Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Janeczko"

Badania monitoringowe wód w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Łące k. Bolesławca (woj. dolnośląskie)

Czytaj za darmo! »

Zakres badań składowiska uzależniony jest od stanu w jakim się ono znajduje, tj. fazy: przedeksploatacyjnej, eksploatacji bądź poeksploatacyjnej. Rozpatrywane składowisko odpadów komunalnych w Łące (gmina Bolesławiec) zostało wyłączone z eksploatacji 31.12.1996 r. i obecnie objęte jest badaniami wykonywanymi z częstotliwością co 6 miesięcy, w zakresie: wielkość przepływu wód powierzchniowych i ich skład, objętość wód odciekowych i ich skład, poziom wód podziemnych i ich skład, emisja gazu składowiskowego i jego skład oraz codzienne badanie wielkości opadu atmosferycznego i jednokrotny w roku pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów [3]. W pracy przedstawiono część badań wykonanych w ramach monitoringu składowiska odpadów w Łące w latach 2007 i 2008, obejmujących jedynie [...]

Treatment of wastewater from chemical synthesis by activated sludge method. Part 1. Efficiency of the process DOI:10.15199/62.2017.7.5


  Ścieki pochodzące z przemysłu chemicznego bardzo często są mało podatne na biologiczny rozkład i nierzadko stwarzają poważne problemy eksploatacyjne w biologicznych oczyszczalniach, zarówno zakładowych, jak i miejskich. Spowodowane jest to obecnością substancji inhibitujących procesy biochemiczne lub wręcz toksycznych dla mikroorganizmów oraz niejednokrotnie bardzo wysokimi stężeniami związków występujących normalnie w ściekach miejskich w znacznie mniejszych ilościach. Poważnym problemem są wahania składu tych ścieków wynikające ze zmiennego zapotrzebowania rynku na określone produkty1, 2). Metoda osadu czynnego jest najczęściej wykorzystywaną technologią oczyszczania ścieków. Po właściwej adaptacji biocenozy osadu może być ona stosowana do wszystkich rodzajów ścieków, jeśli zanieczyszczenia w nich zawarte są biodegradowalne. Stopniowa adaptacja mikroorganizmów może też zwiększyć odporność osadu czynnego na substancje toksyczne, jeśli nie występują w zbyt dużych stężeniach. Dlatego wiele rodzajów ścieków przemysłowych, a także odcieków składowiskowych, zawierających specyficzne zanieczyszczenia organiczne, można skutecznie oczyszczać (lub podczyszczać) przy zastosowaniu osadu czynnego3-7). W pracy oceniano wpływ ścieków z przemysłu syntezy chemicznej zmieszanych z odciekami pofermentacyjnymi, doprowadzanymi do miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków, na efektywność oczyszczania metodą osadu czynnego. Równolegle w układzie porów1478 96/7(2017) Dr inż. Barbara PIECZYKOLAN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków tej uczelni. Specjalność - technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, miejskich i przemysłowych; oczyszczanie chemiczne i fizykochemiczne ścieków przemysłowych; oczyszczanie ścieków przemysłowych w układach zintegrowanych. Mgr inż. Antoni MAJCHERCZYK w roku 1980 ukończył st[...]

 Strona 1