Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Niepytalski"

Biogospodarka o obiegu zamkniętym DOI:10.15199/65.2016.7.1


  W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pn. "Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym". Komisja Europejska przyjęła także działania zmierzające do udoskonalenia planu działania w kierunku zrównoważonej biogospodarki uwzględniającej ograniczenie procesów wytwarzania odpadów. Wyeliminowanie znacznej części odpadów może bowiem zapewnić zrównoważone funkcjonowanie współczesnej cywilizacji. Cel ten powinien stać się priorytetem realizowanej polityki, a umiejętność zapewnienia warunków rozwoju nauki, transferu wiedzy i innowacji do praktyki zadecyduje o przyszłości nie tylko Unii Europejskiej ale i każdego z państw członkowskich Wspólnoty. Efektywne wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych, partnerstwa publiczno- -prywatnego, środków pozabudżetowych i pochodzących z budżetów państw członkowskich oraz ze środków programu Horyzont 2020 powinno zapewnić zrównoważony rozwój nie tylko w Europie, ale i w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe kierunki prac w ramach biogospodarki z uwzględnieniem reguł gospodarki o obiegu zamkniętym.Największym i aktualnym wyzwaniem politycznym, ekonomicznym i ochrony środowiska współczesnej cywilizacji stają się odpady powstające w realizowanych cyklach produkcyjnych, a także konsumpcji produktów pozostawiających opakowania i odpady. Na te zagadnienia zwraca uwagę przedstawiony w grudniu 2015 r. przez Komisję Europejską pakiet dotyczący budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Idea gospodarki o obiegu zamkniętym polega na zamknięciu cyklu życia produktu przez ukierunkowanie gospodarki na jej zrównoważony rozwój. Realizacja tego celu może nastąpić przez zastosowanie najnowszych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technik i technologii wykorzystania zasobów, w tym natural[...]

 Strona 1