Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Grzybek"

Potrzeby przemysłu w odniesieniu do kadr inżynierskich


  W gronie prelegentów dzisiejszej konferencji jestem tym, który reprezentuje środowisko przemysłowe, choć o sobie mogę tyle powiedzieć, że nie całkiem się z niego wywodzę. Mając za sobą również doświadczenie nauczyciela akademickiego, mam ten komfort, że na prezentowane tu dzisiaj zagadnienia potrafię spojrzeć z dwu stron jednocześnie. Jednakże samo sformułowanie zagadnienia narzuca ton prezentacji widziany z perspektywy przemysłowej. Rozpocząć rozważania chciałbym wszak od czegoś innego, mianowicie od, siłą rzeczy, uproszczonej analizy semantycznej i to raczej w ujęciu synchronicznym. I tak, patrząc na tytuł wystąpienia można zauważyć, że ma on charakter równoważnika zdaniowego. Nie można mu zatem jednoznacznie przypisać charakteru tezy lub pytania. Może być interpretowany i tak, i tak. Jako teza mógłby on brzmieć "Istnieją określone potrzeby przemysłu w odniesieniu do kadr inżynierskich", a przesłanie byłoby wyraźne i chyba nikt nie ma wątpliwości, co do jego prawdziwości, może więc zostać uznana za aksjomat i w ten sposób eliminujemy potrzebę jej uzasadniania. Druga forma, pozbawiona charakteru ontycznego, w zasadzie definiuje istotę moich dzisiejszych rozważań. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie właściwie są potrzeby przemysłu w odniesieniu do kadr inżynierskich. I tutaj napotykamy na cały szereg problemów interpretacyjnych. Chciałbym skupić się na kilku. Pierwszy z nich dotyczy określenia "kadry inżynierskie". Zastosowana liczba mnoga oznaczać może po pierwsze wielość inżynierów stanowiących owe kadry inżynierskie, albo też wielość kategorii kadr inżynierskich. Druga z możliwych interpretacji jest o tyle uzasadniona, o ile coraz częściej spotykamy się z takimi terminami, jak inżynieria finansowa, inżynieria zarządzania, o inżynierii środowiska nie wspominając. Czy zat[...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. I. Wpływ na wytrzymałość i rozpuszczalność granul DOI:10.15199/62.2018.7.7


  Większość produktów nawozowych ma tendencję do formowania aglomeratów (zbrylania) podczas przechowywania. Zdolność Ewa Stanisławska-Glubiaka,*, Jolanta Korzeniowskaa, Andrzej Biskupskib, Bartosz Moszowskic, Ryszard Grzybekc, Konrad Żakc 97/7(2018) 1069 Mgr inż. Bartosz Moszowski w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie "Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie" oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu w zakresie "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem". Od 2008 r. jest zatrudniony w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Amoniaku. Specjalność - technologia nawozów azotowych. Dr inż. Andrzej BISKUPSKI, prof. INS, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalność - technologia nieorganiczna. do zbrylania zwykle zależy od ich składu chemicznego, struktury cząstek, wilgotności, właściwości higroskopijnych, wytrzymałości mechanicznej, temperatury produktu, ciśnienia oraz czasu przechowywania1). Saletra amonowa, obok tak niekorzystnej cechy jak możliwość niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu, charakteryzuje się również ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania wraz z upływem czasu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego i poprawienia jakości granul saletry, stosuje się różne dodatki jako tzw. napełniacze, np. węglan wapnia (wapień), węglan wapnia i magnezu (dolomit) lub siarczan wapnia (gips lub anhydryt)2-7). Prowadzone są również badania nad możliwością dodawania innych związków wpływających korzystnie na stabilizację właściwości saletry amonowej. Celem badań było sprawdzenie działania dodatku bezwodnego siarczanu magnezu do 3 standardowych nawozów saletrzanych, [...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. II**. Wpływ na pH, zawartość Mg, S i Ca w glebie oraz plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2018.7.8


  Nawozy saletrzane są powszechnie stosowanym, wysokoskoncentrowanym bardzo dobrym źródłem azotu dla roślin. Produkt ten, pomimo jego niekwestionowanych właściwości nawozowych, charak- Jolanta Korzeniowskaa,*, Ewa Stanisławska-Glubiaka, Andrzej Biskupskib, Ryszard Grzybekc, Bartosz Moszowskic ** Cz. I1) 97/7(2018) 1075 Table 2. Cultivars and dates of cultivation treatments Tabela 2. Odmiany i terminy zabiegów uprawowych Wyszczególnienie Kukurydza Jęczmień jary Owies Pszenica jara Odmiana Farmezzo Soldo Gniady Tybald Siew 14.04 1.04 23.03 1.04 Wschody 24.04 6.04 30.03 6.04 Przerywka 10.05 12.04 8.04 12.04 Liczba roślin w wazonie 2 17 17 17 Nawożenie pogłówne 10.05 5.05 6.05 5.05 Zbiór 31.08 18.07 20.07 25.07 teryzuje się jednak skłonnością do zbrylania i ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych wraz z upływem czasu2, 3). W celu poprawienia jakości granul stosuje się w procesie produkcyjnym różne dodatki4). Jednym z takich dodatków może być bezwodny siarczan magnezu wprowadzany bezpośrednio do węzła granulacji. W Zakładach Azotowych w Kędzierzynie wyprodukowano próbne partie ZAKsanu, Salmagu i Salmagu z siarką zmodyfikowane dodatkiem MgSO4, z zamiarem przeprowadzenia badań sprawdzających skuteczność zastosowanego dodatku. Poprzednio1) przedstawiono pomiary wytrzymałości granul nawozów standardowych i nawozów z wprowadzonym dodatkiem MgSO4. Poza zbadaniem w warunkach laboratoryjnych wpływu zastosowanego dodatku na wytrzymałość granul nie mniej ważne było sprawdzenie jego działania bezpośrednio na rośliny w doświadczeniach rolniczych. Zmiana wytrzymałości granul może mieć bowiem wpływ na tempo uwalniana azotu z nawozów w glebie. Ponadto, zastosowany dodatek MgSO4 może modyfikować właściwości gleby i być dodatkowym źródłem siarki i magnezu dla roślin, a tym samym mieć wpływ na ich plonowanie. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o niedoborach siarki w naszych glebach wynikających z niewystarczającego stosowania obor[...]

 Strona 1