Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Pisarczyk"

Femtosekundowa polar-interferometria jako nowa diagnostyka w badaniach w eksperymencie PALS (Prague Asterix Laser System) cz. 1 DOI:


  W artykule przedstawione są najnowsze osiągnięcia badań przeprowadzanych w eksperymencie laserowym PALS w Pradze (Prague Asterix Laser System) zrealizowanych przez zespół prof. dr. hab. Tadeusza Pisarczyka z Instytutu Fizyki i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. W badaniach tych jako nowa efektywna diagnostyka wykorzystywana jest femtosekundowa polaro- -interferometria, która została zaimplementowana dzięki zastosowaniu do oświetlenia układów diagnostycznych: 3-kadrowego interferometru i 2-kanałowego polar-interferometru, femtosekundowego lasera Ti:Sa o szerokości impulsu ok. 40 fs. Przedstawiono wybrane wyniki badań ilustrujące użyteczność femtosekundowej polaro-interferometrii w badaniach na PALS dotyczących: (i) udarowego zapłonu fuzji laserowej, (ii) nowej metody wytwarzania plazmy fotojonizacyjnej dla badań astrofizycznych oraz (iii) generacji wysokoenergetycznych jonów do zastosowań medycznych i radiografii. Słowa kluczowe: fuzja inercyjna, szybki zapłon termojądrowy, polaro-interferometria, plazma laserowa, koncentracja elektronowa, spontaniczne pola magnetyczne, terapia hadronowa, plazma fotojonizacyjna.Abstract: In the article the latest achievements of researches in the PALS experiment in Prague (Prague Asterix Laser System) carried out by a team of professor Tadeusz Pisarczyk from the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw are presented. In these studies, the femtosecond polaro-interferometry, as a new effective diagnostic is used, and which has been implemented thanks to irradiation diagnostic systems: 3-frame interferometer and 2-channel polaro-imterferometer by the Ti:Sa femtosecond diagnostic laser having a pulse duration of about 40 fs. The selected results are presented, which the usefulness of the femtosecond polaro-interferometry demonstrate for the studies on PALS connected with: (i) the shock ignition concept of the inertial fusion, (ii) the new method of the photoionized plasma creation for astroph[...]

Femtosekundowa polar-interferometria jako nowa diagnostyka w badaniach w eksperymencie PALS (Prague Asterix Laser System) cz. 2 DOI:


  Pierwszy eksperyment autora został omówiony w poprzednim numerze. Po raz pierwszy femtosekundowa wielokadrowa interferometria została zastosowana w eksperymentach w PALS związanych z koncepcją udarowego zapłonu termojądrowego fuzji inercyjnej - Shock Ignition (SI), w ramach własnego projektu LaserLab Europe (nr PALS-001914).Drugi eksperyment dotyczy wykorzystania plazmy laserowej jako źródła wysokoenergetycznych jonów, które stanowi pewna alternatywę do urządzeń cyklotronowych i stwarza duże możliwości aplikacyjne w medycynie oraz różnych dziedzinach nauki i techniki. Duże nadzieje związane są z wykorzystaniem strumieni protonów do terapii nowotworów oraz radiografii. Jedną z powszechnie stosowanych metod generacji strumieni protonów z plazmy laserowej jest tzw. mechanizm TNSA (Target Normal Sheath Acceleration), która polega ma przyśpieszaniu protonów powstających w wyniku oświetlenia promieniowaniem laserowym cienkiej tarczy zawierającej wodór. Protony przyśpieszane są w kierunku normalnym do tarczy, zgodnym z kierunkiem lasera, a ich energia zależy od wielkości pola elektrycznego, określonego przez temperaturę i koncentrację elektronową plazmy ablacyjnej. A zatem najbardziej idealną tarczą, z punktu widzenia metody TNSA, powinna być tarcza zawierająca czysty zestalony wodór, czyli wodór zamrożony do temperatury -261oC. Takie pionierskie eksperymenty zostały podjęte niedawno na układzie laserowym PALS (Praque Asterix Laser System) w których wykorzystywana jest unikalna aparatura-kriostat helowy, zbudowany w laboratorium Le Service des Basses Températures/ Institute of Nanosciences and Cryogenics w Grenoble (SBT/INAC) we współpracy z Ośrodkiem ELI-Extreme Light Infrastructure w Brzeżanach koło Pragi, umożliwiający wytwarzać cienką taśmę (o grubości około 60 mikrometrów) z zestalonego wodoru (o temperaturze -261oC), stanowiącą tarczę do wytwarzania strumieni protonów metodą TNSA. Rozmieszczenie aparatury[...]

 Strona 1