Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz CHADY"

Eddy current benchmark problem

Czytaj za darmo! »

This paper describes the proposal of a benchmark, which enables evaluation of various numerical methods applied to analysis of eddy current transducers. The extended experiments were carried out and results of measurements will be available for other researchers. Streszczenie. W artykule opisano propozycję testu porównawczego umożliwiającego ocenę różnych numerycznych metod analizy przetworników[...]

Computer controlled eddy current system for evaluation of low-conductivity materials

Czytaj za darmo! »

An eddy current system for testing low-conductivity materials is described in this paper. The system consists of differential transducer and computer controlled measuring unit. Because of weak signals a new design of transducer with higher immunity to external fields and noises was proposed. Streszczenie. W artykule przedstawiony został wiroprądowy system do testowania materiałów słabo-przewodz[...]

Multilayer transducer for impulse eddy current testing system

Czytaj za darmo! »

This paper presents a new electromagnetic Printed Circuit Board (PCB) transducer, which is powered from the Impulse Eddy Current (IEC) system. The PCB transducer has been designed for identification of defects located in the thin test specimen made of Inconel, which is widely used in chemical, nuclear and aerospace industry. Streszczenie. Artykuł prezentuje nowy elektromagnetyczny przetwornik wykonany w postaci obwodów drukowanych (PCB), który jest zasilany z impulsowego systemu wiroprądowego. Przetwornik PCB zaprojektowano w celu identyfikacji wad znajdujących się w cienkich płytach z Inconelu powszechnie stosowanych w przemyśle chemicznym, jądrowym i lotniczym. (Przetwornik wielowarstwowy przeznaczony do impulsowego systemu wiroprądowego). Keywords: nondestructive testing, eddy currents, multilayer transducer, pulse generation. Słowa kluczowe: badania nieniszczące, prądy wirowe, przetwornik wielowarstwowy, generowanie impulsu. Introduction Eddy current testing is one of the most popular nondestructive testing techniques used for inspection of conducting materials. The new industrial safety demands require substantial improvements of this technique, both in sensitivity and characterization ability. There are basically three types of systems for eddy current nondestructive testing: single frequency instruments, multi-frequency instruments and pulse systems [1]. Accurate assessment of depth or location of defects can be obtained by examining response of the transducer for different excitation frequencies [2]. The same effect can be achieved by an[...]

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach od 7 do10 czerwca 2015 roku w Kołobrzegu w hotelu Aquarius odbyło się kolejne XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej (XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering - ISTET). Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Wydziału Elektrycznego ZUT. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr hab. inż. Tomasza Chadego prof. ZUT, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Wiceprzewodniczącymi byli prof. dr inż. Ryszard Sikora i dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT. Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i JM Rektora Zachodniopo[...]

Badania Nieniszczące Metodami Elektromagnetycznymi DOI:10.15199/48.2016.09.01

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest krótki zarys historyczny rozwoju badań nieniszczących z uwzględnieniem prac naukowych prowadzonych w tej dziedzinie w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie. Summary: The paper describes briefly the historical development of the non-destructive testing. It includes the scientific work conducted in this area at the Chair of Electroengineering and Informatics of Westpomeranian Technological University. Nondestructive testing by electromagnetic methods Keywords:nondestructive testing, eddy current testing, potential drop, terahertz testing. Słowa kluczowe: badania nieniszczące, badania wiroprądowe, metoda potencjałowa, metoda terahercowa. Wstęp Celem badań nieniszczących jest określenie stanu i właściwości materiałów użytych do budowy urządzeń oraz ich części bez naruszenia ciągłości oraz bez dokonania jakiejkolwiek innej zmiany w strukturze. Obiekt po badaniu musi pozostać taki sam jak przed badaniem. Badania nieniszczące są prowadzone w oparciu o zjawiska fizyczne zachodzące wewnątrz niego lub na jego powierzchni, ale tylko takie, które nie będą powodowały żadnych trwałych zmian. Przykładem może być metoda wizualna czyli w najprostszym przypadku badanie obiektu polegające na oglądaniu. Oglądając obiekt zachowujemy go w takim stanie w jakim się znajdował. Nawet w tak wydawałoby się prostym przypadku mogą w pewnych warunkach pojawić się wątpliwości. Jest oczywistym, że nie ma żadnej zewnętrznej ingerencji w obiekt, jeżeli oglądamy go w naturalnym oświetleniu. Jednak zastosowanie sztucznego oświetlenia może prowadzić do uszkodzenia szczególnie delikatnych przedmiotów badań (np. obrazy olejne). Prześwietlanie lub podświetlanie obiektu jest przejawem ingerencji zewnętrznej. Badając obiekt możemy poddawać go wymuszeniom elektromagnetycznym, mechanicznym, termicznym i innym. Wszystkie zabiegi polegają na pozyskaniu odpowiedzi obiektu na o[...]

Naukowa współpraca Chińsko - Polska ZUT w 2017 roku DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 19÷28.06.2017 prof. Ryszard Sikora - przewodniczący PTETiS o/Szczecin i profesor ZUT dr hab. inż. Tomasz Chady - prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej przebywali z wizytą naukową w Chinach. Na zaproszenie strony chińskiej odwiedzili oni Xi-an i Pekin. Podobnie jak i w wielu minionych latach organizatorzy konferencji Far East Forum on Nondestructive Testing & Evaluation (FENDT) zaprosili wymienionych profesorów do udziału w konferencji i wygłoszenia referatów zaproszonych. Prof. Tomasz Chady wygł[...]

Massive Multi-Frequency Eddy Current Method for Clad Material Inspection DOI:10.15199/48.2016.04.15

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present a massive multi-frequency method for detection of cracks in clad materials. A system excited by a voltage waveform obtained as a sum of many sinusoidal components is proposed for this purpose. Studies show that, the multi-frequency method can be successfully used for detection and assessment of the defects depth in such kind of materials. The experimental verification is done and selected results of measurements are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono wykorzystanie wieloczęstotliwościowej metody wiroprądowej do wykrywania wad w materiałach wielowarstwowych. System zasilany był sygnałem będącym sumą wielu sinusoid o różnych częstotliwościach. Badania wykazały, że metoda może być zastosowana do wykrywania wad i identyfikacji ich głębokości w tego typu materiałach. Przeprowadzono weryfikację metody drogą eksperymentalną, a wybrane wyniki pomiarów przedstawiono w niniejszej pracy. Wykorzystanie wieloczęstotliwościowej metody wiroprądowej do wykrywania wad w materiałach wielowarstwowych Keywords: non-destructive testing, clad material, multi-frequency method, eddy current inspection Słowa kluczowe: badania nieniszczące, materiały powlekane, metoda wieloczęstotliwościowa, badania wiroprądowe Introduction Clad materials are manufactured by roll bonding a backing with a specialty metal to produce a metallurgically bonded clad. Many metals can be combined through this technique to achieve a structure with specific desired properties. The combination of two or more metals can be left in the form of a sandwich (single plate) or formed into a finished part ranging from chemical processing chambers, pressure vessels to simple clad pipes. Clad materials can be cut and[...]

Identification of Defects Using Multi-Frequency Eddy Current Technique and Artificial Neural Networks

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Metoda wiroprądowa jest często stosowaną techniką badań nieniszczących materiałów przewodzących. Identyfikacja wad, pęknięć oraz innych rodzajów nieciągłości może być realizowana przy użyciu algorytmów automatycznego rozpoznawania defektów ADR (ang. Automatic Defect Recognition). W artykule przedstawione są algorytmy identyfikacji wad materiałowych wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe. Zaproponowano trzy różne warianty rozwiązania problemu. Przedstawione metody zweryfikowane zostały z wykorzystaniem wyników pomiarów uzyskanych dla płyt wykonanych ze stopu Inconel 600. W płytach wytworzono sztuczne defekty o prostych (prostokątnych) i bardziej złożonych profilach. We wszystkich przypadkach osiągnięto zadowalające wyniki identyfikacji. (Wykrywanie defektów w technice wi[...]

Comparison of welds defects classifiers based on artificial neural networks.

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch klasyfikatorów defektów opartych na sztucznych sieciach neuronowych. Pierwszy model składa się z pojedynczej sztucznej sieci neuronowej, w której każde wyjście odpowiada jednej grupie wad. Drugi model złożony jest z pięciu sztucznych sieci neuronowych. Każda sieć neuronowa odpowiedzialna jest za wykrycie jednej grupy wad. Do oceny skuteczności działania klasyfikatorów wykorzystano średni błąd kwadratowy wyznaczony dla testowych rzeczywistych radiogramów. (Porównanie metod klasyfikacji wad spawania wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe) Abstract. The paper describes comparison of two weld defect’s classifiers based on artificial neural networks. First model consists of one neural network, where each output neuron co[...]

 Strona 1  Następna strona »