Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jakub JURASZ"

Determination of photovoltaic installation nominal power based on electrical energy consumption profile in the context of prosumer policy DOI:10.15199/48.2015.01.18

Czytaj za darmo! »

In this paper a novel approach to sizing PV system has been presented which takes into consideration the possibility of resealing the surplus of electrical energy yield. A mathematical model and its application based on real meteorological year and electrical energy consumption data from manufacturing facility. Streszczenie. W poniższym artykule zaprezentowano nowe podejście do sposobu wymiarowania instalacji fotowoltaicznych, uwzględniające możliwość odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci. Przedstawiono model matematyczny, oraz jego aplikację w oparciu o rzeczywiste dane meteorologiczne. (Wyznaczanie mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej w oparciu o profil konsumpcji energii elektrycznej w kontekście polityki prosumenckiej) Słowa kluczowe: fotowoltaika, model matematyczny, moc znamionowa, prosument Keywords: photovoltaics, mathematical model, nominal power, prosumer Introduction Over the recent years an increase in electrical capacity installed in solar power plants utilizing photovoltaic effect is being observed. Also in Poland a slow development of photovoltaic marked is discernible however inhibited by an unclear standpoint of legislative body [1,2,3]. It is mainly result of descending trend of photovoltaic system costs and different forms of financial support [3]. One vision of renewable energy development suggests expansion of distributed generation/energetics, based on thousands of micro and small power plants of powers not exceeding 200 [kW]. The concept of distributed generation should not be narrowed only to renewable energy sources [5]. Role of electrical energy producers would be taken by owners of adjacent installations, from which part of electrical energy yield would be used for their own needs and the rest (for adequate price) sold to the mains. On that basis a notion of prosument, being a calque from English, has been adopted. It describes the producer and consumer of certain good in the same t[...]

Day ahead electric power load forecasting by WT-ANN DOI:10.15199/48.2016.04.32

Czytaj za darmo! »

This paper presents a method for forecasting energy demand based on WT-ANN (Wavelet Transform - Artificial Neural Network). Model has been developed and assessed for system data for the period 2002-2014. As input variables following have been considered: five levels of signal decomposition (t-1, t-2), values of time series (t-1, t-2) and qualitative variables denoting day of the week. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w oparciu o model hybyrdowy WT-ANN (Wavelet Transform - Artificial Neural Network). Budowę oraz ocenę jakoś prognoz modelu przeprowadzono dla danych systemowych za okres 2002-2014. Jako dane wejściowe uwzględniono: pięć poziomów dekompozycji sygnału, wartości szeregu czasowego (t-1, t-2) oraz zmienne jakościowe określające dzień tygodnia. (Prognozowania obciążenia sieci elektroenergetycznej na kolejny dzień w oparciu o model WT-ANN) Keywords: wavelet transformation, neural networks, qualitative variables, Poland. Słowa kluczowe: transformacja falkowa, sieci neuronowe, zmienne jakościowe, Polska, Introduction Concept of load refers to a device or a group of devices, which due to their nature are utilizing energy from power system networks in order to perform given tasks. The pattern of electric energy demand varies with respect to time. According to [1] approximately 30% of global electricity consumption evolves from residential electricity consumption. In case of Poland, based on recent publication from GUS (Central Statistical Office) [3], households consumed 28,442 TWh which was almost 19,5% of total electrical energy consumption over the year 2013. Its nature is complex and driven by many factors, to which one may include: demographics, climate (temperature, humidity etc.), appliances, building type - however the effect of abovementioned is not completely understood [2]. According to many research papers which has been assessed by [4] the temperature whic[...]

Analiza opłacalności ekonomicznej pozyskiwania wód opadowych DOI:10.15199/17.2017.1.5


  Długookresowe susze bądź krótkookresowe intensywne opady są zjawiskami generującymi istotne problemy na obszarach zurbanizowanych. Względy ekonomiczne przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa powodują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem wód opadowych przez indywidualne gospodarstwa domowe. W pracy dokonano oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji związanej z pozyskaniem i wykorzystaniem wody opadowej przez gospodarstwa domowe w wybranych miastach w Polsce. W oparciu o uzyskane wyniki wskaźnika NPV stwierdzono, że największe uzasadnienie ekonomiczne ma pozyskiwanie i wykorzystanie wód opadowych w Poznaniu. Jednak po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych wskazano na ograniczenia dotyczące tej lokalizacji. Zwrócono uwagę na perspektywiczne możliwości realizacji tego typu inwestycji we Wrocławiu. Uznano, że aktualnie zasadniczymi czynnikami wpływającymi na opłacalność inwestycji w zakresie pozyskiwania wód opadowych są charakter i wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych.Wstęp Polska leży w strefi e klimatu przejściowego odznaczającego się m.in. zróżnicowaniem czasowym i przestrzennym występowania opadów atmosferycznych. W przeważającej części kraju sumy roczne opadów zawierają się w przedziale od 500 do 700 mm. Jednak w poszczególnych latach obserwowane są znaczące odchylenia od średnich wartości wieloletnich, sięgające nawet kilkudziesięciu procent. Jedną z głównych przyczyn występowania w Polsce opadów w ciągu roku jest działalność cyklonalna w rejonie Europy [8]. W ostatnich latach ze względu na występowanie niskich sum opadów atmosferycznych na obszarze niemal całego kraju, wzrosło zainteresowanie społeczeństwa tą problematyką. W efekcie w świadomości wielu ludzi, dominować zaczęło przekonanie o konieczności magazynowania i oszczędzania wody. Obecnie istnieje szereg rozwiązań umożliwiających zarówno zatrzymanie wody opadowej na danym obszarze (np. zielone dach), spowolnienie jej odp[...]

Site selection for wind and solar parks based on resources temporal and spatial complementarity – mathematical modelling approach DOI:10.15199/48.2017.07.20

Czytaj za darmo! »

Sun and wind energy sources are characterized by their unstable nature in terms of availability and forecastability. However, observed in recent years significant reductions in costs per unit of installed capacity of both photovoltaics plants (PV) and wind turbines (WT) suggest that their share in energy mix of individual countries will substantially increase. This will lead to the emergency of new problems such as dealing with intermittent nature of some of the renewable energy sources (RES) and the need of more electrical energy storage facilities. However, in literature one may found many presumptions that wind and solar energy may complement each other, and thereby ensuring more stable power source. Therefore this paper is dedicated to the complementarity of wind and solar energy sources. The concept of complementarity should be understood as a capability of energy sources to operate in such a manner that they guarantee a stable energy yield. Complementarity may be analyzed on a temporal, spatial and both of those dimensions, between energy sources based on the same energy resource or different ones. Literature overview In the literature on the subject one of the most commonly suggested ways to deal with significant temporal variability of wind and solar resources is a spatial distribution. This procedure boils down to the division of planned power source capacity among several locations. The spatial distribution as a tool used to lower the risk of sudden drops in term of generated electrical energy has been a subject of many studies. Inter alia, Holttinen [1] has analyzed the variability of wind resources in Nordic countries concluding that spatial distribution leads to a decreasing variance, more predictability and elimination of null energy generation periods. Kempton [2] investigated the possibility of wind farms locations in sites which represent complementing wind resources, at the same time compering suggested [...]

Wpływ zmienności temperatury na zapotrzebowanie na moc elektryczną w Polsce w latach 2002-2015 DOI:10.15199/48.2016.09.62

Czytaj za darmo! »

Zmiana bądź zmienność klimatu jest jednym z czynników kształtujących przebieg zapotrzebowania na energię. Temperatura jest tutaj postrzegana jako czynnik o największym wpływie oraz znaczeniu w prognozowaniu popytu na energię. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przebieg zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce powoli się zmienia a wpływ dni cieplejszych zaczyna być coraz wyraźniej dostrzegalny. Abstract. Climate change/variability is one of the factors that affects the pattern of electrical energy consumption. Where the temperature is perceived as dominant and of crucial role in demand forecasting. Conducted analysis shows that energy demand pattern in Poland is slowly changing, and the impact of warmer days becomes more distinguishable.(Variation in the temperature impact on the power demand in Poland over the years 2002-2015). Słowa kluczowe: zmiana klimatu, zmienność zapotrzebowania, system energetyczny. Keywords: climate change, demand variability, power system. Wstęp Wzorst temperatury powoduje zazwyczaj spadek zapotrzebowania na nośniki energii w postaci: gazu, oleju opałowego czy węgla [1]. Jednak w wypadku energii elektrycznej obserowany efekt nie jest jednoznaczny i popyt na nią może wzrosnąć zarówno w wypadku wyższych temperatur (na potrzeby chłodzenia) oraz niższych, gdy konieczne jest dogrzewanie pomieszczeń. Tym samym wpływ temperatury na popyt na energię elektryczną przyjmuje charakter nieliniowy. W celu lepszego zrozumienia tej zależności warto posłużyć się przedstawioną przez [2] klasyfikacją:  kraje w zimnej i ciepłej strefie klimatycznej - zmienność goegraficzna;  sezonowe wahania temperatury - zmienność sezonowa;  rodzaj wykorzystywanych paliw - zmienność dostępności źródeł energii;  poziom dochodu - zmienność poziomu dochodu. Dla krajów znajdujących się w ciepłej strefie klimatycznej oczekuje się, iż w lecie współczynnik korelacji pomiędzy temperaturą a zapotrzebowanie[...]

 Strona 1