Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KASZUBA Marcin"

ANALIZA ZMĘCZENIA CIEPLNEGO STALI WCLV STOSOWANEJ NA MATRYCE DO KUCIA NA GORĄCO


  W pracy przeanalizowano najpowszechniej stosowane metody badawcze oraz stanowiska laboratoryjne do badania zmęczenia cieplnego pod kątem wykorzystania ich do analizy zmęczenia cieplnego matryc w procesach kucia. Autorzy zbudowali specjalne stanowisko badawcze, bazując na metodzie "wirującego krążka" i przeprowadzili próby, które potwierdziły możliwość zastosowania tej metody do odwzorowania warunków zmęczenia cieplnego, panujących w przemysłowym procesie kucia. Słowa kluczowe: zmęczenie cieplne, metoda wirującego krążka, trwałość matryc, kucie matrycowe ANALYSIS OF THERMAL FATIGUE OF WCLV STEEL USED ON DIES IN HOT FORGING This paper examines the most widely used research methods and devices of the laboratory for testing thermal fatigue in terms of their use for the analysis of dies thermal fatigue in the forging process. The authors built a special test stand based on the method of “spinning disc" and performed tests that confirmed the possibility of applying this method to map the thermal fatigue conditions prevailing in the industrial forging processes. Keywords: thermal fatigue, method of “spinning disc", dies durability, die forging Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Marek Hawryluk, dr inż. Maciej Zwierzchowski, mgr inż. Marcin Kaszuba, mgr inż. Marcin Marciniak — Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Wrocław. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 539.377:61.73.043: :621.7.073-047.37:669-134 655 Wstęp Matryce kuźnicze stosowane w procesach kucia na gorąco narażone są na różnego rodzaju zniszczenia wynikające z ekstremalnych warunków pracy, jakim są poddawane. Oddziałują na nie wysokie wartości obciążeń mechanicznych oraz cieplnych, a powierzchnia jest systematycznie intensywnie nagrzewana, ścierana oraz utleniana. Zjawiskiem, które istotnie obniża trwałość narzędzi, jest zmęczenie cieplne wynikające z dużego gradientu temperatur, spowodowanego zmiennym kontaktem z wst[...]

POPRAWA TRWAŁOŚCI NARZĘDZI DO KUCIA NA GORĄCO PRZEZ ZASTOSOWANIE WARSTW HYBRYDOWYCH


  W artykule opisano zagadnienia związane z trwałością matryc kuźniczych stosowanych do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego. Przedstawiono wyniki badań przemysłowych, gdzie w celu poprawy trwałości narzędzi zastosowano warstwy hybrydowe typu warstwa azotowana powłoka PVD. Ocenie skuteczności w zwiększaniu trwałości narzędzi w analizowanym procesie poddano dwa rodzaje warstw hybrydowych różniące się zastosowaną powłoką PVD. Opisane badania wykazały, że przez zastosowanie warstw hybrydowych typu warstwa azotowana i powłoka PVD można skutecznie zwiększyć trwałości narzędzi stosowanych w procesach kucia matrycowego na gorąco. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, trwałość narzędzi, warstwy hybrydowe IMPROVING TOOL LIFE FOR HOT FORGING BY THE APPLICATION OF HYBRID LAYERS This paper describes the issues related with durability of forging dies used in spur gear hot forging process. The results of industrial research describe tool life improvement by using hybrid layer combining nitride layer and PVD coating. In order to assess the effectiveness in increasing tool life in the analyzed process two types of hybrid layers with different PVD coating applied. The research has shown that by using a hybrid layer containing nitrided layer and PVD coating can effectively enhance the durability of the tools used in the process of hot forging. Keywords: die forging, tool life, hybrid layers Wstęp Duża intensywność zużycia narzędzi stosowanych w procesach kucia matrycowego sprawia, iż problemom trwałości matryc poświęca się coraz więcej uwagi. Narzędzia kuźnicze, mimo znacznego postępu technicznego i rozwoju nauki w tym kierunku cechują się nadal niestabilną i stosunkowo niską trwałością, co w sposób znaczący wpływa na wielkość kosztów produkcji i jakość odkuwek[1]. Na trwałość narzędzi stosowanych w procesach kucia wpływa bardzo wiele czynników: m.in.: warunki, w jakich przebiega proces kucia (temperatura i geometria narzędzi oraz wstępniaka, prędkość p[...]

Zastosowanie warstw hybrydowych w celu zwiększenia trwałości wybranych narzędzi do kucia odkuwki pokrywy DOI:10.15199/24.2016.8.3


  The application of hybridlayers for improvingdurability of chosentoolsused in hot forgingprocess of lid W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące narzędzi stosowanych w przemysłowym procesie kucia matrycowego na gorąco wyrobu typu pokrywa, stosowanego w przemyśle samochodowym. W celu zwiększenia trwałości stosowanych narzędzi zostały one pokryte różnymi warstwami hybrydowymi typu PN+PVD. Zużycie analizowanych narzędzi w czasie badań eksploatacyjnych oceniano na podstawie skanowania 3D cyklicznie pobieranych odkuwek, na których odwzorowany był ubytek materiału narzędzia. W ramach badań przeprowadzono również analizę mikrotwardość i mikrostruktury analizowanych narzędzi. Na podstawie opracowanych wyników określono skuteczność warstw hybrydowych w zwiększaniu trwałości narzędzi stosowanych w przemysłowych procesach kucia. This study focused on tools used in the hot forging process of lid type components manufactured for the automotive industry. The tools were coated with different PN+PVD hybridlayers in order to improve tool durability. The tool wear represented by material degradation was evaluated through 3D scans of periodically collected samples. The samples’ microhardness and microstructure were also analyzed. The results demonstrated a next ent of the hybrid layers efficiency in improving tool durability for industrial forging applications. Słowa kluczowe: narzędzia do kucia, kucie, warstwy hybrydowe Key words: narzędzia do kucia, kucie, warstwy hybrydowe Rys. 1. a) Prasa Massey 18 MN, b) narzędzia do kucia pokrywy zamontowane na prasie, c) gotowa odkuwka pokrywy Fig. 1. a) Massey Press 1800 MN, b) tools for forging of lid mounted on the press, c) final detal (forging after trimming and piercing) 2016 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 330 metod poprawy trwałości narzędzi, znane są tylko ogólne kierunki, dlatego każdy przemysłowy proces kuźniczy należy analizować oddzielnie, gdyż parametry procesu wynikające z technologii, czy[...]

 Strona 1