Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michalina Węgrzynowska"

Mosty sklepione


  Sklepione mosty .ukowe wzorowane by.y na staro.ytnych sklepionych mostach kamiennych. Ich kszta.t i rozwi.zania konstrukcyjne by.y efektem setek lat prob oraz do.wiadczenia wielu pokole. budowniczych mostow. W konsekwencji wypracowano okre.lone schematy konstrukcyjne i zasady projektowania, wg ktorych powstawa.y konstrukcje przekraczaj.ce niewielkie strumyki, jak rownie. kilkusetmetrowe akwedukty, dzie.a my.li technicznej wielkiego imperium rzymskiego. Na prze.omie XVIII i XIX w. w projektowaniu mostow sklepionych zacz.to wykorzystywa. zasady statyki. Pozwoli.o to na bardziej racjonalne kszta.towanie sklepienia i przekrojow konstrukcji. W tym okresie zmieni. si. te. kszta.t podpor oraz wzros.a rozpi.to..; nadal jednak przestrzega si. zasady budowy nieparzystej liczby prz.se. i cz.sto powraca do sklepie. po.kolistych. Intensywny rozwoj kolei na pocz.tku XIX w. poci.gn.. za sob. rozwoj mostow sklepionych, w ktorych coraz ch.tniej, zamiast kamienia, u.ywano cegie. ceramicznych. Po.niej do budowy mostow sklepionych zacz.to stosowa. beton.Wprowadzenie nowychmateria.ow konstrukcyjnych nie zmieni.o zasad kszta.towania tego typu obiektow, ale spowodowa.o, .e w praktyce zacz.to ..czy. ro.ne materia.y: ceg.. z betonemczy kamie. z betonem. Szczytowy rozwoj tego typu konstrukcji przypada na drug. po.ow. XIX w. Pracoch.onno.. wykonania oraz pojawienie si. nowych materia.ow, takich jak stal, nieco po.niej .elbet, spowodowa.y, .e sta.y si. zbyt drogie i czasoch.onne w wykonaniu, co ostatecznie doprowadzi.o do zaprzestania ich budowy. Po II wojnie .wiatowej dzia.ania in.ynierskie ograniczy.y si. g.ownie do naprawy lub wzmacniania istniej.cych obiektow. Kszta.t podniebienia mostow sklepionych mo.e by.: . w formie wysuwanych z dwoch stron blokow (rysunek 1a); . po.kolisty, o .wietle rownym .rednicy ko.a . .uki rzymskie (rysunek 1b); . strzelisty (rysunek 1c); . po.kolisty lub ko.owy . wycinkowy, ze wzgl.dow konstrukcyjny[...]

 Strona 1