Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Kilian"

Krytyczna analiza bazy danych awarii systemu dystrybucji wody miasta górnego śląska


  Analizy awaryjności systemów wodociągowych prowadzone są najczęściej na podstawie ankiet wypełnianych przez dostawców wody. Przekazywane informacje bardzo często zawierają wyłącznie dane ogólne, które nie są poddawane krytycznej analizie. Wyciąganie wniosków na temat stanu technicznego sieci, bez znajomości uwarunkowań pracy systemu wodociągowego jest ryzykowne. Z powyższych powodów w referacie przedstawiono wyniki krytycznej analizy bazy informacji o awariach sieci wodociągowej jednego z miast Górnego Śląska. Otrzymane wyniki wskazują zarówno na przyczyny podwyższonej awaryjności dla wybranych dzielnic, materiałów czy średnic wodociągów [1], jak również uwidaczniają najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu baz danych awarii.Głównym celem analiz awaryjności sieci wodociągowych jest uzyskanie informacji na temat stanu technicznego eksploatowanej sieci oraz ustalenie strategii działań zmierzających do podwyższenia stopnia jej niezawodności oraz ograniczenia strat wody. Poprawnie przeprowadzona analiza pozwala wytypować odcinki wodociągów i/lub armaturę do wymiany, jak również umożliwia wskazanie przyczyn podwyższonej awaryjności. Wyniki analiz stanowią podstawę do przeprowadzania badań niezawodności systemów dystrybucji oraz bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorcy [2]. Kolejnym krokiem w rozwoju przedsi.biorstw wodoci.gowych powinny by. dzia.ania zmierzaj.ce do stworzenia systemu zarz.dzania procesem, ktorego podstaw. stanowi integracja bazy danych: awarii, GIS, systemow SCADA, danych o sprzeda.y i odbiorcach czy wykonanie modelu hydraulicznego sieci [3]. W celu uzyskania u.ytecznego narz.dzia pozwalaj.cego odpowiednio zarz.dza. sieci. wodoci.gow. nale.y przystosowa. istniej.ce bazy danych zarowno do integracji z innymi systemami jak rownie. do przeprowadzania zaawansowanych analiz. Bardzo wa.na, pod k.tem wyci.gania rzetelnych wnioskow, jest znajomo.. specyficznych uwarunkowa. poszczegolnych systemow dystrybucji wody. 2. Prz[...]

Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu


  Wprowadzenie testów do oceny stopnia stabilności odpadów ma na celu przede wszystkim monitoring efektywności rozkładu frakcji biodegradowalnej odpadów podczas produkcji kompostu oraz ocenę stopnia redukcji aktywności biologicznej odpadów stałych przed ich składowaniem. Dodatkowo testy pozwalają na kontrolę procesów zachodzących na składowiskach starszego typu. Ocena mechaniczno- -biologicznego przetworzenia odpadów może być przeprowadzona w trakcie trwania procesu, przez badanie wielkości respiracji. Do jednej z metod badania respiracji należy testAT-4, zaproponowany iwprowadzonywNiemczech. WUnii Europejskiej wciąż trwają prace nad ujednoliceniemmetod związanych z oceną stopnia przetworzenia odpadów. Zgodnie z polityką UE od 1 stycznia 2013 r. odpady przed zdeponowaniem na składowiskach będą musiały zostać przetworzone i spełniać odpowiednie normy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. WE, L 312/3 z 22.11.2008 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania o[...]

 Strona 1