Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Wiśniewska"

Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzanów w świetle obowiązujących przepisów prawa DOI:10.15199/17.2017.6.7


  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) wprowadziła bardzo istotne zmiany w obowiązujące do tej pory systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Rok 2012 okazał się być najbardziej przełomowym, ponieważ od tego roku właścicielami wytworzonych na terenie gmin odpadów komunalnych są właśnie gminy. Głównym obowiązkiem wynikającym z tej nowelizacji było zorganizowanie przez gminy systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 2. Charakterystyka gminy Bodzanów Gmina Bodzanów jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim, a dokładniej w powiecie płockim. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 137 km2. Gminę zamieszkuje 8189 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (stan z dnia 31.12.2016 r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 59 osób/km2 [6]. 3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzanów Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzanów został wdrożony 1 lipca 2013 r. Podstawą prawną, która stanowi akt prawa miejscowego jest uchwała Nr 155/ XXV/2016 Rady gminy Bodzanów w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na jej terenie [3]. Uchwała ta precyzuje kwestie gospodarki odpadami komunalnymi od momentu wytworzenia do momentu ich odbioru.Według Regulaminu każdy właściciel nieruchomości, na której wytwarzane są odpady, zobowiązany jest do złożenia stosownej deklaracji, w której należy podać liczbę osób generujących odpady oraz preferowany sposób ich zbierania (selektywny - segregacja "u źródła" lub strumienia zmieszanego). To właśnie te dwa czynniki (iloczyn osób wytwarzających odpady na terenie danej nieruchomości oraz stawka opłaty za nie) decydują o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą regulującą kwestie opłat za gospodarowa266 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2017 nie odpadami komunalnymi jest uchwała Nr 184/XXIX/2016 Rady [...]

Aktualna i przyszła sprawność technologiczna mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych DOI:10.15199/17.2018.9.7


  Technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) zaczęto stosować w Niemczech oraz w Austrii w latach dwudziestych zeszłego wieku [4], [9]. Aktualnie część mechaniczna tego typu instalacji pozwala na wydzielenie frakcji surowcowych przeznaczonych do odzysku. Stabilizacja odpadów w części biologicznej prowadzi natomiast do redukcji ich ilości i ograniczenia strumienia odpadów kierowanych na składowiska. Docelowo zakłady MBP mają zmienić swoje dotychczasowe przeznaczenie i służyć (na etapie części mechanicznej) jako instalacje doczyszczające odpady gromadzone u źródła. Z kolei w części biologicznej powinien być prowadzony recykling organiczny bioodpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 2. Warianty i spodziewane efekty MBP odpadów komunalnych - dziś i w przyszłości Pierwsze zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) miały za zadanie przekształcić odpady przed składowaniem w celu ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska. Aktualnie ich rola w systemach gospodarki odpadami komunalnymi polega na stabilizowaniu i zmniejszaniu objętości zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po selektywnym gromadzeniu. Wyróżnia się dwa podstawowe rozwiązania w tym zakresie - mechaniczno -biologiczne przetwarzanie odpadów jako technologia przygotowania do składowania oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów przed przekształcaniem termicznym - tzw. biologiczne suszenie. W wariancie pierwszym odpady po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu powinny charakteryzować się: znacznie mniejszą objętością, mniejszą zawartością wody, niższym potencjałem gazotwórczym oraz mniejszą podatnością na wymywanie i osiadanie. W wariancie drugim - suszeniu biologicznym - podstawowym celem jest również zmiejszenie ilości odpadów, ale także poprawienie ich właściwości paliwowych poprzez obniżenie wilgotności [4], [6]. Wśród aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, identyfikowanych przez K[...]

 Strona 1