Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Anna SZLACHTA"

MSM - Międzynarodowe Seminaria Metrologów DOI:


  W dniach 21-24 września 2015 r. w Rzeszowie i Iwoniczu Zdroju odbyło się XX Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Metrologów "Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych". I Międzynarodowe Seminarium Metrologów zostało zorganizowane 26 listopada 1993 r. w Rzeszowie [1]. Pierwsze seminaria były organizowane jako jednodniowe warsztaty, służące wymianie myśli i osiągnięć technicznych pracowników Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Rzeszowskiej oraz Katedry Technologii Informacyjno-Pomiarowych Politechniki Lwowskiej (rys. 1 i 2).Celem spotkań była prezentacja prac naukowo-badawczych, dotyczących obszernej i ważnej tematyki - przetwarzania sygnałów w szeroko rozumianych pom[...]

Model matematyczny zmiany rezystancji czujnika Pt100 podczas impulsowego wymuszenia prądowego

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne metalowe czujniki temperatury są jednymi z najważniejszych elementów przemysłowych systemów do pomiaru i kontroli temperatury [1]. W przemyśle wykorzystywane są głównie czujniki platynowe [2, 3], dla których model matematyczny statycznej funkcji przetwarzania R( ϑ) zapisuje się zwykle w postaci wielomianu czwartego stopnia [4]: ( ) gdzie: R0 - rezystancja znamionowa, A, B[...]

Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do pomiaru opóźnienia transportowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami eksperymentów. Abstract. The article presents the application of conditional averaging of signals. The conditional averaging is used to obtain the transportation delay between random signals. The estimation of selected metrology properties for proposed statistic models was done. The theoretical relations were compared with practical results.. (The application of conditional averaging of signals to obtain the transportation delay) Słowa kluczowe: pomiary opóźnienia transportowego, warunkowe uśrednian[...]

Phase shift measurement method using conditional averaging of the delayed signal module DOI:10.15199/48.2016.11.28

Czytaj za darmo! »

A measurement method of sine voltage phase shift disturbed with noise using conditional averaging of the delayed signal module was proposed. The advantages of the proposed principle were indicated. The results of basic experiments confirming the obtained theoretical results were also provided. Streszczenie. Zaproponowano metodę pomiaru przesunięcia fazowego napięcia sinusoidalnego zakłóconego szumem, wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Podano i analizowano modele teoretyczne pomiaru. Pokazano korzystne cechy zaproponowanej zasady. Zamieszczono wyniki podstawowych eksperymentów potwierdzające uzyskane wyniki teoretyczne. (Metoda pomiaru przesunięcia fazowego z zastosowaniem warunkowego uśredniania modułu sygnału opóźnionego). Keywords: phase shift, additive disturbances, conditional averaging of signals. Słowa kluczowe: przesunięcie fazowe, zakłócenia addytywne, warunkowe uśrednianie sygnałów. Introduction The methods of measuring the phase shift expected value using phase processing into a time interval use information about the phase on the basis of only two signal values in their time implementations. Such a way of measuring does not eliminate the impact on the result of the measurement of random disturbances or distortions of the analysed sine wave signals. For periodic signals as well as for repetitive transitional ones distorted by noise, an improvement in signal-to-noise ratio and the extraction of the useful signal from the noise along with an evaluation of its parameters can be obtained by using integral methods of statistical signal processing, and in particular the correlation techniques and signal averaging in the field of time and frequency, as well as approximation algorithms [1-6]. One of the directions in research and application in this area of metrology is the use of conditional signal averaging [7-9]. The principle of phase shift measurement In the signal processing model with perio[...]

Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej  xy   skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502   xy    1 . Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego. Abstract. The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation  xy  . It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502   xy    1 . (Standard uncertainty evaluation of the cross-correlation function obtained using conditional average value of signal’s absolute value). Słowa kluczowe: sygnały przypadkowe, korelacja wzajemna, warunkowe uśrednianie, niepewność standardowa. Keywords: random signals, cross-correlation, conditional averaging, standard uncertainty. Wstęp Estymacja funkcji korelacyjnych i ocena skorelowania danych są ważnymi, często występującymi i aktualnymi operacjami w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych [1, 2, 6 - 10]. Najczęściej w celu otrzymania estymatorów funkcji korelacji stosowane są metody bezpośrednie: iloczynowa i znakowa oraz metoda wykorzystująca DFT [1, 2, 6 - 8]. Unormowaną funkcję korelacji wzajemnej (FK) dla stacjonarnych centrowanych sygnałów x(t) i y(t) o wariancjach 2  x , 2  y określa wyrażenie: (1)   xtyt dt T lim T x y T xy     0 1 1      . W praktyce pomiarowej wyznacza się estymatory funkcji danej zależnością (1). W pra[...]

System wizyjny jako interfejs pomiarowy DOI:10.15199/48.2015.12.75

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision. Abstract. A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis. (Vision systems as the measuring interface). Słowa kluczowe: systemy wizyjne, analiza obrazu, interfejs pomiarowy, kamera. Keywords: vision systems, image analysis, interface, camera. Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii jest szczególnie widoczny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Automatyzacja procesów pomiarowych, zdalne sterowanie procesem produkcyjnym, wymagają połączenia przyrządów pomiarowych z systemem komputerowym. Jest to możliwe dzięki różnego rodzaju interfejsom pomiarowym - od najbardziej tradycyjnych RS 232C, IEEE-488, przez łącza bezprzewodowe (np. Bluethooth) lub oparte na sieci internetowej. Istnieją jednak przyrządy pomiarowe nieposiadające żadnego interfejsu pomiarowego. Czy to oznacza, że konieczna jest ich kompleksowa, często kosztowna wymiana? Wyniki pomiaru przedstawiane są na różnych urządzeniach odczytowych, które można wprowadzić do systemu pomiarowego przez kamerę i analizę obrazu. Obraz jest sygnałem wizyjnym, dzięki któremu człowiek dostarcza do mózgu najwięcej informacji. Mózg ludzki przetwarza i interpretuje obrazy, a wyniki są niestety subiektywne. Komputerowe metody analizy obrazu pozwalają zastąpić człowieka. Często minimalizują nakład pracy i kosztów. Obecnie przetwarzanie obrazu to dziedzina inf[...]

Time delay measurement method using conditional averaging of the delayed signal module DOI:10.15199/48.2016.09.66

Czytaj za darmo! »

The paper presents a method of determining time delays of random signals using conditional averaging of the delayed signal module. An evaluation of selected metrological properties was prepared for the proposed statistical models of extreme characteristics. The theoretical relations were compared with the results of modelling and measurements. Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami modelowania i pomiarów. (Metoda pomiaru opóźnienia wykorzystująca warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego). Keywords: random signals, conditional averaging, transportation time delay estimation. Słowa kluczowe: sygnały losowe, warunkowe uśrednianie, estymacja czasu opóźnienia transportowego. Introduction In the measurement of delay time of random signals one employs statistical methods for the analysis of signals, most often the cross-correlation function [1]. Other less common methods used in the field of time include difference functions [4, 5], the cross-correlation method with the use of the Hilbert transform [2], and methods based on conditional averaging of signals [6-9]. This paper presents the results of selected research into the metrological properties of the method using the function of the conditional expected value of the delayed signal module (CAEV). The principle of generating random signals with transport delay is shown in Figure 1. Fig.1. The principle of the generation of signals in the measurement of transport delay: l - the distance between the sensors; v - velocity of the object [8] In matters concerning time delay estimation in measurement technique (such as detection of interference sources, measurements of transport parameters) the relat[...]

 Strona 1