Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon MILCARZ"

Transmission fibre-optic transducer used for a silicon structure's displacement measurement DOI:10.12915/pe.2014.11.33

Czytaj za darmo! »

The study shows a construction and experimental results of a beam-through fibre-optic transducer used for a silicon beam displacement measurement. The transducer consisted of two plastic optical fibres (POF) placed opposite each other - one transmitting light and the other one receiving it. The first one was connected to light source equipped with a LED, the second one to a photodiode of an optical power meter. Displacement of the thick structure placed between them resulted in a change of optical power collected by the receiving fibre. Streszczenie. Artykuł przedstawia konstrukcję oraz wyniki doświadczalne dla transmisyjnego przetwornika światłowodowego do pomiaru przemieszczenia belki krzemowej. Umieszczenie struktury krzemowej pomiędzy powierzchniami czołowymi światłowodów powodowało zmianę mocy optycznej na wyjściu przetwornika.(Transmisyjny przetwornik światłowodowy przeznaczony do pomiaru przemieszczenia struktury krzemowej) Keywords: optoelectronic transducer, optoelectronics, optical fibres, MEMS Słowa kluczowe: przetwornik optoelektroniczny, optoelektronika, światłowody, MEMS doi:10.12915/pe.2014.11.33 Introduction There are many types of fibre-optic transducers used for industrial purposes. Their advantages are small size and weight, non-contact measurement, resistance to electromagnetic noise, non-electric transmission providing ability of operation in environments characterized by a high risk of explosion or fire. Production lines are often equipped with intensity, retro-reflective, interferometric, transmission and other sensors [1, 2]. Beam-through optic sensors are commonly applied as a barriers detecting an intrusion of an object. On the other hand they can be a good solution for small structures- displacement measurements. Fig.1. Construction of the beam-through fibre-optic transducer The study shows a construction of a transmission fibreoptic transducer consisting of two plastic fibres placed opposite each[...]

Zastosowanie światłowodowych czujników odbiciowych do pomiaru przemieszczeń w ruchomych strukturach MEMS

Czytaj za darmo! »

Pokazano konstrukcję natężeniowego światłowodowego czujnika odbiciowego do pomiaru przemieszczeń w ruchomych strukturach MEMS. Przedstawiono system pomiarowy oraz wyniki pomiarów. Analizowano wpływ konstrukcji i parametrów czujnika oraz układu pomiarowego na charakterystyki wyjściowe ze szczególnym uwzględnieniem zmian współczynnika odbicia. Abstract. The construction of intensity optical fiber reflectance sensor used for measuring displacements of the movable MEMS structures was shown. The measurement system and the measurement results were presented. The influence of the construction and the parameters of the sensor as well as the measurement system on the output characteristics with particular emphasis on the changes in refractive index was analyzed. (The application of optical fiber reflectance sensors in measuring displacements of the movable MEMS structures) Słowa kluczowe: czujniki światłowodowe odbiciowe, pomiar przemieszczeń, układy optoelektroniczne, MEMS Keywords: optical fibre reflectivity sensors , measurement of displacement, optoelectronic system, MEMS Wstęp W ruchomych strukturach mikromechanicznych takich jak belki, membrany często występuje konieczność pomiaru niewielkich przemieszczeń. Metody optyczne mają wiele zalet (m.in. nieinwazyjność, odporność na zakłócenia pochodzące od pól elektromagnetycznych) [1, 2]. Przedstawiony system optyczny został zaprojektowany do testowania czujników MEMS, przeznaczonych do pomiaru drgań mechanicznych oraz pomiarów pola magnetycznego [3, 4]. W konstrukcjach mikroczujników występują cienkie belki krzemowe z masą sejsmiczną (akcelerometry) lub z warstwą ferromagnetyczną (pomiary indukcji pola magnetycznego). Na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych (przyspieszenie, pole magnetyczne) następuje ugięcie belki. W projektowanych czujnikach zakres przemieszczeń końca belki wynosi 0,5 mm. Pomiary powinny być wykonane z niepewnością nie gorszą niż 0,5%. Światłowodowe czujniki natę[...]

Design of flexible textronic temperature sensors DOI:10.15199/48.2015.02.54

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present design and simulation results of the novel flexible temperature sensor. Results of the compact analytical model were compared with the parameters of the obtained real structure. The carbon polymer composition with a SBS-modified polystyrene binder, characterized by a good Temperature Coefficient of Resistance (TCR), was used as a thermosensitive material. The complex electrical analysis of the typical resistive structure geometry was performed with the aid of the COMSOL Multiphysics® 4.4 environment. Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników dotyczących projektowania i modelowania nowatorskich elastycznych czujników temperatury przy wykorzystaniu środowiska COMSOL Multiphysics® 4.4. Zastosowano kompozycję polimerowo-węglową ze spoiwem z modyfikowanego SBS polistyrenu, charakteryzującą się wysokim Temperaturowym Współczynnikiem Rezystancji (TWR). Wyniki analizy modelu analitycznego porównano z parametrami otrzymanych struktur rzeczywistych. (Projektowanie elastycznych tekstronicznych czujników temperatury). Keywords: sensors modeling, flexible temperature sensors, textronics. Słowa kluczowe: modelowanie czujników, elastyczne czujniki temperatury, tekstronika. Introduction Temperature is one of the most commonly monitored physiological parameter in smart clothing. Its too high or too low value can lead to hyperthermia or hypothermia, fainting and even death, so its current monitoring is very important, especially for certain occupational groups [1]. Modern, special textiles for medical, rescue and military are increasingly being retrofitted with temperature sensors that allow efficient lead action or convalescence. This work presents a novel construction of flexible textronic temperature sensors, designed to measure internal temperature. S[...]

 Strona 1