Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Hamryszaka"

Kinetyka estryfikacji kwasu lewulinowego n-heksanolem, n-oktanolem i 2-etyloheksanolem w obecności kwasu metanosulfonowego jako katalizatora DOI:10.15199/62.2018.11.28


  Wprowadzenie Lewuliniany alkoholi są estrami kwasu lewulinowego (kwasu 4-oksopentanowego), γ-ketokwasu posiadającego funkcyjną grupę karbonylo wą i karboksylową. Źródłem kwasu lewulinowego jest biomasa ligninocelulozowa1). Estry kwasu lewulinowego znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle paliwowym, polimerowym, kosmetycznym, spożywczym i są ważnymi półproduktami w syntezie organicznej2-4). Lewuliniany heksylu i 2-etyloheksylu są dodawane do benzyn i olejów napędowych, poprawiając ich stabilność zapłonu, lepkość, gęstość i smarowność2, 5). Dodatkowo lewulinian oktylu ma bardzo niską lotność6). Synteza lewulinianów alkoholi przebiega wg reakcji (1): (1) w której R oznacza łańcuch alifatyczny C6 lub C8. Kwas metanosulfonowy (MSA) może być użyty jako katalizator homogeniczny w procesie estryfikacji ze względu na jego wysoką aktywność i mniejszą korozyjność w porównaniu z mocniejszymi kwasami mineralnymi, takimi jak kwas siarkowy(VI) i kwas solny. Ponadto zmniejsza on degradację niektórych produktów zapewniając im jaśniejszą barwę7). W dostępnej literaturze brak jest wystarczających danych dotyczących badań kinetycznych procesu estryfikacji katalizowanej kwasem metanosulfonowym. Prowadzone dotychczas badania dotyczyły estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych FFA (free fatty acids) metanolem i etanolem oraz bezwodnika ftalowego n-butanolem, izo-butanolem, n-heksanolem i 2-etyloheksanolem8- 12). W każdym przypadku badania prowadzono w reaktorze okresowym i zakończono je wyznaczeniem równania kinetycznego i jego parametrów. Stwierdzono, że szybkość reakcji estryfikacji FFA alkoholami z udziałem katalizatora MSA jest porównywalna do tej jaką osiąga się 1950 97/11(2018) w obecności kwasu siarkowego(VI), chociaż synteza ftalanów alkoholi przebiegała szybciej z udziałem H2SO4. Żadne z tych badań nie dotyczyło jednak syntezy lewulinianów n-heksylu, n-oktylu i 2-etyloheksylu. W literaturze przedmiotu można znaleźć informacje na temat[...]

 Strona 1