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodyki badania wpływu naprężeń ściskających oraz momentów skręcających na charakterystyki magnetyczne materiałów magnetycznie miękkich. Obie te metodyki umożliwiają uzyskanie jednorodnego rozkładu naprężeń w uzwojonych, pierścieniowych rdzeniach z materiałów magnetycznie miękkich. Przedstawiono także wyniki badań charakterystyk magnetosprężystych w odniesieniu do mag[...]

Modelowanie wpływu momentu skręcającego na charakterystyki magnesowania rdzeni czujników magnetosprężystych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono ideę rozwinięcia modelu Jilesa-Athertona-Sablika poprzez uwzględnienie w nim zmian energii ruchu ścian domenowych podczas procesu magnesowania, jak również uwzględnienie wpływu naprężeń na parametry modelu. W rezultacie uzyskano wysoką zgodność wyników modelowania i danych eksperymentalnych w odniesieniu do stopu amorficznego, co w perspektywie umożliwi zastosowanie ro[...]

Wysokosprawne układy do zasilania SSL LED dla potrzeb autonomicznych instalacji PV

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje praktyczne rozwiązania wysokosprawnych układów zasilania SSL (Solid State Lighting ) LED dużej mocy (prądy 350-700mA) z autonomicznych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory 24V. Prezentowane układy zostały zaprojektowane, wykonane oraz przetestowane przez autorów i charakteryzują się sprawnościami rzędu 95%. Istotą tych rozwiązań jest zastosowanie nowoczesnych elementów elektronicznych, zaaplikowanych w sposób pozwalający na najbardziej efektywną zamianę napięcia z akumulatorów na prąd potrzebny do zasilania diod LED oraz zapewniający im odpowiednio długi czas życia. Abstract. The paper deals with the practical solutions of high-efficient power supplies for high power SSL LED (current of 350-700mA) powered from photovoltaic devices equipped with 24 V batteries. These highly efficient solutions (up to 95%) were designed, made and tested by authors. The idea of these solutions is using modern electronic components to achieve the most efficient way of converting energy stored in a battery to current that was usable for feeding LED and providing them a long life (High-efficient power supplies for high power SSL LED powered from photovoltaic devices). Słowa kluczowe: Dioda LED, SSL LED, zasilacz SSL LED, stabilizator prądu, układ scalony, dioda Shottky’ego, tranzystor MOSFET Keywords: LED diode, SSL LED, power supply for SSL LED, current stabilizer, integrated circuit, Schottky diode, MOSFET Transistor. Wstęp SSL LED dużej mocy z powodzeniem zastępują tradycyjne źródła światła. Stanowią doskonałą alternatywę nie tylko dla powoli wycofywanych z użycia żarówek, ale również mogą zastąpić i na pewno w przyszłości zastąpią lampy fluorescencyjne i wyładowcze. Zaletami SSL LED w stosunku do pozostałych źródeł światła są przede wszystkim: - wysoka skuteczność świetlna, dochodząca we współczesnych diodach do 100-120 lm/W. - nie zawierają szkodliwej rtęci. - dobry współczynnik oddawania barw, szeroki zakres[...]

Możliwości wykorzystania interferometrii siatkowej oraz metody tensometrycznej w pomiarach odkształceń magnetostrykcyjnych

Czytaj za darmo! »

Odkształcenie magnetostrykcyjne magnetyka jest to względna zmiana wymiarów liniowych materiału w procesie jego magnesowania. Badania własności magnetostrykcyjnych magnetyków mają istotne znaczenie ze względu na zastosowanie tych materiałów w urządzeniach cywilnych i wojskowych, takich jak sonary, tłumiki drgań, mikro-napędy oraz przetworniki pomiarowe. Abstract. Magnetostrictive effect consist [...]

Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych


  W procesie produkcji modułów fotowoltaicznych (PV) niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia mechanicznego pojedynczych ogniw, mających zwykle kształt prostokątnych cienkich płytek z krystalicznego krzemu. W warunkach produkcji seryjnej przyjmuje się, że tego typu odpad stanowi 3…5% stosowanych ogniw. Biorąc pod uwagę światową produkcję modułów PV o łącznej mocy na poziomie 5 GW, oznacza to, że uszkodzeniu ulega nawet 125 mln ogniw rocznie. Uszkodzone ogniwa traktowane są obecnie jako odpad, trafiający na wysypiska odpadów, stanowią jednak w znacznej części pełnowartościowy materiał i po stosownej obróbce mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako mniejsze elementy składowe modułów fotowoltaicznych o różnych mocach. Warunkiem jest nadanie tym mniejszym elementom jednakowych rozmiarów, segregacja na grupy o maksymalnie zbliżonych parametrach elektrycznych oraz szeregowe lub szeregowo-równoległe łączenie celem uzyskiwania żądanych wypadkowych parametrów całego modułu. Korzystnym czynnikiem jest to, że wydajność mocy elektrycznej z jednostki powierzchni płytki, stanowiącej ogniwo fotowoltaiczne nie jest zależna od rozmiarów tej płytki. Regułę tę zaburzyć mogą jedynie niewłaściwe metody cięcia i formowania mniejszych elementów z dużych, lecz uszkodzonych mechanicznie krzemowych płytek ogniwowych. Opracowanie tej technologii zostało poprzedzone badaniami racjonalnych metod cięcia uszkodzonych duż[...]

Two methods of magnetoelastic effect utilization to evaluate mechanical strain in the truss structures DOI:10.15199/48.2017.07.08

Czytaj za darmo! »

Truss constructions increasingly require monitoring of the stresses due to the growing security requirements. Contemporary methods for assessment of stresses, such as a strain gauge, the magnetostrictive method [1, 2] or the eddy current tomography [3], have serious limitations. There is therefore a need to develop methodology for allowing the execution of such measurements. The development of magnetic measurements allows the use of them in different scientific fields. A phenomenon that can be used to monitor stresses in the constructions is the magnetoelastic effect [4, 5]. The magnetoelastic effect is a change of the magnetic properties under stress [6-10]. This may be used in the investigation structure of ferromagnetic steels [11, 12], that are commonly used in the industry. One of the most popular construction is made of steel truss, which is use in the construction of bridges, halls, roofs, poles traction. Experimental Fig. 1. Schematic block diagram of the test stand The test stand (Figure 1) enabling loading of the special truss structure was designed. The three central members of truss are sample elements and are interchangeable. They also have reduced cross-sectional area so that the test can be carried out without destroying the whole grid. The study used two configurations of the truss. The first configuration (Figure 2) [...]

Zastosowanie sensorów magnetosprężystych do monitorowania procesu spalania w silnikach Diesla lokomotyw serii SM

Czytaj za darmo! »

Paper presents new possibilities of real-time monitoring of diesel engine operation. For this monitoring ring-shaped magnetoelastic sensors were applied. Such sensors are robust and sensitive as well as may be flat, what is important from the point of view of monitoring of diesel engines. Presented results of experiments on SM-42 locomotive confirm, that developed sensors enable detection of ignition in diesel cylinder. This confirm possibility of development and commercialization of complete, novel system for monitoring of diesel engines of locomotives. (New possibilities of real-time monitoring of diesel engine operation. by means of ring-shaped magnetoelastic sensor) Streszczenie. W referacie omówiono nowe możliwości monitorowania pracy silnika diesla lokomotywy w czasie rzeczywistym. Monitoring ten wykorzystuje sensory magnetosprężyste z rdzeniami ze stopów amorficznych. Zastosowane sensory magnetosprężyste cechują się znaczną odpornością na korozję i wysoką czułością, zaś ich kształt jest korzystny z punktu widzenia montażu na szpilce silnika diesla. Przestawione w referacie wyniki testów z wykorzystaniem lokomotywy SM-42 potwierdziły, że opracowane sensory magnetosprężyste umożliwiają detekcję zapłonu w cylindrze silnika lokomotywy. Weryfikacja ta otwiera możliwość opracowania i komercjalizacji systemu monitoringu pracy silnika diesla z wykorzystaniem sensorów magnetosprężystych. Keywords: magnetoelastic sensor, diesel engine, real-time monitoring. Słowa kluczowe: sensor magnetosprężysty, silnik diesla, monitoring w czasie rzeczywistym. Wstęp Realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie procesu spalania w silnikach diesla lokomotyw spalinowych jest nierozwiązanym do tej pory problemem technicznym o dużym znaczeniu praktycznym. Monitorowanie to wiąże się przede wszystkim z detekcją zapłonu w cylindrze. Brak tego zapłonu w jednym z cylindrów jest trudny do zaobserwowania przez maszynistę na podstawie wskazań dostępnych aktualnie[...]

Laser micromachined LTCC gas sensors


  The low temperature co-fired ceramics (LTCC) is a well known technology used to produce multichip ceramic modules. This technology is mostly used for production of microwave devices and hybrid integrated circuits [1]. Recently, LTCC was also applied for the production of sensors and microsystems [1-4] thanks to its very good electrical and mechanical properties, high reliability and stability as well as possibility of making three-dimensional structures. This is a continuation of earlier work on this subject [2]. Our aim was to further reduce the size of the sensor. Smaller size of the sensor would decrease its heat capacity thus reducing power consumption. The gas sensor substrates described in this paper will be used with gas sensitive layers based on nanopowders and nanotubes. These materials are now under development. Design The sensor consists of 3 layers of Heraeus CT700 tape (200 μm thickness) with 3 mm diameter (after firing). On the b[...]

 Strona 1  Następna strona »