Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Kamil KUBIAK"

Iluminacja obiektów - powrót do zapomnianych metod wizualizacji

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano alternatywną metodę sprawdzenia poprawności przyjętej koncepcji iluminacji. Metodą tą jest budowa modelu makietowego obiektu przeznaczonego do iluminacji i zasymulowanie efektu oświetleniowego przy pomocy miniaturowych źródeł i miniopraw. W celu weryfikacji prawidłowości przyjętej metody, wykonano zestawienie jej wyników z wizualizacją komputerową. Abstract. In this article an alternative method of checking of correctness of the illumination concept was shown. The construction of a paper-model of a building intended to be illuminated and lighting it using LED light sources and mini-luminares is the method. In order to verify correctness of the method, the results were compared with computer visualization. (Alternative method of checking of correctness of the illumination concept) Słowa kluczowe: technika świetlna, iluminacja obiektów, metody wizualizacji iluminacji Keywords: lighting technology, object illumination, method of illumination visualization Wstęp Iluminacja obiektów w ostatnich latach stała się bardzo popularna, głównie za sprawą ogromnego postępu wśród metod komputerowych symulacji. Do początku lat 90-tych jedyną możliwością na zbadanie efektu oświetlenia były kosztowne próby terenowe lub pracochłonne próby na rzeczywistym modelu danego obiektu. Dopiero szybki rozwój technik grafiki komputerowej wraz z implementacją algorytmów odzwierciedlających zjawiska związane z szeroko pojętymi zjawiskami świetlnymi w przyrodzie, umożliwił stworzenie poprawnego, w sensie fizycznym, oprogramowania do wizualizacji oświetlenia. Tak właśnie powstało pionierskie narzędzie do projektowania iluminacji, wprowadzone do powszechnego zastosowania przez swoistą "szkołę iluminacji" profesora Wojciecha Żaga[...]

O konieczności przełamania stagnacji w iluminacyjnym sprzęcie oświetleniowym

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest tematyce niedostatecznej jakości iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego a w szczególności niedopasowania bryły fotometrycznej do postawionego zadania oświetleniowego. W artykule zaprezentowano przegląd typowych opraw iluminacyjnych oraz ich sprawności. Wyznaczono w sposób analityczny pożądany rozsył światłości oprawy do akcentowego oświetlenia obiektu. Abstract. The article is about the matter of insufficient quality of lighting equipment and in peculiarity of non adjustment of the luminous flux distribution to fulfill lighting task. The review of typical lighting luminaires was presented together with their efficiency. In an analytic way the desirable distribution of light to accentual lighting of object was calculated. (About the necessity of break of the stagnation in illumination lighting equipment). Słowa kluczowe: technika świetlna, iluminacja, oprawy oświetleniowe, projektowanie opraw oświetleniowych Keywords: lighting technology, illumination, luminaires, luminaire design Wstęp W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zainteresowaniem wykorzystaniem oświetlenia do celów iluminacji obiektów [1]. Głównym powodem tego procesu jest postęp w zakresie technologii źródeł światła jak i komputerowych metod symulacji oświetlenia oraz zainteresowanie kreowaniem nocnego wizerunku miasta. Tego postępu nie widać jednak w kwestii sprzętu oświetleniowego stosowanego do iluminacji. Oprawy iluminacyjne są to po prostu oprawy tradycyjnie stosowane w oświetleniu np. hal sportowych, boisk. Znamienną różnicą jest jedynie odpowiednio wysoka szczelność oprawy do iluminacji (IP 54 lub IP 65) oraz jej usytuowanie względem oświetlanej powierzchni. W przypadku np. boisk oprawy są zainstalowane na masztach i oświetlają powierzchnię boiska ze stosunkowo dużej odległości. Jeżeli chodzi o iluminację, to w przypadku metody punktowej, oprawa jest w odległości około kilkunastu centymetrów od obiektu. Powoduje to potrzebę zm[...]

Mixed reflection modeling based on a superposition of specular reflections DOI:10.12915/pe.2014.12.18

Czytaj za darmo! »

The article proposes an alternative to the currently used method for calculations of the lighting effect (luminance distribution) derived from the flat surface of the reflector with mixed reflection (with features of both specular and diffuse reflection). The calculations used the ability to replace the mixed reflection as a superposition of specular reflections. Individual specular reflections are derived from the same reflection surface, but taking into account the specific deviation of the reflected beam from the specular reflection law direction, and using the specified weighting factor. Streszczenie. W artykule zaproponowano alternatywną, do obecnie stosowanych, metodę, pozwalającą na obliczenie efektu oświetleniowego (rozkładu luminancji) pochodzącego od płaskiej powierzchni odbłyśnika o odbiciu kierunkowo-rozproszonym (o cechach zarówno odbicia kierunkowego jak i rozproszonego). W obliczeniach wykorzystana jest możliwość zastąpienia odbicia kierunkowo-rozproszonego superpozycją odbić kierunkowych. Poszczególne odbicia kierunkowe pochodzą od tej samej powierzchni odbłyśnika, ale z uwzględnieniem określonego odchylenia wiązki odbitej od kierunku zgodnego z prawem odbicia kierunkowego, a także zastosowaniem określonego współczynnika skalującego. (Modelowanie odbicia kierunkowo-rozproszonego na podstawie superpozycji odbić kierunkowych). Keywords: lighting technology, luminaire calculations, mixed reflection Słowa kluczowe: technika świetlna, obliczenia opraw oświetleniowych, odbicie kierunkowo-rozproszone doi:10.12915/pe.2014.09.18 Introducton In the process of computer design of luminaires calculations are performed, as a result of which we want to obtain the lighting effect that will be visible in real circumstances, but having it only in the computer memory [1]. Lighting effect may be determined in various ways, e.g., as an illuminance distribution on the illuminated plane. If the resulting lighting effect is not suitable, we can[...]

The concept of the uplight luminaire optical sys DOI:10.15199/48.2015.04.41

Czytaj za darmo! »

The article presents the design of the uplight luminaire optical system whose aim is to produce a homogeneous luminance distribution on the illuminated surface when its location in asymmetric. Proposed optical system was compared with two competitors currently available on the market. Evaluation of the proposed design takes into account the resulting area of homogeneous values of luminance, the luminaire efficiency and utilization factor. Streszczenie. Artykuł prezentuje układ optyczny oprawy oświetleniowej doziemnej, która ma na celu wytworzenie wyrównanego rozkładu luminancji na powierzchni obiektu zlokalizowanego asymetrycznie. Zaproponowany układ optyczny został porównany z dwoma oprawami oświetleniowymi obecnie dostępnymi na rynku. Ocena przedstawionej konstrukcji uwzględnia uzyskany obszar o wyrównanych wartościach luminancji, sprawność oprawy oświetleniowej i sprawność oświetlenia. (Koncepcja układu optycznego oprawy oświetleniowej doziemnej). Keywords: floodlighting, luminaires, luminaires design Słowa kluczowe: iluminacja, oprawy oświetleniowe, projektowanie opraw oświetleniowych Introducton Floodlighting (illumination of objects) is a procedure that is designed to allow observation of architectural objects in the nighttime. This is done with the use of the lighting equipment (luminaires), which are properly located around the object and emit luminous flux into individual parts of the object [1]. The task of selecting the appropriate lighting equipment, as well as its installation and aiming have a key influence on the resulting lighting effect, which can be defined as the formation of corresponding luminance distributions on each surface of the object. Perception of architecture is always associated with daylight view with its significant uniform scatter illumination coming from the clouds cover or from the sky or, with optional directional illumination directly from the sun. In addition, the architecture of the buildings[...]

Projekt reflektora iluminacyjnego realizującego wyrównany rozkład luminancji obiektu DOI:10.15199/48.2016.09.42

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki związane z konstrukcją układu optycznego asymetrycznego reflektora iluminacyjnego, którego celem jest wytworzenie wyrównanego rozkładu luminancji na oświetlanej elewacji przy asymetrycznym usytuowaniu oprawy w bliskiej odległości. Przedstawiona konstrukcja jest oceniona poprzez porównanie z dotychczasowymi rozwiązaniami uwzględniające m.in. uzyskany obszar o równomiernym rozkładzie luminancji i sprawność oprawy oświetleniowej. Abstract. The paper presents the results of the construction of the optical system of the asymmetric floodlighting reflector, the purpose of which is to produce an even distribution of luminance on an illuminated facade with asymmetric location of the reflector in close distance. The design is assessed by comparison with currently used solutions and took into account, among others, obtained area of even luminance distribution and luminaire efficiency. (The design of floodlighting reflector for even object luminance distribution). Słowa kluczowe: iluminacja obiektów, oprawy oświetleniowe, projektowanie opraw oświetleniowych, rozkład luminancji Keywords: floodlighting, luminaires, luminaires design, luminance distribution Wprowadzenie Oświetlenie elektryczne stanowi decydującą rolę w egzystencji człowieka. Dzisiaj jedynie w krajach trzeciego świata możemy jeszcze spotkać ludzi, którym nie jest dane korzystać z jego dobrodziejstwa. Początkowo oświetlenie elektryczne pełniło jedynie funkcję użyteczną i stosowane było do oświetlenia wnętrz oraz terenów zewnętrznych, tak aby zapewnić odpowiednie warunki dla wykonywanych czynności wzrokowych. Odzwierciedleniem tego są wciąż odpowiednie normy [1, 2, 3]. Zgodnie z nimi należy spełnić szereg kryteriów, w tym zapewnienie równomiernego oświetlania powierzchni. Z biegiem czasu nabrało jednak na znaczeniu oświetlenie dekoracyjne, którego pierwotną funkcją jest wywoływanie odpowiednich wrażeń estetycznych, zamiast zapewniania wydolności wzrokowej. [...]

Kształtowanie odbłyśnika na potrzeby asymetrycznego, LED-owego naświetlacza iluminacyjnego DOI:10.15199/48.2018.02.30

Czytaj za darmo! »

Problem nierównomiernego rozkładu luminancji w obrębie powstałego oświetlonego obszaru (plamy świetlnej) na obiekcie, przy zastosowaniu obecnych na rynku opraw iluminacyjnych, jest znany [1, 2, 3]. Dotyczy on zarówno konstrukcji, w których zastosowano tradycyjne, jak również nowoczesne źródła światła (LED). Problem ten wpływa negatywnie na odbiór oświetlonej elewacji, zarówno w wymiarze całej powierzchni jak i jej poszczególnych części takich jak np. pilastry. Obserwacja nocą powierzchni, która jest oświetlona w sposób nierównomierny, powoduje zaburzenie odbioru jej cech geometrycznych i faktury powierzchni. Jeżeli celem iluminacji obiektów, która staje się coraz bardziej popularna, ma być zachowanie w porze nocnej poprawnej percepcji geometrii obiektów, a nie ich deformacja, niezbędne jest odpowiednie konstruowanie układów optycznych opraw oświetleniowych. Cel podjętych badań Autor artykułu podjął działania zmierzające do rozwiązania opisanego problemu. W pracy [1] została opisana konstrukcja układu optycznego wykorzystująca jako źródło światła kompaktową lampę metalohalogenkową. Źródło to należy do grupy wysokoprężnych lamp wyładowczych, obecnie określanych mianem tradycyjnych źródeł światła. Obecnie występuje w rynku oświetleniowym coraz większy udział źródeł elektroluminescencyjnych (LED), zwanych nowoczesnymi źródłami światła. W związku z tym od kilku lat coraz częściej przez konstruktorów opraw oświetleniowych stosowane są jako źródła światła LED-y. Siłą napędową tego procesu są regulacje UE mające na celu wzrost efektywności stosowanego oświetlenia elektrycznego oraz tworzenie nowych gałęzi przemysłu, jak i rozwoju już istniejących. Mając to na uwadze autor postanowił zbadać czy można zastosować opracowaną w pracy [1] metodykę stosując jako źródło światła LED, w miejsce zastosowanej kompaktowej lampy metalohalogenkowej i jakie będzie to miało skutki. Projektowany układ optyczny W celu poprawnego zrozumienia bud[...]

 Strona 1