Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Kula"

Effect of electrochemical ageing on the thermomechanical properties of polymers used in the automotive industry underwent cyclic loading Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości termomechaniczne poddanych cyklicznemu obciążeniu tworzyw polimerowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym DOI:10.12916/przemchem.2014.79


  Three composite materials (polyoxymethylene reinforced with 20% glass fibers, polypropylene reinforced with 20% of talc, poly(butylene terephthalate) reinforced with 20% of Mg(OH)2) were formed by injection moulding and studied for ageing resistance (NaCl soln.) and color and gloss stability after cyclic stretching-compression. The cyclic loading and ageing resulted in increasing the hysteresis loop width. Some structural changes in composites were also obsd. by differential scanning calorimetry. Badano próbki wykonane z kompozytów mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczone na wyroby, które w trakcie eksploatacji są obciążone cyklicznie i poddane działaniu starzenia naturalnego w środowisku wpływającym na ich korozję (polipropylen z talkiem, poliacetal z włóknem szklanym oraz poli- (tereftalan butylenu) z wodorotlenkiem magnezu zawierających 20% napełniacza). Przeprowadzono badania wpływu procesu starzenia na zmianę właściwości wyrobów obciążonych cyklicznie. Proces przyspieszonego starzenia przeprowadzono w roztworze wodnym NaCl. Sporządzono charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy odkształcenia. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki po 1 i 1000 cyklu obciążenia z częstotliwością 1 Hz, uzyskując pętle histerezy. Wykazano zmiany właściwości mechanicznych badanych próbek spowodowane cyklicznym obciążeniem przed i po starzeniu. Zbadano właściwości termiczne metodą DSC oraz określono zmianę barwy i połysku wyprasek. 80 93/1(2014) Mgr inż. Monika KULA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Od 2009 r. jest słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej. Specjalność - charakterystyka wyprasek wtryskowych poddanych cyklicznemu obciążaniu. Mgr inż. Damian[...]

Badania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany właściwości termomechanicznych poliamidu DOI:10.15199/62.2018.2.15


  Cykliczne rozciąganie-ściskanie materiałów, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, powoduje zmiany ich właściwości mechanicznych, o czym świadczy zmiana naprężenia szczytowego, szerokości i pochylenia pętli histerezy1). Zmiany te zależą nie tylko od rodzaju tworzywa i sposobu obciążania, ale również od stanu naprężeń własnych, będących wynikiem warunków wtryskiwania. Podczas obciążenia cyklicznego wyprasek naprężenia własne sumują się z naprężeniami będącymi skutkiem obciążenia, a wypadkowy stan naprężeń może decydować o kształcie pętli histerezy. Występujący stan naprężeń przejawia się w zmianie pola pętli histerezy podczas kolejnych cykli obciążenia, co może być miarą zmiany energii dyssypacji2). Przeprowadzone badania3) pozwoliły stwierdzić, że w wyniku cyklicznego rozciągania wyprasek, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, ze wzrostem liczby cykli obciążenia naprężenie szczytowe potrzebne do uzyskania odkształcenia granicznego (ε = 0,45%) zwiększa się, co wskazuje na umocnienie materiału. Wykazano również, że wzrost prędkości rozciągania powoduje zwiększenie naprężenia szczytowego oraz zmniejszenie szerokości pętli histerezy. W przypadku tworzyw o określonej strukturze wewnętrznej procesy zmęczeniowe zależą nie tylko od poziomu obciążania, ale również od czasu jego trwania i temperatury. Czynniki te są ze sobą ściśle sprzężone, więc ich wpływ na procesy zmęczeniowe jest funkcją aktualnych parametrów stanu badanego obiektu4). Najogólniejszym przypadkiem ‹ 264 97/2(2018) Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła studia uzupełniające ma[...]

 Strona 1