Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Mazurek"

Ochrona stali zbrojeniowej w świetle normy PN-EN 1504-9 DOI:10.15199/33.2018.06.17


  fizykochemiczne PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 6 ’2018 (nr 550) 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu; a.mazurek@itb.pl Streszczenie. W budownictwie zagadnienie związane z naprawą konstrukcji żelbetowych, awszczególności ochroną stali zbrojeniowej, odwielu lat stanowi przedmiot zainteresowania środowiska inżynierskiego. Prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie prac naprawczych wymaga kompleksowej analizy wielu różnych uwarunkowań. Szczególnie istotny jest dobór odpowiedniej metody i procedury postępowania. W pracy przedstawiono skrótowo przebieg procesu korozji stali zbrojeniowej w betonie oraz omówiono metody i zasady ochrony zaproponowane w normie PN-EN 1504-9. Słowa kluczowe: żelbet; ochrona stali zbrojeniowej; korozja. Abstract. In construction, the issue related to the repair of reinforced concrete structures, and in particular the protection of reinforcing steel has been the subject of interest of the engineering community for many years. Proper planning and carrying out repair works requires a comprehensive analysis of many different conditions. The select[...]

Diagnostyka uszkodzeń betonowych posadzek przemysłowych metodami nieniszczącymi DOI:10.15199/33.2018.09.07


  Przyjmuje się, że trwałość podłogi przemysłowej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewnić nieprzerwaną pracę przez czas nie krótszy niż 25 lat. Udział nakładów ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemysłowej wynosi 20% wszystkich kosztów związanych z budową hali przemysłowej [6]. Uszkodzenia posadzek w funkcjonujących fabrykach skutkują bardzo dużymi kosztami związanymi nie tylko z naprawą wadliwej nawierzchni, ale i z częściowym, okresowym wyłączaniem pewnych obszarów zakładu oraz prowadzą do powstawania przestojów w produkcji. Przyczyny i klasyfikacja zarysowań posadzek przemysłowych Pomimo wieloletniego stosowania betonowych posadzek przemysłowych ciągle charakteryzują się one dużą liczbą uszkodzeń i wad. Większość z nich ujawnia się w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót posadzkowych. Do najczęstszych powodów tworzenia się rys w betonie plastycznym (od 10 minut do 6 h od jego wykonania) zaliczamy: skurcz plastyczny, osiadanie plastyczne (osiadanie na zbrojeniu i osiadanie na ziarnach kruszywa) oraz drgania podłoża i drgania deskowania wywołane wpływami otoczenia i prowadzonymi pracami budowlanymi [3]. W stwardniałym betonie rysy powstają głównie wskutek zmian spowodowanych skurczem, utratą ciepła hydratacji, zmianami temperatury, osiadaniem podłoża, korozją zbrojenia, agresją chemiczną i oddziaływaniami zewnętrznymi. Do innych powodów powstawania zarysowań należą: niewłaściwe rozpoznanie podłoża gruntowego, na którym wykonano podłogę; nieodpowiednio przygotowana warstwa podbudowy, np. o małej wytrzymałości, czy brak warstwy poślizgowej pod płytą betonową. Może również być źle dobrany skład betonu lub nieodpowiednio ułożone zbrojenie. Ważne jest, aby nie dopuścić do zbyt wczesnego użytkowania podłogi i nie przekroczyć dopuszczalnej wartości obciążeń. Rysy występujące w posadzkac[...]

 Strona 1