Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Marcin MORAWIEC"

Sterowanie maszyną pierścieniową zasilaną z przekształtnika prądu

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono nową koncepcję sterowania maszyną pierścieniową zasilaną od strony wirnika z falownika prądu. W referacie pokazano strukturę tranzystorowego dwukierunkowego falownika prądu. Zagadnienia teoretyczne potwierdzono badaniami symulacyjnymi. Abstract. The new control systems of double fed motor supplied by current source converter is presented in the paper. The control systems based on multiscalar model of double fed machine are applied. The structure of current source converter is showed in the paper. Theoretical investigations are confirmed in simulation results. (The control system of double fed machine supplied by current source converter). Słowa kluczowe: sterowanie multiskalarne, maszyna pierścieniowa, przekształtnik prądu. Keywords: multiscalar control, do[...]

Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono układy regulacji maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Sterowanie zrealizowano w oparciu o multiskalarny model maszyny indukcyjnej klatkowej sterowanej z wymuszeniem składowych prądu stojana. Jakość opracowanych układów regulacji zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych. Abstract. The current control systems of induction machine fed by current source inverter are presented in the paper. The control system based on multiscalar model of induction machine with forcing of components of stator current. The multiscalar current control systems quality is verified by simulations and experimental studies. (Current control of induction machine fed by current source inverter). Słowa kluczowe: falownik prądu, sterowanie prądow[...]

Sterowanie multiskalarne ze wstecznym całkowaniem maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z przekształtnika napięcia

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy metody sterowania dwukierunkowym przekształtnikiem napięcia zasilającym maszynę indukcyjną klatkową. Przedstawiona idea bazuje na nowatorskiej metodzie sterowania sieciowym przekształtnikiem napięcia, polegająca na bezpośrednim powiązaniu modelu matematycznego maszyny z modelem matematycznym przekształtnika sieciowego. Zastosowana metoda wstecznego całkowania polepsza właściwości dynamiczne układu napędowego. Abstract. This paper concerns the control method of voltage source converter fed induction machine. The idea is based on innovative control method of voltage source rectifier, which consists in direct interrelation of mathematical model of induction machine with mathematical model of rectifier. The backstepping control method of rectifier improves the dynamic properties of the drive system. (The multiscalar backstepping control of induction machine fed by voltage source rectifier). Słowa kluczowe: sterowanie przekształtnikiem sieciowym, falownika napięcia, maszyna klatkowa, metoda wstecznego całkowania. Keywords: control of voltage source rectifier, voltage source inverter, cage induction machine, backstepping control. Wstęp Falownik napięcia jest obecnie jednym z najpopularniejszych układów przekształtnikowych przetwarzających napięcie stałe na napięcie przemienne. Rozwiązania, które są stosowane w przemyśle bazują w większości przypadków na jednokierunkowych falownikach napięcia, w których zastosowano mostek prostowniczy od strony sieci zasilającej. Układ taki posiada kondensator w obwodzie pośredniczącym o dużej wartości (rzędu kilku mF), a nadwyżka energii w nim zgromadzona musi być wykorzystana przez obciążenie albo rozładowana w rezystorze hamującym. Ponadto falownik generuje do sieci znaczną liczbę wyższych harmonicznych, które nie zostają skompensowane. Innym rozwiązaniem jest dwukierunkowy przekształtnik napięcia. Układ taki pozwala na bezpośredni zwrot energii z odbiornika do sieci zasilającej oraz u[...]

Zastosowanie obserwatora zmiennych stanu do identyfikacji parametrów maszyny indukcyjnej klatkowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono algorytm identyfikacji parametrów maszyny poprzez estymację. Zastosowany obserwator adaptacyjny ze wstecznym całkowaniem estymuje zmienne stanu oraz parametry maszyny indukcyjnej tj.: rezystancję stojana i wirnika, indukcyjność magnesującą oraz rozproszenia. Zagadnienia teoretyczne potwierdzono badaniami symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi Abstract. The Identification of induction motor parameters algorithm by estimation is presented in this paper. The Adaptive backstepping observer estimates the steady states and induction motor parameters: stator and rotor resistance, the main and leakage inductance. The simulation and experimental research was shown (Application of the state observer to identify squire-cage induction machine). Słowa kluczowe: adaptacyjny obserwator ze wstecznym całkowaniem, identyfikacja parametrów silnika. Keywords: adaptive-backstepping observer, identification of induction motor parameters Wstęp Rozwój energoelektroniki, stopień skomplikowania nowoczesnych układów napędowych oraz zaawansowane bezczujnikowe - wektorowe metody sterowania wymagają dokładnej znajomości parametrów obiektu. Zastosowanie nowoczesnych metod sterowania maszyną tj. sterowania multiskalarnego, sterowania ze wstecznym całkowaniem lub popularnego sterowania z orientacją względem wektora strumienia wirnika pozwala na zbliżenie właściwości maszyny indukcyjnej do maszyny prądu stałego. Maszyna indukcyjna jest obiektem złożonym i silnie nieliniowym, dlatego w układach regulacji wymagane są odpowiednie człony odsprzęgające. W nieliniowych członach odsprzęgających występują zazwyczaj zmienne stanu obiektu, których nie można bezpośrednio zmierzyć. Do odtwarzania zmiennych stanu stosuje się złożone estymatory, które z dużą precyzją estymują określoną zmienną. Obserwatory zmiennych stanu odtworzą zmienne stanu obiektu, pod warunkiem znajomości jego parametrów. W przypadku maszyny indukcyjnej są to parametry elektromag[...]

Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji. Abstract. The control systems of permanent magnet synchronous motor IPMSM fed by current source inverter were presented in this paper (the current control and voltage control). The control systems based on multiscalar control. The mathematical equation was introduced. The simulation test was showed. (Control of interior permanent magnet synchronous motor fed by current source inverter). Słowa kluczowe: silnik IPMSM, silnik o zagłębionych magnesach trwałych, falownik prądu, układ sterowania. Keywords: IPMSM motor, interior permanent magnet synchronous motor, current source inverter, control system. Wstęp Rozwój energoelektroniki, technik mikroprocesorowych oraz metod sterowania w XX wieku wpłynął na konstrukcje układów napędowych, które wyposażono w przekształtnik energoelektroniczny. W układach napędowych najczęściej stosowane są silniki klatkowe ze względu na niską cenę i dużą trwałość w porównaniu z silnikami prądu stałego z komutatorem mechanicznym. Obecnie z silnikami indukcyjnymi mogą konkurować silniki synchroniczne o magnesach trwałych, głównie w zakresie małych mocy. Zaletami silnika o magnesach trwałych są m.in. [1]: duży stosunek momentu maksymalnego do momentu bezwładności wirnika, duży zakres regulacji prędkości obrotowej, korzystny stosunek momentu do masy, małe wymiary silnika. Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi wytwarzane są w dwóch odmianach. Naklejanie magnesów trwałych na powierzchni wirnika prowadzi do generowania sinusoidalnej lub trapezoidalnej siły elektromotorycznej i braku zależności indukcyjności stojana od położenia wirnika - PMSM (z ang. Permane[...]

Adaptacyjny obserwator zmiennych stanu i prędkości kątowej maszyny indukcyjnej klatkowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono obserwator adaptacyjny ze wstecznym całkowaniem. W obserwatorze zmiennych stanu maszyny i prędkości można estymować również rezystancję stojana i wirnika. Zagadnienia teoretyczne potwierdzono badaniami symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi Abstract. The Adaptive observer backstepping is presented in this paper. The observer estimates the steady states and induction motor parameters: stator and rotor resistance, the main and leakage inductance. The simulation and experimental research was shown (Application of the state observer to identify squire-cage induction machine). Słowa kluczowe: adaptacyjny obserwator ze wstecznym całkowaniem, identyfikacja parametrów silnika. Keywords: adaptive-backstepping observer, estimation of induction motor parameters Wstęp Maszyna indukcyjna klatkowa jest, obok maszyny prądu stałego, jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w napędzie elektrycznym. W nowoczesnych układach napędowych lub w napędach od których wymaga się dużej precyzji regulacji prędkości, czujnik prędkości jest zastąpiony estymatorem. Wykorzystywane sterowanie wektorowe, implikuje stosowanie dokładnych estymatorów zmiennych stanu i prędkości kątowej wirnika. Estymator ma za zadanie precyzyjnie odtwarzać prędkość kątową wirnika oraz zmienne stanu maszyny tj. strumienie wirnika lub stojana i prądy. W literaturze znane są bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi. Wykorzystane w nich metody estymacji zmiennych stanu oraz prędkości można podzielić na kilka grup. Najbardziej popularnym estymatorem jest obserwator zmiennych stanu bazujący na koncepcji Luenbergera [6]. W ostatnich latach pojawiło się kilka opracowań opartych na strukturze rozszerzonego obserwatora Luenbergera, m.in. [1, 5]. Modyfikacja członów korekcyjnych obserwatora Luenbergera oraz rozszerzenie zmiennych równań różniczkowych modelu maszyny doprowadziła do powstania [5 i 1]. W [5, 1] przedstawiono obserwator z odtwarzaniem zak[...]

Uogólnienie metody sterowania maszynami elektrycznymi zasilanymi z przekształtników napięcia lub prądu

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy metody uogólnionej sterowania, która pozwala na zastosowanie takiego samego sterowania w przypadku zasilania maszyn asynchronicznych (klatkowej, pierścieniowej) i synchronicznych z magnesami trwałymi z przekształtnika napięcia lub prądu. Uogólnienie przedstawiono na przykładzie sterowania multiskalarnego. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano za pomocą symulacji komputerowej oraz badań eksperymentalnych. Abstract. The paper concerns the generalized control method which allows to apply the same control to control of electrical motors (squire-cage, doubly fed motor) and synchronous motor with permanent magnet supplied by voltage or current source converter. The generalized control is presented by the multiscalar control method. Theoretical investigation are confirmed by simulation and experimental results. (Generalized control method of electrical machines supplied by voltage or current source converter). Słowa kluczowe: sterowanie multiskalarne, falownik napięcia, falownik prądu. Keywords: multiscalar control, voltage source inverter, current source inverter. Wstęp Od ponad trzydziestu lat obserwuje się równoległy rozwój dwóch konkurencyjnych napędów z silnikami elektrycznymi. Pierwszym jest układ napędowych z maszyną zasilaną z falownika napięcia, drugim układ z falownikiem prądu. Układy z falownikiem prądu jako pierwsze znalazły zastosowanie w napędach elektrycznych. Rozwój tranzystorowych elementów mocy stworzył korzystniejsze warunki do wykorzystania falownika napięcia. Obecnie falowniki prądu znajdują zastosowanie w układach wysokonapięciowych i dużej mocy ze względu na tyrystorowe łączniki mocy. Przebiegi napięć i prądów w tyrystorowym układzie mają charakter schodkowy. W związku z powszechnym stosowaniem falowników napięcia rozwinięto metody sterowania maszynami min. w układach bezczujnikowych, w których nie potrzebny jest pomiar prędkości kątowej wirnika. Wśród bezczujnikowych metod sterowania można wyróż[...]

Obserwator typu M prędkości kątowej wirnika maszyny asynchronicznej z estymacją rezystancji stojana i wirnika DOI:10.12915/pe.2014.06.019

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodę kroków wstecz, znaną z ang. backstepping, którą wykorzystano do otrzymania modelu obserwatora prędkości kątowej wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej. Podstawowy model maszyny rozszerzono o model zmiennych, które nazwano M. Synteza kroków wstecz rozszerzonego modelu maszyny doprowadziła do powstania nowego obserwatora, którego nazwano obserwatorem typu M. Zależność na estymowaną prędkość kątową określono na trzy różne sposoby. Sposób określania prędkości kątowej wirnika wpływa na właściwości statyczne i dynamiczne obserwatora typu M. W obserwatorze prędkości kątowej wirnika można dodatkowo estymować rezystancję uzwojeń stojana i wirnika. Jakość poszczególnych estymowanych wielkości obserwatora zweryfikowano metodą symulacyjną oraz eksperymentalną. Abstract. The paper presents the method, known as backstepping, which was used to obtain the model of speed observer of squirrel cage induction machine. The basic model of the machine was extended to model variables called M. The backstepping synthesis of extended machine model has led to a new observer, the observer is called M-type observer. Dependence on the estimated angular speed can be determined in three different ways. These different ways affect to the static and dynamic properties of the observer type M. The rotor angular speed observer can also estimate the resistance of the stator and rotor windings. The quality of the estimated values were verified by simulation and experimental tests. (The M-type observer backstepping of induction machines with stator and rotor resistance estimation). Słowa kluczowe: obserwator prędkości, estymacja zmiennych stanu, maszyna indukcyjna klatkowa, metoda kroków wstecz. Keywords: speed observer, state variables estimation, squire-cage induction machine, backstepping method. doi:10.12915/pe.2014.06.19 Wstęp Nowoczesne układy napędowe, które wyposażono w sterowanie wektorowe, posiadają obserwator zmiennych stanu i prędkoś[...]

Analiza pracy silnika indukcyjnego 15-fazowego z przekształtnikiem

Czytaj za darmo! »

Ze względów ekonomicznych najpopularniejszymi silnikami prądu przemiennego są silniki trójfazowe. Zrozumiałe są powody, dla których wprowadzono system napięć trójfazowych, lecz obecne możliwości przekształcania energii pozwalają wyjść poza te ograniczenia. Szybki rozwój energoelektroniki wyzwolił zapotrzebowanie na wysokosprawne układy napędowe o regulowanej prędkości obrotowej wału. W tym wypadku sięgnięcie po dostępne i tanie w eksploatacji silniki indukcyjne stało się zrozumiałe. Ograniczenie kosztów inwestycji powoduje w wielu wypadkach brak możliwości sięgania po nowe rozwiązania układów napędowych, w tym znikome poszukiwanie rozwiązań dla silników o liczbie faz większej niż trzy. Najczęściej spotykane zastosowania silników wielofazowych to układy bardzo dużej mocy. W takich przypadkach koszt modułów energoelektronicznych wykorzystanych do budowy układu napędowego jest bardzo wysoki a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy do zrealizowania w danej aplikacji. Zastosowanie silnika wielofazowego powoduje, że prąd fazowy silnika jest mniejszy, więc koszt budowy przekształtnika maleje, pomimo zwiększenia liczby modułów. Drugą zaletą silników wielofazowych jest zmniejszenie strat związanych z przepływem prądu w uzwojeniu silnika. Dzięki temu silnik przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia nie wymaga tak rozbudowanego systemu chłodzenia jak silnik trójfazowy. Rozpatrując korzyści wynikające z budowy silnika wielofazowego należy również rozpatrywać mniejszy hałas [1] oraz zmniejszenie pulsacji momentu [2], a przede wszystkim większą niezawodność układu napędowego [3, 4]. Silniki wielofazowe znalazły już zastosowanie w układach zasilających na statkach [5], w lokomotywach elektrycznych [6] oraz w pojazdach autonomicznych [7]. Dotychczas opisane silniki wielofazowe miały jednak stosunkowo niewielką liczbę faz m≤6, a publikacje opisujące doświadczenia z maszynami o liczbie faz mͰ[...]

Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo

Czytaj za darmo! »

Jednym z rozwiązań układów sterowania falownikiem prądu jest sterowanie napięciowe. Zmiennymi wyjściowymi z układu sterowania maszyną elektryczną są częstotliwość prądu wyjściowego falownika oraz zadana wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący falownika. Sterowanie napięciowe falownikiem sieciowym, przy założeniu maksymalnej wartości współczynnika głębokości modulacji falownika silnikow[...]

 Strona 1  Następna strona »