Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisława Owsiak"

Badanie efektywności hydrofobizacji powierzchni cegieł

Czytaj za darmo! »

Hydrofobizacja powierzchni materiału polega na nadaniu jej właściwości odpychania wody, czyli niezwilżalności. Efekt hydrofobizacji określa się m.in. na podstawie obserwacji zachowania się wody na zhydrofobizowanej powierzchni. Ocenia się go m.in. na podstawie porównania nasiąkliwości powierzchniowej wodą powierzchni materiału bez i po hydrofobizacji. Nasiąkliwość powierzchniowa, zwana [...]

Kruszywo jako przyczyna uszkodzenia betonu


  Kruszywa, które powodują szkodliwe reakcje w betonie, zawierają bezpostaciową krzemionkę (szkło krzemionkowe, opal), trwałe w wysokiej temperaturze krystaliczne odmiany polimorficzne krzemionki (krystobalit, trydymit), słabo krystaliczne odmiany (chalcedon), mikrokrystaliczny kwarc lub kwarc w stanie naprężeń. Te reaktywne składniki występują w niektórych skałach stosowanych do produkcji kruszywa do betonu, a także mogą występować w kruszywach żwirowych czy piaskach kwarcowych. Także reakcja między alkaliami występującymi w porach betonu a międzywarstwowymosademfyllitokrzemianów (np. wermikulitem), prowadząc do usunięcia osadu, powoduje pęcznienie odwarstwionego fyllitokrzemianu iwywołuje niszczące naprężenia w betonie. Ten rodzaj reakcjimożewystępowaćwprzypadku szarogłazów i fyllitów. Inny rodzaj reakcji to oddziaływanie alkaliów z kruszywem węglanowym. Reaktywnymi skałami węglanowymi są zdolomityzowane wapienie z domieszkami minerałów ilastych o drobnoziarnistej teksturze. Zawierają one kryształy dolomitu, rozproszone wmatrycy zminerałów ilastych i pelitu kalcytowego. Rozważając szkodliwe reakcje kruszywa z roztworem porowym zaczynu cementowego, należy także pamiętać, że mogą w nim występować (w ziarnach kruszywa lub w postaci samodzielnych wolnych ziaren i okruchów) minerały ilaste, np. illit, montmorylonit, kaolinit lub wermikulit. Minerałom ilastym nierzadko towarzyszą skalenie. Szkodliwość wprowadzenia do betonu minerałów ilastych jest związana nie tylko z reakcją z alkaliami, ale także ze zwiększaniem przez nie objętości pod wpływemnasycania ich wodą, wywołującympęcznienie beto[...]

Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji DOI:10.15199/33.2018.10.13


  Szczególne miejsce w procesach inwestycji budowlanych zajmują działania wykonywane w obiektach ustawowo objętych ochroną konserwatorską. Indywidualny charakter każdego zabytku wymaga nie tylko swoistej wrażliwościwkonfrontacji z jego historycznąmaterią, ale także inżynierskiej intuicji w prawidłowej wycenie kosztorysowej planowanych przedsięwzięć. Heterogeniczna tematyka kosztorysowania obiektów zabytkowych była i jest nadal problematyczna. Zwrócili na to uwagęm.in. Zabielski i Bogacz [4], pisząc, że: The labour and material outlay norms in the published catalogues of in-kind outlays do not reflect the actual costs of restoration work. Stwierdzenie to ma bardzo istotne znaczenie w planowaniu kosztów przedsięwzięcia budowlanego 1) Politechnika Świętokrzyska;Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: pawel.sobczynski@gmail.com obiektu zabytkowego, komplikując działanie kosztorysantom oraz osobom weryfikującym koszty realizacji zadania szczególniewzamówieniach sektora publicznego. W przypadku niektórych przedsięwzięć alternatywą są katalogi firm produkujących materiały budowlane do renowacji starego budownictwa, takie jak KNR 0-26 06, ZKNRC-14, KNR 0-40, ale ich stworzenie miało na celu wkomponowanie konkretnych systemów, które nie zawsze są spójne z założeniami konserwatorskimi. Kwestią wartą omówienia pozostają także Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich, które z nazwy powinny być adekwatne do wszelkich działań w obiektach zabytkowych. Tymczasem w wielu pozycjach są nieaktualne, a niektóre rozwiązania technologiczne są wręcz archaiczne. Trudno się dziwić, gdyż opublikowano je w latach 1982 - 1984, a zaktualizowano w 1996 r. w postaci KNR 19-01 (tabela). Z opisu tego katalogu wynika, że nakłady rzeczowe w nim ujęte zost[...]

 Strona 1