Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Cmoch"

Strategie syntez tafluprostu DOI:10.15199/62.2017.6.23


  W lipcu 1998 r. japońskie firmy Asahi Glass Co. Ltd. oraz Santen Pharmaceuticals Co. Ltd. ujawniły w opisie patentowym1) grupę difluorowanych w pozycji C-15 szkieletu węglowego pochodnych prostaglandyny F2α (PGF2α, 1) (rys. 1) oraz ich soli, sposób ich wytwarzania i zastosowanie w leczeniu chorób oczu. Jedną z opisanych pochodnych jest (5Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)- -2-[(1E)-3,3-difluoro-4-fenoksy-1-butenylo]-3,5- -dihydroksycyklopentylo}-5-heptenian izopropylu, czyli ester izopropylowy 15-deoksy-15,15-difluoro- -16-fenoksy-17,18,19,20-tetranorprostaglandyny F2α, o nazwie zwyczajowej tafluprost (6). Tafluprost jest piątym, po unoprostonie izopropylu (2), latanoproście (3), trawoproście (4) i bimatoproście (5), najnowszej generacji syntetycznym analogiem PGF2α obniżającym podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ze wska-zaniem rejestracyjnym do stosowania w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego2-6). Po podaniu do worka spojówkowego przenika on przez rogówkę, w której ester izopropylowy szybko ulega hydrolizie pod wpływem esteraz do biologicznie aktywnego metabolitu, wolnego kwasu tafluprostu, który stanowi postać aktywną leku. Tafluprost jest silnym i selektywnym agonistą ludzkiego receptora prostaglandynowego FP7, 8). Jego powinowactwo do tego receptora jest 12-krotnie wyższe niż powinowactwo latanoprostu. Obniżanie ciśnienia ś ródgałkowego rozpoczyna się po 2-4 h od pierwszego podania, a najsilniejsze działanie występuje po ok. 12 h od wkroplenia. Działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h9). Leczenie jaskry polega na długotrwałym podawaniu do worka spojówkowego leków obniżających ciśnienie ś ródgałkowe, co naraża spojówkę i śluzówki na długotrwały kontakt z konserwantem zawartym w produkcie leczniczym. Ponieważ wszystkie leki okulistyczne stosowane lokalnie w jaskrze zawierają konserwanty, rozwój nietolerancji na konserwanty bardzo utrudnia leczenie10). Tafluprost (6)[...]

Synthesis of racemic rosmarinic acid Synteza racemicznego kwasu rozmarynowego DOI:10.15199/62.2016.7.10


  Racemic rosmarinic acid was prepd. by conversion of 3,4-(OH)2C6H3CHO by (i) protection of the OH groups with allyl substituents and reaction with malonic acid to caffeic acid, (ii) parallel condensation with Ac2O, NaOAc and AcNHCH2COOH and subsequent hydrogenation on Pd/C catalyst to racemic 3,4-dihydroxyphenyllactic acid protected then with allyl groups and (iii) coupling of the caffeic and lactic acids in presence of Me2N(CH2)3N=C=NEt∙HCl as coupling agent and finally (iv) catalytic deprotection of OH groups in the presence of Ph3P and Pd(OAc)2 to the final product. The purity of rosmarinic acid was 96% and its yield 66%. Kwas rozmarynowy należy do grupy kwasów fenolowych i po raz pierwszy został wyodrębniony z liści rozmarynu lekarskiego. Korzystając z danych literaturowych, opracowano nową metodę syntezy racemicznego kwasu rozmarynowego ((rac)rozmarynowego). Dobierając odpowiednie grupy ochronne, wyselekcjonowaną metodę sprzęgania i łagodne warunki usuwania grup ochronnych, otrzymano kwas (rac)rozmarynowy o czystości chemicznej powyżej 96%. W przyszłości syntetyczny kwas (rac)rozmarynowy może, ze względu na swoje liczne właściwości biologiczne, stanowić istotny składnik kosmetyków lub suplementów diety. Naturalny kwas rozmarynowy (rys. 1, KR-2), stanowiący fenolowy związek bioaktywny występujący w wielu gatunkach roślin, wykazuje działanie lecznicze i odżywcze. Syntetyczny kwas rozmarynowy może znaleźć zastosowanie jako składnik preparatówkosmetycznych i suplementów diety. Związek ten po raz pierwszy wyodrębniono z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), a współczesne badania wykazują obecność wolnego kwasu w ponad 100 gatunkach roślin, głównie podrodziny Nepetoideae (rodzina Lamiaceae). Największą zawartość tego fenolokwasu wykryto w gatunkach Mentha piperita, Mentha officinalis, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Prunella vulgaris i Thymus vulgaris1, 2). Kwas rozmarynowy wykazuje wiele dział[...]

Opracowanie technologii wytwarzania eplerenonu o czystości farmaceutycznej DOI:10.15199/62.2017.7.29


  Eplerenon (1), ester metylowy γ-laktonu kwasu (7α,11α,17α)-9,11- -epoksy-17-hydroksy-3-oksopregn-4-eno-7,21-dikarboksylowego (rys. 1), jest pierwszym selektywnym antagonistą receptora aldosteronowego stosowanym w leczeniu niewydolności serca2-5). W porównaniu ze swoim nieselektywnym prekursorem spironolaktonem (2) eplerenon charakteryzuje się brakiem działań niepożądanych związanych z wpływem na receptory dla hormonów płciowych oraz zmniejszoną częstością innych działań niepożądanych (hiperkaliemia, wzrost stężenia kreatyniny) i interakcji lekowych. Pierwszym w Polsce preparatem zawierającym eplerenon był wprowadzony na rynek w 2006 r. lek o nazwie handlowe Inspra (Pfizer). Obecnie dopuszczonych jest do obrotu 11 preparatów zawierających substancję farmaceutyczną eplerenon, w dawkach 25 oraz 50 mg, które zalecane są w terapii uzupełniającej do standardowego leczenia β-adrenolitykami pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory oraz klinicznymi objawami niewydolności serca po przebytym zawale. Żaden z dopuszczonych do obrotu na terenie Polski preparatów eplerenonu nie jest objęty refundacją, a ich ceny w aptekach przekraczają możliwości finansowe wielu pacjentów. Metody syntezy eplerenonu (1) W literaturze naukowo-patentowej opisano kilka strategii syntezy antagonistów receptora aldosteronowego, w tym eplerenonu1, 6-10), jednak ich wykorzystanie do celów technologicznych jest ograniczone z uwagi na stosowane reagenty, parametry procesów, metody wydzielania i oczyszczania oraz liczne zanieczyszczenia, których nie można usunąć z produktu końcowego do poziomu wymaganego dla substancji farmaceutycznej przepisami prawa farmaceutycznego. Mimo dość wysokich limitów dla dwóch z siedmiu zidentyfikowanych w Farmakopei Europejskiej 8.411) zanieczyszczeń, uzyskanie eplerenonu o odpowiedniej czystości wymaga opracowania skutecznej, a przy tym nieskomplikowanej technologicznie metody wytwarzania. Substancja farmaceut[...]

 Strona 1