Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Sałasińska Agnieszka Gajek"

Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2018.3.12


  Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczeń środowiska naturalnego są niezwykle uciążliwe rozlewy olejowe powstające wskutek nieszczelności, awarii rurociągów oraz awarii transportowych. W ich wyniku substancje organiczne przedostają się do wód powierzchniowych lub na powierzchnie dróg i autostrad. Substancje ropopochodne bardzo szybko rozprzestrzeniają się na powierzchni wody, tworząc warstewkę filmu ograniczającego dostęp tlenu do górnych warstw wody i powodując zamieranie flory i fauny wodnej oraz hamując proces biodegradacji. Z kolei ropa naftowa rozlana na powierzchni gleby ulega sorpcji na jej cząstkach. Woda deszczowa może wymywać składniki olejowe i przenosić je w głębsze warstwy gruntu oraz do wód podziemnych. Ponadto substancje ropopochodne przedostające się w głąb gleby blokują kanały, którymi transportowana jest woda i powietrze, co pociąga za sobą zmiany w składzie biologicznym gleb. Rozlewy substancji ropopochodnych likwiduje się poprzez ich zebranie metodami mechanicznymi, w których stosowane są sorbenty sypkie pochłaniające kontaminanty. Sorbentami tymi są zazwyczaj ciała stałe o rozwiniętej powierzchni, pochłaniające niebezpieczne Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Maciej Celiński, Monika Borucka, Kamila Sałasińska Agnieszka Gajek* Characterization of explosive and combustible parameters of selected after-exploitation synthetic sorbents used for petroleum substances Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych DOI: 10.15199/62.2018.3.12 Dr inż. Monika BORUCKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 398. Dr inż. Maciej CELIŃSKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Zagrożeń Chemicznyc[...]

Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2019.3.22


  Ropa naftowa oraz jej produkty rafineryjne i petrochemiczne stanowią jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw i surowców1). Jest ona podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego, wytwarzającym takie materiały, jak benzyny, nafty, oleje napędowe i opałowe, smary, parafiny, asfalty, mazuty, wazeliny i wiele materiałów syntetycznych. Ropa naftowa służy również do produkcji całej gamy produktów, np. leków, kosmetyków, barwników, materiałów wybuchowych, nawozów sztucznych, włókien sztucznych i przędzy, atramentu, środków owadobójczych, plastiku i syntetycznego kauczuku2). Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Każdorazowe przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno- petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awaryjne rozlewy substancji ropopochodnych mogą powodować poważne następstwa. Substancje ropopochodne mają właściwości toksyczne i kancerogenne, łatwo przedostają się do 98/3(2019) 473 Dr Kamila SAŁASIŃSKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 2014 r. uzyskała stopień doktora na tej samej uczelni. Pracuje w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Specjalność - inżynieria materiałowa, kompozyty polimerowe z napełniaczami roślinnymi. Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel.: (22) 623-46-89, fax: (22) 623-36-93, e-mail: aggaj@ciop.pl Dr Agnieszka GAJEK w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2003 r. studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora uzyskała w 2010 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Pańs[...]

 Strona 1