Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Cieślak"

Nowa żywność aktualny stan prawny DOI:


  Już w latach siedemdziesiątych XX w. gwałtownie wzrosło tempo postępu w dziedzinie technologii żywności, rozwój nowych procesów technologicznych, pojawiły się nowe produkty (np. tekstury zastępujące mięso z protein z nowych odmian roślin i mikroorganizmów). Brak jednolitego sposobu oceny bezpieczeństwa nowej żywności i jasnych definicji oraz fakt, że nowa żywność była ogólnie definiowana jako żywność niespożywana wcześniej przez ludzi doprowadziły do tego, iż w latach dziewięćdziesiątych zdano sobie sprawę ze zwiększającego się wpływu na podaż żywności nowych technologii genowych (w tym pochodzącej z organizmów genetycznie zmodyfikowanych). W związku z tym faktem zaistniała potrzeba uregulowania wymagań w zakresie innowacji w żywności. REGULACJE PRAWNE dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności Władze Unii Europejskiej zrozumiały, że ochrona zdrowia publicznego to zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa, a nowa żywność oraz nowe składniki żywności będą poddawane jednej kontroli oceniającej ich bezpieczeństwo i przeprowadzonej według określonej procedury zanim zostaną wprowadzone do obrotu we Wspólnocie. To wszystko przyczyniło się do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 27 stycznia 1997 r. rozporządzenia (WE) nr 258/97 dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności. Niniejsze rozporządzenie od 15 maja 1997 r. jest nadal obowiązujące. Nową żywność definiuje się jako żywność, która nie była spożywana w Unii Europejskiej na znaczną skalę przed 15 maja 1997 r. (czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 258/97). Może to być żywność nowo opracowana lub innowacyjna bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Do nowej żywności zalicza się również żywność tradycyjnie spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej i niewprowadzoną do obrotu na masową skalę w Unii Europejskiej. Żywność i składniki żywności, które zaliczają się do kategor[...]

Biofouling statków i sposoby jego zwalczania


  Zjawisko biofoulingu polega na tworzeniu się biofi lmu przy udziale mikroorganizmów wydzielających EPS (extracellular polymeric substances) oraz jego późniejszą kolonizacje przez fl orę i faunę wodną. Gatunki te powodują problemy natury technicznej, ekonomicznej i ekologicznej. W przypadku statków obrastanie powierzchni powoduje wzrost zużycia paliwa, wiąże się to m.in. ze wzrostem chropowatości powierzchni, co powoduje zwiększenie oporu środowiska i spadek mocy silnika. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest fakt przenoszenia organizmów żywych do nowych ekosystemów. Inwazyjne gatunki są zagrożeniem dla globalnej różnorodności biologicznej oraz dla lokalnych ekosystemów, gdyż konkurują z miejscowymi gatunkami, m.in. zajmując ich nisze pokarmowe i ekologiczne, nierzadko doprowadzając do ich wyginięcia. Biofouling podobnie jak środowisko wodne prowadzi do korozji materiałów technicznych. Do budowy konstrukcji używanych w środowisku wodnym używa się drewna, betonu, laminatu oraz stopów metalu. Każdy z tych materiałów ma inną podatność na korozję oraz biofouling. Występowanie tego zjawiska jest uzależnione m.in. od rodzaju środowiska wodnego, szybkości poruszania się statku lub rodzaju stosowanych zabezpieczeń. W celu zapobiegania porastaniu stosuje się głównie farby przeciwporostowe, których składnikiem są biocydy zapobiegające rozwojowi organizmów żywych. Początkowo używano tlenków miedzi, niezbyt dawno związków cyny, np. TBT (tributylocyna), jednakże z powodu wysokiej toksyczności zastępowane są one preparatami nowych generacji opartymi na polimerach czy silikonie. Słowa kluczowe: biofouling, systemy antyfoulingowe, porastanie, TBT Biofouling of ships and reduction methods The phenomenon of biofouling is based on the formation of biofi lm through the action of microorganisms producing extracellular polymeric substances, and further colonization of the fi lm by aquatic fl ora and faunaleading to various technical, economical, and ecological pr[...]

 Strona 1