Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Chmielewski"

Zawsze z tarczą

Czytaj za darmo! »

Na ubiegłorocznych 57. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova" ("Brussels Eureka") 2008 zaprezentowano 450 innowacyjnych rozwiązań z 23 krajów świata.W pawilonie polskim zorganizowanym przez "Eurobusiness-Haller" z Katowic i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowano 95 wynalazków i rozwiązań know-how. Oficjalne otwarcie targów odbyło się 13.XI.2008 r. z udziałem Sabine Laruelle, minister badań naukowych i nowych technologii Belgii. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY W czasie trwania targów szczególnie zasłużonych wynalazców odznaczono Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości (krzyżami kawalerskimi, oficerskimi, wielkim oficerskim, komandorskim) nadanymi przez Komisję Odznaczeń Belgii. Odznaczenie to jest n[...]

70 lat działalności PIMR Poznań dla rozwoju maszyn rolniczych i rolnictwa DOI:


  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 r. realizuje prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i ogólnotechniczne, tworzące postęp w nauce i technice rolniczej, zwłaszcza w budowie i eksploatacji maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych, oraz wdraża wyniki tych badań w przedsiębiorstwach maszyn rolniczych i spożywczych. Prace te mają charakter ciągły i obejmują m.in. następujące grupy tematyczne: ● optymalizacja konstrukcji maszyn i rządzeń rolniczych pod kątem zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej, ● ograniczenie negatywnego wpływu konstrukcji maszyn rolniczych na środowiska naturalne i zagrożenie życia i zdrowia człowieka, ● badanie nowych agrotechnologii oraz opracowywanie nowatorskiego sprzętu do ich realizacji, ● automatyzacja i robotyzacja procesów agrotechnicznych, ● badania materiałowe oraz optymalizacja elementów i zespołów podnoszących jakość maszyn, ● rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacyjnych badań maszyn, obejmujących modelowanie wirtualne oraz badania symulacyjne (systemy: SolidWorks, I-Deas, Matlab, Autodesk Inventor, NX, ADAMS, I-deas, PATRAN/NASTRAN, FluidSim, LMS Amesim oraz[...]

70 lat działalności PIMR Poznań dla rozwoju branży maszyn rolniczych i rolnictwa DOI:


  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 roku realizuje prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, tworzące postęp w nauce i technice rolniczej, zwłaszcza w budowie i eksploatacji maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych oraz komercjalizuje wyniki tych badań do praktyki gospodarczej w przedsiębiorstwach z branży maszyn rolniczych i spożywczych. Prace te mają charakter ciągły i obejmują między innymi następujące grupy tematyczne: ● optymalizację konstrukcji maszyn i rządzeń rolniczych pod katem zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej, ● ograniczenie negatywnego wpływu konstrukcji maszyn rolniczych na środowiska naturalne i zagrożenie życia i zdrowia człowieka, ● badanie nowych agrotechnologii oraz opracowywanie nowatorskiego sprzętu dla ich realizacji, ● automatyzację i robotyzację procesów agrotechnicznych, ● badania materiałowe oraz optymalizacja elementów i zespołów podnoszących jakość maszyn, ● rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacyjnych badań maszyn, obejmujących modelowanie wirtualne oraz badania i analizy MES, ● badania dynamiki maszyn, diagnostykę wibroakustyczną i badania degradacji technicznej maszyn oraz innych obiektów technicznych metodami energetycznymi, ● badania w zakresie nowoczesnej chemizacji, ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnyc[...]

Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym DOI:10.15199/33.2017.07.20


  Tor bezstykowy uzyskuje się w wyniku połączenia szyn normatywnej długości metodą spawania lub zgrzewania [5]. W odróżnieniu od toru klasycznego, łączonego łubkami, nie występują w nim luzy, które umożliwiają wydłużanie się lub skracanie szyn pod wpływem zmian temperatury. Zalety torów bezstykowych to m.in. zmniejszenie oddziaływań dynamicznych w układzie pojazd szynowy - nawierzchnia kolejowa, zmniejszenie zużycia elementów nawierzchni kolejowej i zestawów kołowych pojazdów szynowych, niewielki hałas oraz niewielki pobór energii trakcyjnej [2, 4]. Skutkiem połączenia szyn w ciągłe toki jest powstawanie dodatkowych obciążeń konstrukcji toru kolejowego w postaci naprężeń termicznych, w wyniku zmiany temperatury w szynie, których rozkład na długości toru jest nierównomierny [3]. Te dodatkowe obciążenia konstrukcji mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego i skutkować wyboczeniem toru, a w efekcie utratą stateczności. Wyboczenie następuje wówczas, gdy siły działające w szynach pokonują opór podsypki oraz sztywność ramy toru. Pierwszymi symptomami wskazującymi na możliwość wyboczenia toru są poprzeczne lub podłużne przemieszczenia trwałe toków szynowych [1]. W celu zapobieżenia wyboczeniu toru bezstykowego konieczna jest staranna kontrola jego stanu technicznego oraz właściwe utrzymanie nawierzchni kolejowej. W artykule przeanalizowano zachowanie toru bezstykowego na podstawie bezpośrednich badań eksploatowanego toru linii 271 Wrocław - Poznań na szlaku Czempiń -Mosina. Dokonano bezpośrednich, ciągłych pomiarów odkształceń toru bezstykowego w wyniku oddziaływania sił podłużnych, a także temperatury w szynie w określonym przedziale czasu. Zainstalowany w październiku 2016 r. układ pomiarowy ma na celu ciągłą rejestrację (w interwale co 5 min) zmian podłużnych odkształceń termicznych w zależności od zmiany temperatury. Zasada pracy toru bezstykowego Na długości toru bezstykowego wyróżnia się dwa tzw. k[...]

Zależność Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR od układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych DOI:10.15199/33.2017.07.21


  Wostatnim czasie zauważyć można gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej, a projektowane trasy drogowe przechodzą często przez tereny o małej przydatności do posadowienia konstrukcji drogowych. Konieczność wykorzystania tych terenów powoduje potrzebę określania poprawnych parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego. Jednymz badań mogących charakteryzować grunt pod względem nośności jest określenie parametru CBR - KalifornijskiegoWskaźnika Nośności [6, 8]. Zmodyfikowana i dostosowana do polskich warunków metoda została przyjęta jako jedna zmetodwyznaczania nośności podłoża gruntowego [5, 7]. Wymiarowanie nawierzchni drogowych Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [3] jest jednym z podstawowych dokumentów będących bazą do wymiarowania nawierzchni drogowych. Wzależności odwarunkówwodnych, rodzaju gruntu zalegającego pod warstwami konstrukcyjnymi oraz parametrów nośności na podstawiewskaźnika nośnościCBR,Katalog określa 4 grupy nośności podłoża gruntowego (od G1 do G4). W artykule skupiono się na badaniu zmienności parametru CBR piasku pylastego (Pπ).Katalog zalicza taki piasek do grupy gruntów"wątpliwych", podobnie jak zwietrzeliny gliniaste, rumosz i żwir gliniasty oraz pospółki gliniaste.Analizując stosowane w Polsce układy typowych konstrukcji nawierzchni drogowych, zestawiono obciążenia stałe, jakiewywiera konstrukcja nawierzchni na podłoże gruntowe. Określenie napręże[...]

 Strona 1