Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Żak"

New plant for neutralization of nitric acid with ammonia in Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Operational experience Nowa instalacja neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. Doświadczenia eksploatacyjne


  The NH4NO3 prodn. plant by neutralization of HNO3 with NH3 was taken into operation in 2011 at Kędzierzyn-Koźle (Poland). The start-up and operation of the plant were described and analyzed. Przedstawiono zasady działania nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego w GA ZAK SA pracującej wg licencji firmy GPN. Istotną cechą, wyróżniającą tę instalację spośród innych instalacji pracujących w Kraju, jest zastosowanie reaktora rurowego. W trakcie uruchamiania instalacji wystąpiło wiele problemów ruchowych, które powodowały obniżenie jakości produktów końcowych i zakłócenia w prowadzeniu procesu. W wyniku wprowadzenia odpowiednich usprawnień jakość wytwarzanych nawozów powróciła do wcześniejszego, wysokiego poziomu. Zdecydowana większość wytwarzanego na świecie azotanu amonu (AA) powstaje w wyniku reakcji kwasu azotowego z amoniakiem w węźle neutralizacji technologicznego ciągu wytwarzania nawozów saletrzanych, zgodnie z równaniem (1): NH3 + HNO3 (roztw.) = NH4NO3 (roztw.) (1) Reakcja ta przebiega bardzo szybko, z dużym efektem egzotermicznym1, 2). Z uwagi na to, że z punktu widzenia termodynamiki AA jest substancją nietrwałą procesom jego wytwarzania oraz przetwarzania na produkty końcowe towarzyszy zagrożenie bezpieczeństwa3). Zagrożenie to dotyczy procesu neutralizacji, gdyż wysoka temperatura, będąca wynikiem przebiegu reakcji neutralizacji, sprzyja rozkładowi AA, opisanemu równaniami (2)-(7). NH4NO3 = NH3 + HNO3 (2) NH4NO3 = N2O + 2H2O (3) 2NH4NO3 = 2N2 + O2 + 4H2O (4) 2NH4NO3 = N2 +2NO + 4H2O (5) 4NH4NO3 = 3N2 + 2NO2 + 8H2O (6) 5NH4NO3 = 4N2 + 2HNO3 + 9H2O (7) Spośród tych reakcji rozkładu tylko reakcja (2) jest endotermiczna. Z przebiegiem pozostałych reakcji jest związane wydzielanie ciepła, co jest przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa procesu neutralizacji, a także dalszych etapów procesu wytwarzania produktów końcowych zawierających AA. Stopień zagrożenia bezpieczeństwa w realnych warunkach 2212 92/12(2013) M[...]

Recovering ammonia and ammonium nitrate(V) from process condensates occurring in industrial production of nitro-chalk fertilizers Odzysk amoniaku i azotanu(V) amonu z kondensatów procesowych w przemysłowej wytwórni nawozów saletrzanych


  Operational problems of an industrial plant for manufg. nitro-chalk fertilizers were discussed. A process for wastewater treatment by using ion exchange resins to recover and recycle the NH4 + and NO3 - ions was described. Omówiono sposób działania i problemy ruchowe instalacji wymiany jonowej do odzysku amoniaku i azotanu amonu z kondensatów procesowych wytwórni nawozów saletrzanych pracującej wg oryginalnej technologii. W wyniku pracy instalacji następuje odzysk związków azotu zawartych w kondensatach procesowych, które zostają wykorzystane w produkcji nawozów, powstająca woda zostaje wykorzystana do celów chłodniczych. Starannie dobrane parametry procesowe oraz wymieniacze jonowe zapewniają wysoką skuteczność odzysku związków azotu oraz bezpieczeństwo procesowe. Metoda wymiany jonowej została z powodzeniem zastosowana w różnych procesach ochrony środowiska. Na wymianie jonowej opiera się wiele technologii przemysłowego oczyszczania ścieków a także uzdatniania wody do celów przemysłowych1). Stosunkowo rzadkie wykorzystanie tej metody w przemyśle azotowym do odzysku związków azotu z kondensatów procesowych wytwórni nawozów saletrzanych wynika z obaw przed zagrożeniem bezpieczeństwa procesowego2). Najdogodniejszy dla całości procesu wytwarzania nawozów saletrzanych sposób wykorzystania tej metody wiąże się bowiem z użyciem kwasu azotowego i wody amoniakalnej jako czynników regenerujących wymieniacze jonowe. Można wówczas wytworzone roztwory poregeneracyjne, zawierające głównie NH4NO3, wykorzystać do produkcji podstawowej bez konieczności zmiany składu chemicznego produktów. Według niektórych źródeł operowanie kwasem azotowym i wodą amoniakalną stwarza zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z możliwości przebiegu reakcji egzotermicznych w układach zawierających kwas azotowy i azotan(V) amonu oraz wymieniacze jonowe. Po przeprowadzeniu wielu różnych badań uznano, że dobierając odpowiednio wymieniacze oraz parametry procesowe [...]

The effect of mineral carbonate fillers on the quality of nitrate fertilizers Wpływ mineralnych wypełniaczy węglanowych na jakość nawozów saletrzanych DOI:10.15199/62.2015.12.15


  The effects of Ca, Mg, HCl-insol. and org. substances as well as Fe, Al and trace elements on the ability to granulation and properties of NH4NO3-based fertilizers were presented according to industrial experience of Polish fertilizer industry. Omówiono wpływ zawartości głównych składników oraz składników towarzyszących występujących w dolomitach na przebieg procesu granulacji nawozów saletrzanych oraz na ich właściwości użytkowe. Przedstawione zależności i wnioski oparto na długoletnich badaniach składu surowców stosowanych w GA ZAK SA do produkcji nawozów oraz na wynikach analizy przebiegu procesów produkcyjnych przy użyciu surowców z różnych źródeł. Jednym z warunków wysokiej jakości nawozów saletrzanych granulowanych mechanicznie jest jakość dodawanego do nich dolomitu, a zwłaszcza stabilność jego składu chemicznego. Dolomit stosowany jest w celu zmniejszenia zakwaszającego glebę działania nawozów saletrzanych, dostarczenia roślinom wapnia i magnezu, a także w celu ułatwienia procesu granulacji i zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa wytwarzania i obrotu tymi nawozami1-3). Użyty dolomit ma istotny wpływ na jakość wytwarzanych nawozów saletrzanych, przy czym dolomity o składzie zbliżonym do teoretycznego wcale nie są najlepszymi surowcami z punktu widzenia wytwórców tych nawozów. W procesie wytwarzania nawozów mogą wystąpić trudności wynikające z niedostatecznej wzajemnej reaktywności azotanu amonu i dolomitu. Konsekwencją tego mogą być trudności z tworzeniem granul lub formowaniem granul nawozów o obniżonej wytrzymałości. Ważny jest też poziom takich zanieczyszczeń, jak krzemionka, glinokrzemiany, związki żelaza, CaCO3 oraz substancje organiczne. Mają one wpływ na jakość wytwarzanych produktów, a także na trwałość urządzeń ciągu produkcyjnego. Na jakość końcowego produktu duży wpływ ma rodzaj stosowanej technologii. Dla GA ZAK SA, krajowego lidera pod względem jakości nawozów saletrzanych, zagadnienie doboru wypełniacz[...]

Effect of chemical composition change of feeding streams on the quality of fertilizer granules from an industrial plant Wpływ zmian składu chemicznego strumieni zasilających na jakość granulatów nawozowych uzyskiwanych w instalacji przemysłowej DOI:10.15199/62.2015.12.16


  After the new unit of HNO3 neutralization with NH3 was taken into operation in the granular fertilizer prodn. line, a deterioration of the product quality was obsd. as the compression strength of granules and their thermal shock resistance decreased. Effect of additives, impurities, NH4NO2 concn. and temp. on the product quality was studied to improve the prodn. process. Change of the site of H2SO4 dosing to HNO3 before neutralization resulted in restoring the product quality. Włączenie nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem do ciągu technologicznego wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn (Grupa Azoty) spowodowało okresowe pogorszenie jakości produktów, przejawiające się m.in. w obniżeniu wytrzymałości granul na ściskanie oraz spadku ich odporności na szoki temperaturowe. Bezpośrednią przyczyną tych zjawisk były trudności z zapewnieniem stałości składu strumienia stopu kierowanego do węzła granulacji. W wyniku wprowadzenia zmian w pracy instalacji neutralizacji przywrócono jakość wytwarzanych produktów. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (GA ZAK SA) wytwarza w dwóch ciągach granulacji mechanicznej pięć podstawowych produktów na bazie azotanu amonu. Są to: ZAKsan, Salmag, Salmag z siarką, Salmag z borem oraz Salmag Forest. Ze względu na bardzo efektywny proces granulacji, przebiegający w dwóch aparatach (granulator łopatkowy, bęben granulacyjny), dobre właściwości otrzymywanego stopu azotanu amonu w procesie neutralizacji oraz zastosowanie dodatku siarczanu amonu otrzymywano tam produkty najwyższej jakości w skali nie tylko kraju, a także w Europie. Granulaty produkowane w GA ZAK SA charakteryzują się dużą wytrzymałością, regularnym kształtem granul, wysoką odpornością na szokowe zmiany temperatury, umiarkowaną higroskopijnością oraz umiarkowaną skłonnością do zbrylania. Do września 2011 r. w Zakładach pracowała instalacja neutralizacji wg projektu proces[...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. I. Wpływ na wytrzymałość i rozpuszczalność granul DOI:10.15199/62.2018.7.7


  Większość produktów nawozowych ma tendencję do formowania aglomeratów (zbrylania) podczas przechowywania. Zdolność Ewa Stanisławska-Glubiaka,*, Jolanta Korzeniowskaa, Andrzej Biskupskib, Bartosz Moszowskic, Ryszard Grzybekc, Konrad Żakc 97/7(2018) 1069 Mgr inż. Bartosz Moszowski w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie "Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie" oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu w zakresie "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem". Od 2008 r. jest zatrudniony w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Amoniaku. Specjalność - technologia nawozów azotowych. Dr inż. Andrzej BISKUPSKI, prof. INS, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalność - technologia nieorganiczna. do zbrylania zwykle zależy od ich składu chemicznego, struktury cząstek, wilgotności, właściwości higroskopijnych, wytrzymałości mechanicznej, temperatury produktu, ciśnienia oraz czasu przechowywania1). Saletra amonowa, obok tak niekorzystnej cechy jak możliwość niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu, charakteryzuje się również ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania wraz z upływem czasu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego i poprawienia jakości granul saletry, stosuje się różne dodatki jako tzw. napełniacze, np. węglan wapnia (wapień), węglan wapnia i magnezu (dolomit) lub siarczan wapnia (gips lub anhydryt)2-7). Prowadzone są również badania nad możliwością dodawania innych związków wpływających korzystnie na stabilizację właściwości saletry amonowej. Celem badań było sprawdzenie działania dodatku bezwodnego siarczanu magnezu do 3 standardowych nawozów saletrzanych, [...]

Porównanie efektywności nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą mechaniczną i wieżową oraz mocznika w warunkach suszy i optymalnej wilgotności gleby DOI:10.15199/62.2018.11.34


  Nasilające się w ostatnich latach zmiany klimatu polegają na wzroście temperatury oraz zwiększeniu się częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie i susze. Zmiany te oddziałują silnie na rolnictwo, a pośrednio również na przemysł nawozowy. O ile ogólne ocieplenie klimatu może okazać się korzystne i pozwolić na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z niektórych nawozów dzięki większej aktywności mikroorganizmów glebowych1-4), to występowanie przedłużających się okresów suszy prowadzi do zmniejsza skuteczności działania nawozów mineralnych, a tym samym ograniczenia plonowania roślin. Niedostatek wody spowalnia rozpuszczanie wysianych na polu nawozów, a tym samym ogranicza przemieszczanie się składników pokarmowych do strefy korzeniowej, skąd mogłyby być one pobrane przez rośliny. Największe straty występują przy braku możliwości pobrania azotu, który jest głównym składnikiem plonotwórczym. Jednym z najpopularniejszych nawozów azotowych jest azotan amonu, nazywany również saletrą amonową. Wytwarzana przez polski przemysł nawozowy saletra jest nawozem granulowanym zawierającym 30-34% azotu. Azotan amonu jest bardzo dobrym źródłem azotu dla roślin, ale charakteryzuje się możliwością niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu zagrażającego bezpieczeństwu produkcji, transportu i przechowywania oraz ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania się w czasie przechowywania. W celu zmniejszenia tych niekorzystnych właściwości stosuje się w procesie produkcji różne dodatki, zależnie od metody granulacji. Obecnie dominują dwie metody granulacji saletry: wieżowa i mechaniczna. Granulacja wieżowa polega na wytworzeniu kropel ze stopu azotanu amonu, a następnie ich zestaleniu w wieży przy użyciu powietrza, a granulacja mechaniczna polega na kilkakrotnym nakładaniu warstw surowców (stopu azotanu amonu i mączki dolomitowej) na mniejsze cząstki produktu, nazywane nawro[...]

 Strona 1