Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej DĘBOWSKI"

Napęd trakcyjny o obniżonej częstotliwości przełączeń

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję trakcyjnego napędu z silnikiem asynchronicznym zasilanym z falownika napięciowego, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń kluczy, zasilanego z sieci trakcyjnej wysokiego napięcia. Dla takich warunków pracy napędu zaprojektowano nowy, prądowo - napięciowy układ sterowania. Algorytm sterowania napędu ma charakter prądowy (wektorowy) przy niskich prędkościach obrotowych silnika, a napięciowy (skalarny) - przy wysokich prędkościach. Zmiana rodzaju sterowania odbywa się płynie i polega na bezuderzeniowym przełączaniu regulatorów prądu stojana przy przejściach między obiema strefami pracy napędu. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych napędu asynchronicznego testowanego z silnikiem indukcyjnym o mocy znamionowej 250 kW. Abstract. The article presents the concept of the traction drive with an asynchronous motor powered from a voltage inverter, working with a reduced frequency of switching keys, supplied with high voltage overhead line. For such drive work conditions a new current - voltage control system were designed. The drive steering algorithm has a current (vector) control property at low motor shaft speed, and voltage (scalar) control property - at high speed. Changing of the control type is fluent and depends on bumpless transfer of stator-current regulators between the two zones of drive working area. The article presents the results of simulation and experimental tests of an asynchronous drive with induction motor of rated power 250 kW. (Traction drive with reduced switching frequency). Słowa kluczowe: asynchroniczny napęd trakcyjny, falownik o obniżonej częstotliwości przełączeń, stymulator stanu elektromagnetycznego. Keywords: asynchronous traction drive, inverter with reduced switching frequency, electromagnetic state stimulator. Wstęp Zastosowanie nowoczesnych, wysokonapięciowych tranzystorów IGBT pozwala na wykorzystanie indukcyjnych silników asynchronicz[...]

Wyznaczanie dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienie wyznaczania dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego przy zmianach napięcia sieci trakcyjnej. Uwzględniono ograniczenia wynikające z zasady działania klatkowego silnika indukcyjnego i z obecności klasycznego falownika napięciowego. Rozważania przeprowadzono dla algorytmu pośredniego sterowania wektorowego z orientacją wektora prądu stojana, z sygnałami sterującymi w postaci pulsacji poślizgu i amplitudy prądu stojana. Dopuszczalne wartości momentu na wale silnika i zadane wartości modułu wektora strumienia wirnika wyznaczano w funkcji prędkości kątowej wału przy użyciu własnej procedury optymalizacyjnej opracowanej dla programu Excel. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń dla typowego silnika trakcyjnego o mocy znamionowej 50 kW. Abstract. The article discusses the problem of determining the permissible operating area of an asynchronous traction drive for voltage changes of the supply network. Constraints taken into account are resulting from the principles of operation of squirrel-cage induction motor, and the presence of classical voltage inverter. The considerations are made for an indirect vector control algorithm with the stator-current-vector orientation, with slip frequency and modulus of stator-current-vector as control variables. Permissible torque values on the motor shaft and the reference values of rotorflux vector modulus were determined as functions of the motor shaft angular-velocity using an own optimization procedure designed in Excel. Sample results of calculations for a typical traction motor with rated power of 50 kW are demonstrated. (Determination of permissible working area of the asynchronous traction drive) Słowa kluczowe: trakcyjny napęd asynchroniczny, wektorowe sterowanie pulsacją poślizgu, osłabianie pola magnetycznego. Keywords: asynchronous traction drive, slip frequency vector-control, magnetic field weakening. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunas[...]

Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych napędach z silnikami asynchronicznymi DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienie osłabiania strumienia magnetycznego w trakcyjnych silnikach asynchronicznych. Dokonano analizy stanów dynamicznych napędu z silnikiem asynchronicznym pracującego z osłabionym strumieniem wzbudzenia. Zaprezentowano problematykę odwzbudzania silnika związaną z ograniczeniami źródła zasilającego układ napędowy. Omówiono możliwość poprawy sprawności napędu poprzez pracę z niższą wartością strumienia magnetycznego. W ramach podsumowania przedstawiono wnioski, płynące z przeprowadzonych analiz, użyteczne podczas konstruowania napędów trakcyjnych wyposażonych w silniki asynchroniczne. Abstract. The aim of this paper is to present the problem of weakening the magnetic flux in traction asynchronous motors. An analysis of the dynamic states of a drive with asynchronous motor with magnetic field weakening is presented. Problems associated with the limits of the supply source of the drive system are described. Possible improvement of efficiency by working with a lower value of the magnetic flux is discussed. Finally, the conclusions from the performed analyses are presented. (Field weakening in asynchronous motors traction drives). Słowa kluczowe: trakcyjne napędy z silnikami asynchronicznymi, sterowanie napędu, osłabianie pola magnetycznego. Keywords: asynchronous motors traction drives, control of drive, magnetic field weakening. Wstęp Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych silnikach indukcyjnych było niejednokrotnie poruszane przez autorów publikacji naukowych, jako niezwykle ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienie. Omawiano je zazwyczaj w kontekście optymalizacji parametrów napędu pracującego w szerokim zakresie zmian prędkości przy jednoczesnych dużych zmianach wartości napięcia zasilającego [1,2], bądź też energooszczędności układu napędowego [5, 6]. Niniejszy artykuł stanowi próbę całościowego spojrzenia na tę problematykę. Napędy elektryczne stosowane w pojazdach trakcyjnych powinna c[...]

Stanowisko badawcze do modelowania pracy napędu trakcyjnego w stanach wywołanych nagłą zmianą prędkości kątowej kół pojazdu DOI:10.12915/pe.2014.05.09

Czytaj za darmo! »

Zasilanie dwóch trakcyjnych silników asynchronicznych z jednego falownika pozwala na znaczne zredukowanie ceny napędu, wiąże się jednak ze wzrostem wymagań w stosunku do algorytmu sterowania falownikiem. Wspólne napięcie (wirujący wektor przestrzenny) przyłożone do dwóch silników, które w stanach dynamicznych mogą poruszać się z różnymi prędkościami, wywołuje w każdym z nich inne wartości prądu i momentu. W celu wykonania badań nad zjawiskami zachodzącymi w napędach grupowych zbudowano specjalne stanowisko, które odzwierciedla specyfikę połączenia szyna - koło w napędzie trakcyjnym, np. podczas przejazdu przez krzyżownicę czy też w przypadku utraty przyczepności. Abstract. Supplying of two asynchronous motors from single voltage inverter allows to reduce overall cost but also brings significant challenge for the control system. Common power supply of both motors, which in transient states may have different angular velocity, cause in each of them other values of current and torque. In order to perform studies about phenomena that occur in the traction group drive laboratory test stand based on the concept of the “infinite" rail has been developed. That construction reflects characteristic of the connection rail - wheel in traction drive, i.e. during wheel slip or during passing the crossroads.(The laboratory test stand for modeling the train drive in the states caused by the sudden change of the angular velocity of wheels). Słowa kluczowe: napędy trakcyjne, silnik asynchroniczny Keywords: traction drives, induction motor doi:10.12915/pe.2014.05.09 Wstęp Najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem w pojazdach zasilanych za pomocą energii elektrycznej, niezależnie od tego, czy źródłem energii jest bateria akumulatorów, czy przewody trakcyjne, są falownikowe napędy z asynchronicznymi silnikami prądu przemiennego lub synchronicznymi silnikami z magnesami trwałymi (PMSM). Specyficzne warunki, w jakich pracują te silniki, napędzając koła [...]

Traction group drive fed by an inverter with reduced switching frequency DOI:10.12915/pe.2014.06.05

Czytaj za darmo! »

The article presents a concept of the control algorithm for the traction group drive consisting of two cage induction motors supplied from the common inverter, which could operate with reduced switching frequency and the result of its testing on a physical model in the laboratory. These tests were conducted on a specially constructed bench, simulating in laboratory scale the true nature of phenomena accompanying the passage of the wheels through the rail crossing, associated with an abrupt change in the angular velocity of the wheels belonging to the same group drive. (Trakcyjny napęd grupowy zasilany z falownika, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń). Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu sterowania dla grupowego napędu trakcyjnego składającego się z dwóch klatkowych silników indukcyjnych zasilanych ze wspólnego falownika, mogącego pracować z obniżoną częstotliwością przełączeń i wyniki badań jego fizycznego modelu laboratoryjnego. Badania przeprowadzono na specjalnie zbudowanym stanowisku pozwalającym odtworzyć w warunkach laboratoryjnych rzeczywisty charakter zjawisk towarzyszących przejazdowi kół pojazdu szynowego przez połączenia torowisk, wiążących się z raptowną zmianą prędkości kątowej kół należących do tego samego napędu grupowego. Keywords: asynchronous group drive, mixed vector-scalar control, improved current control, low switching frequency. Słowa kluczowe: asynchroniczny napęd grupowy, mieszane sterowanie wektorowo-skalarne, ulepszona regulacja prądu, niska częstotliwość przełączeń. doi:10.12915/pe.2014.06.05 Introduction Most of the modern traction drives use the induction motors which are fed by the voltage inverters. The group drive concept is presented in Fig.1. In general the control system is responsible for realization of the torque set-point where working conditions like traction voltage, motor speeds and currents are the input signals. The high level system calculates the output [...]

 Strona 1