Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Babuchowski"

Kierunki badań w gospodarce żywnościowej i rolnictwie w UE w latach 2014-2015


  Strategia "Europa 2020" zaproponowana przez Komisję Europejską (KE) ma stać się nowym, długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Nowa wizja rozwoju to propozycja społecznej gospodarki rynkowej XXI w. charakteryzującej się stabilnym wzrostem gospodarczym, wysokim poziomem zatrudnienia, produktywnością i spójnością społeczną. Podstawowym instrumentem realizacji założonych celów będą inicjatywy przewodnie (flagship initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Ma to doprowadzić do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności UE w skali globalnej. W tym celu UE przeznacza 3% PKB na inwestycje w badania i rozwój. Jednym z obszarów, w których badania będą intensywnie rozwijane w perspektywie finansowej 2014-2020 jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa. STRATEGIA EUROPA 2020 Opublikowana w marcu 2010 r. "Strategia Europa 2020" obejmuje trzy powiązane ze sobą priorytety [1]: rozwój inteligentny - rozwój ?? gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; ??rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; ??rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Komisja Europejska przedstawiła również siedem projektów przewodnich, tzw. flagship initiatives, które umożliwią postęp w ramach każdego z priorytetów tematycznych [1]: ??"Unia innowacji" - poprawa warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak aby innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; ??"Młodzież w drodze" - poprawa wyników systemów kształcenia oraz ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy; ??"Europejska agenda cyfrowa" - upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym i [...]

 Strona 1