Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Buze"

Pomiary magnetyczne rdzeni transformatorów specjalnych do przekształtników

Czytaj za darmo! »

Do projektowania transformatorów i dławików stosowanych w przekształtnikach mocy potrzebne są często badania specjalne materiałów i rdzeni magnetycznych. Poniżej omówiono: typowe przebiegi prądów i napięć w powyższych urządzeniach, rodzaje wykonywanych badań, nawiązując do ich wykorzystania. Podano przykładowe wyniki otrzymane w laboratorium Instytutu Elektrotechniki. Abstract. The shapes of voltage and current of transformers and power induction reactors are various, therefore during design this devices are indispensable special tests of the materials and magnet core. There are presented typical tests results made in Electro Technical Institute and explained the typical shapes of voltage and current in transformers and induction reactors windings. (Investigations of the transformer cores for special purposes) Słowa kluczowe: przekształtniki mocy, transformatory specjalne, dławiki indukcyjne, badania materiałów magnetycznych. Keywords: Power static convertors, special transformers, induction reactors, tests magnetic materials. Wstęp Wraz z rozwojem energoelektroniki rośnie zapotrzebowanie na urządzenia elektromagnetyczne stosowane w układach napędowych i przetwornicach statycznych. Do urządzeń tych należą transformatory i dławiki. Szczególnie wysokie wymagania odnoszą się do przekształtników trakcyjnych, a więc również do instalowanych w nich urządzeń elektromagnetycznych. Przekształtniki te są projektowane i wykonywane w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki (ZTE IEL), nie jest więc przypadkiem, że jedną ze specjalności Zakładu stały się transformatory i dławiki przekształtników mocy. Elementy te pracują przy napięciach i prądach niesinusoidalnych oraz częstotliwościach wielokrotnie większych od 50 Hz. W związku z tym, pożądany wynik opracowywanych rozw[...]

Właściwości magnetyczne rdzeni zwijanych przy sinusoidalnym i prostokątnym przebiegu napięcia wzbudzenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów stratności oraz charakterystyk magnesowania próbek trzech materiałów magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Wykazano, że przy obliczeniach projektowych transformatorów zasilanych napięciem prostokątnym można się posługiwać charakterystykami pomierzonymi przy napięciu sinusoidalnym, licząc się z przewymiarowaniem masy rdzenia mniejszym od 10 %. Podano wzór[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Mgr Urszula Bugaj humanistka wśród techników (1948-2018) DOI:

Czytaj za darmo! »

Była osobą wysoko cenioną w środowisku naukowców inżynierów- elektryków. Pracowała i doskonaliła się w dziedzinach: bibliotekarstwa, informacji naukowo-technicznej, marketingu, systemie zarządzania jakością. Mgr Urszula Bugaj urodziła się w Sieradzu, tam ukończyła szkołę średnią. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Proces Jej kształcenia trwał nadal w trakcie pracy zawodowej. Ukończy[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Doc. dr inż. Józef Zamojski (1931-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Doc. dr inż. Józef Zamojski - wielce zasłużony dla elektrotechniki polskiej, współtwórca nowoczesnych pojazdów trakcyjnych, człowiek o rzadko spotykanych zaletach - zmarł w 2015 r. w wieku 84 lat. Był autorem licznych opracowań naukowych i technicznych w dziedzinie trakcji elektrycznej, zwykle zakończonych cennymi wdrożeniami. W kraju uznawano Go za wybitnego specjalistę w zakresie elektrycznych maszyn trakcyjnych. Urodził się w Warszawie. Był synem drukarza, który przebył szlak bojowy z armią gen. Andersa. Matka zmarła w 1950 r. Szkołę powszechną ukończył w 1944 r. Jeszcze jako uczeń wstąpił w 1943 r. do tajnej organizacji "Orlęta", działającej w obszarze Armii Krajowej. Przechodził tam rozmaite formy szkolenia wojskowego i walk obronnych, ucząc się także historii Polski i Wojska Polskiego oraz geografii i terenoznawstwa. Podczas powstania warszawskiego brał udział w akcjach wspomagających powstańców i ludność cywilną (np. budowa barykad, roznoszenie ulotek, wykonywanie i rozlepianie plakatów patriotycznych). Warszawskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego ukończył w 1949 r. Był absolwentem Politechniki Warszaws[...]

Straty mocy w zasobniku energii dla linii tramwajowej DOI:10.15199/48.2016.12.71

Czytaj za darmo! »

Oszczędność energii w trakcji tramwajowej można uzyskać stosując zasobnik energii, umieszczony na końcu linii tramwajowej. W artykule przedstawiony jest opis budowy zasobnika energii, złożonego z baterii superkondensatorów oraz przekształtnika DC/DC, umożliwiającego przepływ energii podczas ładowania i rozładowywania baterii. Omówione są podstawowe źródła strat mocy w tym zasobniku. Przedmiotem analizy jest dobór parametrów zasobnika, prowadzący do zmniejszania strat energii podczas jej przepływu między baterią z linią. Autorzy prezentują efektywne kryterium doboru parametrów modułów superkondensatorów, używanych do budowy baterii stacjonarnego zasobnika energii. Abstract. Saving of energy in tram traction can be achieved by use the energy storage system placed at the end of the tram line. In the paper is presented the description of the energy storage system based on battery of supercapacitors and DC/DC converter enabling energy flow during loading and unloading of the battery. The basic sources of power losses in the energy storage system are discussed. The storage system parameters choice leading to minimizing the power losses during energy flow between battery and line are analyzed. The effective criterion of choice of supercapacitor modules used in stationary energy storage system construction. Słowa kluczowe: zasobnik energii, trakcja tramwajowa, superkondensator, przekształtnik DC/DC. Keywords: energy storage, tram traction, supercapacitor, DC/DD converter. Wstęp Oszczędność zużycia energii w zelektryfikowanym transporcie trakcyjnym [1] dotyczy między innymi wykorzystania energii oddawanej podczas hamowania pojazdów. Wykorzystanie tej energii powszechnie jest obecnie możliwe jedynie przy zapotrzebowaniu na energię innego pojazdu, znajdującego się aktualnie na tym samym odcinku sieci zasilającej. Nieobecność pojazdów z zapotrzebowaniem na energię powoduje przekazanie energii tej do rezystora hamowania i jej ostateczną stratę. Pe[...]

 Strona 1