Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kicko-Walczak"

Uniepalnianie nienasyconych żywic poliestrowych. Dotychczasowe osiągnięcia oraz nowe propozycje

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury z lat 1961-2000, dotyczącej metod uniepalniania głównie nienasyconych żywic poliestrowych i redukcji emisji dymu podczas ewentualnego pożaru. Skomentowano osiągnięte efekty tych modyfikacji oraz ich wpływ na inne parametry produktów. Antypireny płomienia i dymu ujęto w oddzielne grupy uwzględniając odrębne mechanizmy ich działania. Omówiono działania związków [...]

Z półki księgarskiej - Grażyna Janowska, Władysław Przygocki, Andrzej Włochowicz - PALNOŚĆ POLIMERÓW I MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Czytaj za darmo! »

Dążenie do ograniczenia palności polimerów i materiałów polimerowych jest związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa stosowania ich w praktyce. Jest to jeden z fundamentalnych wymogów stawianych produktom z tworzyw sztucznych, zwłaszcza, że przeważająca większość z nich charakteryzuje się znaczną palnością, nie rzadko przewyższającą palność drewna. Do najłatwiej zapalnych polime[...]

Nowa generacja niepalnych żywic epoksydowych z zastosowaniem polimerowego układu utwardzającego

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano poli(metylofosfonian m-fenylenu), polimerowy środek sieciujący kompozycje epoksydowe, zawierający w swej budowie chemicznej zarówno grupy funkcyjne pozwalające w unikatowy sposób usieciować żywicę, jak i określoną liczbę pierścieni aromatycznych przy wysokiej zawartości fosforu (17-18% mas.). Zastosowanie zaproponowanego układu sieciującego pozwoliło na istotne ograniczenie [...]

Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności

Czytaj za darmo! »

Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci związków azotowych współdziałających z fosforem lub borem w odniesieniu do nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych. Określono wpływ tych modyfikatorów (stosowanych w wytypowanej ilości i różnej postaci fizycznej) na palność kompozycji poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych poprzez określenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesu spalania z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Analiza procesu dekompozycji termicznej potwierdziła dobrą efektywność uniepalniającą badanych dodatków, w tym głównie ugrupowań azot-fosfor oraz związków borowoazotowych z zaobserwowanym zjawiskiem synergic[...]

Uniepalnianie chemoutwardzalnych materiałów polimerowych metodą modyfikacji bezhalogenowej


  Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci fosforowych związków współdziałających ze związkami azotu, głównie z solami melaminy oraz z udziałem zmodyfikowanej postaci montmorylonitu (MMT) lub ekspandowanego grafitu (EG) w odniesieniu do chemoutwardzalnych żywic epoksydowych i nienasyconych żywic poliestrowych. Określono wpływ tych modyfikatorów na palność kompozycji epoksydowych i poliestrowych poprzez oznaczenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesów spalania z zastosowaniem metody kalorymetru stożkowego. Analiza dekompozycji termicznej badanych materiałów potwierdziła efektywność ograniczających palność zastosowanych antypirenów wraz z zaobserwowanym zjawiskiem synergicznego oddziaływania MMT i EG. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu modyfikacji na właściwości mechaniczne produktów końcowych. Com. epoxy and polyester resins were modified by addn. of com. halogen-free flame retardants (melamine polyphosphate and cyanurate, nano-sized montmorillonite, expandable graphite), cured and studied for O2 index, heat release rate, mass loss during combustion, effective combustion Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Ewa Kicko-Walczak*, Grażyna Rymarz Uniepalnianie chemoutwardzalnych materiałów polimerowych metodą modyfikacji bezhalogenowej Flame retardancy of thermoset polymeric materials by halogen-free modification Mgr inż. Grażyna RYMARZ - notkę biograficzną i fotografie Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1536. Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, tel.: (22) 723-60-25 wew. 234, fax: (22) 723-71-96, e-mail: e.kicko-walczak@impib.pl Dr inż. Ewa KICKO-WALCZAK w roku 1971 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym[...]

Badania nad zmniejszeniem palności polistyrenu metodą modyfikacji bezhalogenowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano kompozycje polistyrenowe o ograniczonej palności metodą modyfikacji bezhalogenowymi antypirenami płomienia (FR), głównie związkami fosforo-organicznymi. Określono wpływ takiej modyfikacji na poziom palności kompozytów. Wykonano podstawowe badania termograwimetryczne pirolizy wytypowanych kompozytów. Zwrócono uwagę na istotną rolę sposobu wprowadzania antypirenów do matrycy poli[...]

New polyester matrices with reduced flammability for the production of the innovative pipe-lines. Nowe spoiwa poliestrowe o ograniczonej palności do produkcji nowoczesnych systemów rurowych


  A com. unsatd. polyester resin was modified by addn. of optionally montmorillonite-modified melamine polyphosphate, reinforced with glass roving, formed as pipe specimens, cured and studied for inflammability in a cone calorimeter (50 kW/m2). The samples showed decreasing inflammability (class B). Ograniczono palność nienasyconej żywicy poliestrowej poprzez dodatek bezhalogenowych antypirenów, stosując głównie polifosforan melaminy (PPM), polifosforan amonu (PPA) i PPM zmodyfikowany montmorylonitem (MMT). Tak przygotowaną żywicę użyto jako spoiwo poliestrowe do produkcji nowoczesnych systemów rurowych, formowanych metodą odlewania odśrodkowego. Materiały spełniły wymagania klasy B wg normy PN-EN 13501-1 oraz wykazały korzystne charakterystyki palenia ocenione metodą kalorymetru stożkowego wg ISO 5660. Stanowi to istotny postęp w przedmiotowym zakresie ekologicznej produkcji systemów (CC-GRP) rur przesyłowych.Ograniczenie palności żywic konstrukcyjnych, w tym nienasyconych żywic poliestrowych, jest jednym z priorytetowych wymogów bezpieczeństwa stawianych materiałom polimerowym. Problem ten stał się bardzo aktualny w związku z wprowadzeniem obowiązujących kraje Unii Europejskiej (UE) restrykcyjnych zaleceń obniżenia palności, zmniejszenia emisji dymów i stopnia toksyczności rozkładu tych produktów1). W krajach członkowskich UE dąży się obecnie do ograniczenia stosowania halogenowej metody obniżania palności z zalecaniem całkowitego odstąpienia od jej stosowania, zgodnie z odnośnymi dyrektywami2). Procesy palenia się polimerów i działania związków zmniejszających palność były już wielokrotnie analizowane w literaturze; jednak nadal jest duże zainteresowanie tą problematyką wielu ośrodków badawczych ze względu na jej znaczenie, zarówno w praktyce przemysłowej, jak i w życiu codziennym. Zbadane teorie procesów spalania rozszerzono o nowe elementy dotyczące mechanizmów [...]

Nanocomposites with decreased flammability. A synergy effect of combining the conventional flame retardants with nanofillers on the flammability level of thermoset resins Nanokompozyty o ograniczonej palności. Synergia konwencjonalnych antypirenów z nanocząstkami w oddziaływaniu na poziom uniepalnienia żywic chemoutwardzalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.914


  Unsatd. polyester resin was modified by addn. of melamine or NH4 polyphosphates, and organomodified montmorillonite or/and expanded graphite or/and nanosized SiO2. The addn. of the combined flame retardants showed a synergy effect and resulted in a decrease in combustion heat and improving flame resistance of the resin. Badano ograniczenie palności żywic chemoutwardzalnych w wyniku zastosowania wieloskładnikowych bezhalogenowych antypirenów, będących kombinacją konwencjonalnych modyfikatorów fosforowych lub fosforowo/azotowych z nanozwiązkami. Określono wpływ tych inhibitorów na palność kompozycji polimerów chemoutwardzalnych poprzez oznaczenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesów termodestrukcji z użyciem kalorymetru stożkowego. Morfologię kompozytów oceniono na podstawie analizy mikrofotografii SEM. Analiza dekompozycji termicznej badanych materiałów potwierdziła efektywność uniepalniającą zastosowanych hybrydowych wieloskładnikowych antypirenów i występowanie synergizmu między konwencjonalnymi modyfikatorami i nanonapełniaczami, zwłaszcza między ekspandowanym grafitem i syntetyczną nanometryczną krzemionką strącaną. Zastosowanie wieloskładnikowych układów antypirenów okazało się istotnym postępem w osiągnięciu żądanego poziomu uniepalnienia żywic chemoutwardzalnych. Ze względów ekologicznych obserwuje się sukcesywne odstępowanie od ograniczania palności tworzyw chemoutwardzalnych przez dodatek halogenowych pochodnych lub wprowadzanie w strukturę tych polimerów chemicznie związanego chlorowca. Związki halogenowe, chociaż bardzo skuteczne w ograniczaniu palności tworzyw termo- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice Ewa Kicko-Walczak*, Grażyna Rymarz, Izabela Gajlewicz Nanocomposites with decreased flammability. A synergy effect of combining the conventional flame retardants with nanofillers on the flammab[...]

Modyfikacja matryc polimerowych nanozwiązkami węglowymi. Otrzymywanie produktów o cennych właściwościach ekologicznych i konstrukcyjnych DOI:10.15199/62.2017.6.34


  Nanomateriały coraz częściej znajdują się w obszarze zainteresowań producentów materiałów dla budownictwa oraz transportu (drogowego, wodnego i powietrznego). Nanocząstki są efektywnymi modyfikatorami materiałów polimerowych, pozwalającymi na korzystną zmianę ich właściwości, zwłaszcza przy konstruowaniu struktur lżejszych, a jednocześnie bardziej wytrzymałych na oddziaływania termiczne i obciążenia mechaniczne. Dotyczy to również takich polimerów konstrukcyjnych, jak żywice chemoutwardzalne. Szeroko zakrojone badania podejmowane w ostatnich latach w wielu ośrodkach naukowych nad użyciem nanozwiązków węglowych, głównie grafitu ekspandowanego, grafenu i nanorurek węglowych, uwidaczniają coraz szersze zastosowania tych modyfikatorów umożliwiających istotne wzmocnienie odporności termicznej nienasyconych żywic poliestrowych i żywic epoksydowych, pozwalając na rozszerzenie obszarów ich aplikacji1, 2). Grafen stanowi alotropową odmianę węgla, która w postaci pojedynczej warstwy znana jest od dziesięcioleci, a pierwszy raz została fizycznie otrzymana w 2004 r. To osiągnięcie uznano za przełomowe w dziedzinie fizyki i chemii i w 2010 r. przyznano za nie Nagrodę Nobla. Grafen charakteryzuje się unikatowymi parametrami fizycznymi. Jest znakomitym przewodnikiem ciepła (przewodność cieplna 5000 W/(m·K)) oraz równie znakomitym przewodnikiem prądu (ruchliwość elektronów 20 000 cm²/V∙s, rezystywność rzędu 10ˉ6 Ω·cm, prędkość elektronów w grafenie wynosi 106 m/s). Dodatkowo właściwości grafenu można modyfikować np. poprzez relatywnie łatwe łączenie go z innymi pierwiastkami3). Ponadto grafen może być otrzymywany zarówno w postaci monowarstw na krzemie lub innych powierzchniach, jak również w postaci płatków w zawiesinach. Dołączone atomy tlenu do płatków grafenu tworzą tzw. tlenek grafenu GO (graphene oxide). Płatki grafenu można łączyć ze sobą tak, by ich płaszczyzny były zorientowane w jednym kierunku i wówcz[...]

Trudnopalne kompozyty polimerowe na osnowie żywic termoutwardzalnych modyfikowanych hybrydowym układem mikrosfer borokrzemianu sodu wraz z intumescencyjnymi antypirenami fosforowymi DOI:10.15199/62.2018.11.15


  Ważną i efektywną grupę modyfikatorów ograniczających palność konstrukcyjnych żywic termoutwardzalnych stanowią związki fosforu, 1890 97/11(2018) Mgr inż. Izabela GAJLEWICZ w roku 2003 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek technologia chemiczna. Pracuje w Oddziale Farb i Lakierów Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach. Specjalność - technologia farb i lakierów. które znajdują zastosowanie jako składniki powłok intumescencyjnych (pęczniejących), pełniąc rolę powłok ochronnych a także jako napełniacze ograniczające palenie w tworzywach chemoutwardzalnych. W literaturze ostatniego dziesięciolecia związki fosforu stosowane są wspólnie z azotowymi środkami uniepalniającymi1-5). W badaniach potwierdzono, że inhibitowanie spalania polimerów przez układ azot/fosfor jest zjawiskiem efektywnym. Zależy jednak od rodzaju związku azotowego i towarzyszącego mu związku fosforowego, budowy chemicznej i struktury fizycznej tworzywa oraz ilości domieszkowanych inhibitorów. Efekt działania układu N/P zależy ponadto od rodzaju grupy zawierającej wiązanie NH. Wydajność inhibitowania przez różne związki fosforowe z grupami aminowymi jest więc znacznie zróżnicowana. Jak podaje literatura6-8) i potwierdzają badania własne autorek wniosku9), atomy azotu wzmacniają wiązanie fosforu z polimerem i nie pozwalają na jego usuwanie. Uwalnianie azotu może powodować również rozcieńczanie palnych produktów gazowych. Ponadto związki azotowe pod wpływem temperatury ulegają rozkładowi na produkty gazowe i mogą działać w fazie gazowej, pełniąc funkcję "zmiataczy" rodników oraz w fazie skondensowanej, uczestnicząc w tworzeniu pęczniejących, protekcyjnych warstw zwęglonych. Związki, które posiadają w swojej budowie wiązanie N/P przyspieszają fosforylację grup hydroksylowych w polimerze. Obecnie największą rolę wśród tej grupy uniepalniaczy przypisuje się polifosforanowi amonu i polifosforanowi melam[...]

 Strona 1  Następna strona »