Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Krajewski"

Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz. I) DOI:


  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnie z nową Dyrektywą Unii Europejskiej 2013/59 EURATOM oraz standardami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA): IAEA SS SF-1 (2006)1, GRS Part 12 (2016), GRS Part 3 (2014)3, GRS Part 4 (2016)4, GRS Part 7 (2015)5, jakrównież ostatnio aktualizowanymi wytycznymi MEA IAEA RS G-1.8 (2005)6,7. Te ostatnie podają tylko ogólne wskazówki, które komponenty środowiska należy mierzyć dla różnych typów uwolnień substancji promieniotwórczych z elektrowni jądrowej, tzn. do powietrza atmosferycznego i do wody (rzeki, jeziora, ujścia rzecznego oraz wód przybrzeżnych morza), natomiast nic nie mówią na temat częstotliwości pomiarów oraz optymalnej liczby próbek dla danego obszaru. Brakuje zwłaszcza szczegółowych instrukcji odnośnie dokładności i statystyki monitoringu z uwzględnieniem typów uwolnień oraz przypadków uwolnień rutynowych lub w warunkach awarii, np. jakie średnie zmiany stężeń radioizotopów w poszczególnych komponentach środowiska wskazywałyby na wzrost uwolnień z EJ ponad ustalaną normę lub jaki minimalny wzrost mocy dawki w powietrzu sygnalizowałby awarię w EJ. Międzynarodowe standardy nie zawierają również wskazówek, według jakiej metodyki ustalać lokalizację punktów pomiarowych, tzn. ile i gdzie oraz w jakiej siatce przestrzennej. Oczywiście, prawie w każdym państwie działają sieci monitoringu radiologicznego, które mają własne szczegółowe procedury 6 Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA SAFETY STANDARDS SERIES No. RS-G-1.8, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005 7 YANKOVICH, T., Update of an international safety standard on source, environmental and individual monitoring for radiation protection, IAEA, Abstracts Book, 4th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity, 3-8 September 2017, Berlin NAUKA PRZEGLĄD TECHNICZN[...]

Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz.III)Czułość sieci monitoringu DOI:


  Zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej W zaleceniach MAEA IAEA GSR part 3 (2014)1 sformułowano główne zasady radiologicznego monitoringu środowiska, z których najważniejsze są trzy: Zasada 1: Bezpieczeństwo i Zdrowie (Health and Safety) Pozytywne efekty wynikające z planowanego programu monitoringu i związanych z nim działań ograniczających szkodliwe skutki promieniowania na ludzi i środowisko powinny być zgodne z normami zdrowia i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do elementów potencjalnie zwiększających narażenie powinny być podejmowane działania prewencyjne tylko wtedy, kiedy można zmniejszyć to narażenie do dopuszczalnego poziomu. Zasada 2: Korzyści powinny przewyższać skutek oddziaływania (Benefits exceed impacts) Pozytywne efekty wynikające z wdrożenia monitoringu i zapewnienia ochrony środowiska powinny przewyższać potencjalne znaczące szkody w środowisku. Zasada 3: Proporcjonalności (Proportionate) Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz.III) Czułość sieci monitoringu The principles of creating a monitoring network around a nuclear facility. (p.III) Sensitivity of the monitoring network NAUKA PRZEGLĄD TECHNICZNY 2-3/2018 29 Projekt systemu oraz sposób zarządzenia systemem (tzn. liczba i rozmieszczenie punktów pomiarowych oraz punktów poboru próbek, liczba laboratoriów prowadzących analizy próbek, częstość próbkowania, sposób raportowania, gromadzenia i analizy wyników), powinien uwzględniać skalę zaistniałych w przeszłości, obecnych i przewidywanych w przyszłości zdarzeń o znaczących negatywnych skutkach na środowisko zwłaszcza na populacje ludności i gatunki zwierząt i roślin). Drugim aspektem wyznaczającym wielkość (rozpiętość i gęstość) sieci są jej koszty zbilansowane z kosztami szkód jakie mogą powstać przy zaniechaniu prewencji. Należy również uwzględnić naturalną dynamikę środowiska (np. morska strefa przybrzeżna, zmienność pór roku itp.), zachowanie się radionuklidów w [...]

Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz. II) DOI:


  ZASADY SYSTEMU MONITORINGU ŚRODOWISKA (PRINCIPLES) W zaleceniach MAEA IAEA GSR part 3 (2014)1 sformułowano następujące główne zasady, które musi spełniać każdy system monitoringu radiologicznego środowiska, niezależnie od wielkości i stopnia zaawansowania: 1.1 Zasada 1: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo (Health and Safety) Pozytywne efekty wynikające z planowanego programu monitoringu i związanych z nim działań ograniczających szkodliwe skutki promieniowania na ludzi i środowisko powinny być zgodne z normami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do czynników potencjalnie zwiększających narażenie powinny być podejmowane działania prewencyjne tylko wtedy, kiedy można zmniejszyć to narażenie do dopuszczalnego poziomu. 1 GRS Part 3 (2014), Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements, No. GSR Part 3, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2014 1.2 Zasada 2: Korzyści powinny przewyższać szkodliwe skutki oddziaływania (Benefits exceed impacts) Pozytywne efekty wynikające z wdrożenia systemu monitoringu i zapewnienia ochrony środowiska2 powinny przewyższać potencjalne znaczące szkody dla środowiska, jakie ten system mógłby powodować. 1.3 Zasada 3: Wypełnienie zobowiązań międzynarodowych (Satisfy international requiremets) System monitoringu powinien spełniać wymagania wynikające z zaleceń, umów lub traktatów międzynarodowych, np. zobowiązań wynikających z artykułów 35. i 36. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom Treaty)3, 4. 2 W nowym BSS (2012) zdefiniowano pojęcie ochrony środowiska w sposób następujący: "Ochrona środowiska oznacza ochranianie i zabezpieczanie: wszelkich żywych gatunków, zarówno zwierząt oraz roślin także ich gatunkowej różnorodności, zasobów środowiskowych i ich użytkowania, jak wytwarzanie żywności i pasz, bogactw naturalnych i ich wykorzystania w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie i[...]

 Strona 1