Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Ambrożewicz"

Cytotoksyczność wybranych kwasów fenolowych pochodzenia naturalnego oraz ich soli w stosunku do komórek raka piersi DOI:10.15199/62.2019.2.12


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z istotnych czynników wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe1). Głównym źródłem zanieczyszczeń są czynniki antropogeniczne, takie jak emisja spalin samochodowych, spalanie paliw kopalnych, przemysł oraz rolnictwo1, 2). W wyniku tego dochodzi do zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza mieszaniną toksycznych związków chemicznych w postaci cząstek stałych (pyłów), cząsteczek gazów (tlenki azotu i siarki, ozon), metali ciężkich oraz środków ochrony roślin3). W wyniku szkodliwych oddziaływań zanieczyszczeń środowiska na organizm ludzki wytwarzane są m.in. reaktywne formy tlenu (RFT), w tym także rodniki4). W warunkach fizjologicznych komórki kontrolują poziom wytwarzanych RFT, utrzymując równowagę pomiędzy ich wytwarzaniem i usuwaniem przez enzymatyczny i nieenzymatyczny układ antyoksydacyjny5). W wyniku wzmożonej generacji RFT dochodzi do zaburzenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w kierunku reakcji utleniania, co prowadzi do powstania stanu patologicznego zwanego stresem oksydacyjnym. W konsekwencji dochodzi do uszkodzenia białek komórkowych, lipidów i DNA, co powoduje śmierć komórek oraz rozwój stanów patologicznych, w tym nowotworów6-10). aUniwersytet Medyczny w Białymstoku; bPolitechnika Białostocka Ewa Ambrożewicza, Renata Świsłockab, Monika Kalinowskab, Włodzimierz Lewandowskib,* Cytotoxicity of selected plant phenolic acids and their salts in relation to human breast cancer cells Cytotoksyczność wybranych kwasów fenolowych pochodzenia naturalnego oraz ich soli w stosunku do komórek raka piersi DOI: 10.15199/62.2019.2.12 Dr hab. Renata ŚWISŁOCKA, prof. PB, w roku 1990 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno- -Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Białostockiej, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w[...]

 Strona 1