Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TYMIŃSKI"

Przepławka meandrowa-modułowa


  Badania laboratoryjne Model przepławki meandrowej-modułowej W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w laboratorium wodnym im. J. Wołoszyna opracowano koncepcję nowej wersji przepławki meandrowej. Aby w terminologii fachowej odróżnić to urządzenie od rozwiązań niemieckich [16], zaproponowano nazwę "przepławka meandrowa-modułowa". Cechą charakterystyczną prezentowanej przepławki, oprócz większej liczby szczelin, jest struktura modułowa, którą można w dowolny sposób rozbudowywać. Schemat tzw. modelu wyjściowego przepławki meandrowej-modułowej przedstawiono na rys. 2. Fot. 1. Przepławka meandrowa w Schleusingen (Niemcy) [6] Rys. 1. Schemat ideowy przepławki meandrowej [18] Rys. 2. Model wyjściowy przepławki meandrowej-modułowej 344 Gospodarka Wodna nr 8/2012 Fot. 2. Prototyp przepławki meandrowej-modułowej w laboratorium IIŚ UP we Wrocławiu Model przepławki jest zbudowany z połówek rur PWC o średnicy D, która jest w tym wypadku wymiarem bazowym. Połówki rur ustawione są prostopadle do przepływu wody i zajmują szerokość 3D. Szerokość szczelin pomiędzy elementami wynosi 0,5D, a powtarzalność kombi- Rys. 4. Miejsca pomiaru prędkości w przepławce (punkty A-Z) oraz prognozowane strefy odpoczynku dla ryb ze zredukowaną prędkością wody (obszary zacieniowane) Rys. 3. Zmodyfikowana wersja przepławki meandrowej-modułowej nacji elementów wzdłuż przepławki równa jest 2D. Ostre krawędzie połówek rur PWC należy zabezpieczyć, aby zapobiec ewentualnym okaleczeniom ryb przepływających przez przepławkę, np. wykorzystując cienkie rurki ∅22 z tworzywa sztucznego (fot. 2-4). W modelu wyjściowym przepławki meandrowej-modułowej szczeliny komór znajdują się w jednej płaszczyźnie (rys. 2). W dalszej kolejności badano wersję zmodyfikowaną przepławki; w tej wersji m.in. zróżnicowano lokalizację szczelin. Inna jest też koncepcja rozmieszczenia przegród w przepławce. Przykład takiej przepławki zbu[...]

Assessment of groundwater pollution with heavy metals (Cu, Ni, Cd, Pb) in the area of copper ore tailing pond Ocena zanieczyszczenia wód podziemnych metalami ciężkimi (Cu, Ni, Cd, Pb) w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych rud miedzi DOI:10.15199/62.2017.2.14


  Groundwater samples collected in 2000-2012 from 136 piezometers situated around the Cu ore tailing pond in Lower Silesia, Poland, were studied for content of the title heavy metals. Statistical anal. showed no significant changes in concns. of the elements. The element concns. exceeded the current stands. only periodically in samples taken up to 25 m deep. Przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich w wodach podziemnych pobranych ze 136 piezometrów rozmieszczonych wokół obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych rud miedzi, zlokalizowanego w województwie dolnośląskim. Przeprowadzono analizy statystyczne dynamiki stężeń kadmu, miedzi, niklu i ołowiu w latach 2000-2012. Wyniki badań nie wykazały znacznych zmian badanych pierwiastków w analizowanym okresie, a występujące okresowo przekroczenia w stosunku do obowiązujących norm miały charakter losowy. Zaobserwowano, że podwyższone zawartości metali występowały głównie do głębokości 25 m. Poziom stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, specyficznych (miedź) i priorytetowych (kadm, nikiel i ołów) jest ważnym elementem oceny jakości środowiska. Substancje te stanowią jednocześnie zagrożenie dla zdrowia człowieka1). Skutki ich działania nie są natychmiastowe, często ujawniają się po wielu latach i nie są w pełni poznane2). Negatywne oddziaływanie metali ciężkich poprzez kontakt z zanieczyszczoną wodą oraz jej spożycie stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia a niekiedy nawet życia ludzi. Metale ciężkie zawarte w wodzie wykazują wyraźne właściwości toksyczne, ujawniające się już na poziomie stężeń naturalnie występujących w przyrodzie. Ponadto wykazują wyjątkową podatność na bioakumulację w organizmach żywych3). Kadm wprowadzony do środowiska nie podlega degradacji i pozostaje w ciągłym obiegu. Jego długi okres połowicznego rozpadu przekłada się bezpośrednio na gromadzenie tego pierwiastka w organizmach roślin, zwierząt i ludzi4). Narażenie ś[...]

 Strona 1