Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Roszko"

Pozostałości pestycydów w żywności

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne metody produkcji roślinnej w rolnictwie i leśnictwie wiążą się z wykorzystaniem różnorodnych substancji chemicznych. W rolnictwie wykorzystuje się nie tylko nieorganiczne substancje (np. nawozy sztuczne), ale również syntetyczne organiczne substancje chemiczne do ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Takie zastosowanie znajdują również różnego rodzaju preparaty biologiczne - ekstrakty roślinne, preparaty bakteryjne czy wirusowe, jednak zdecydowana większość środków ochrony roślin, ogólnie nazywanych pestycydami [6], to syntetyczne związki chemiczne należące do różnych grup chemicznych. Obecnie szacuje się, że jest ponad 1000 substancji aktywnych, które były lub są wykorzystywane do ochrony roślin [16]. Niewątpliwie wykorzystanie pestycydów w produkcji roślinnej przynosi producentom olbrzymie korzyści oraz umożliwia poprawę jakości produkowanych artykułów rolno-spożywczych. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że stosowanie substancji chemicznych w rolnictwie pociąga za sobą niebezpieczeństwo występowania pozostałości tych substancji w surowcach roślinnych, a w konsekwencji w całym łańcuchu żywnościowym. Biorąc pod uwagę liczbę i różnorodność używanych środków ochrony roślin w rolnictwie, pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych mogą stanowić zagrożenie dla konsumenta. Zużycie środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na substancję aktywną wynosiło w 2005 r. ponad 1,5 mln t, co w przeliczeniu na 1 ha powierzchni uprawnej daje ponad 1,2 kg substancji aktywnej preparatu pestycydowego [18]. Na tle innych krajów Unii Europejskiej zużycie pestycydów w Polsce jest zd[...]

Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych


  Obecność chloropropanoli oraz chloroestrów w żywności po raz pierwszy stwierdzili Velíšek i wsp. [1-5] oraz Davídek i wsp. [6, 7] w 1978 r. Naukowcy ci wykazali, że te toksyczne substancje powstają głównie podczas kwasowej hydrolizy produktów roślinnych bogatych w białko, np. masy sojowej i rzepakowej (stanowiącej pozostałość po tłoczeniu czy ekstrakcji oleju). Substratem do syntezy wolnych chloropropanoli jest glicerol tworzący się podczas kwasowej hydrolizy pozostałości triacylogliceroli znajdujących się w hydrolizowanym produkcie roślinnym. Najważniejszymi wolnymi chloropropanolami powstającymi w hydrolizatach kwasowych są: 3-MCPD (3-monochloropropanol), 2-MCPD (2-monochloropropanol), 1,3-DCP (1,3-dichloropropanol), 2,3- -DCP (2,3-dichloropropanol) oraz 3-chloropropan-1-ol. Na rysunku zamieszczono ich wzory chemiczne oraz przedstawiono stosunki masowe, w jakich występują w kwasowych hydrolizatach wszystkie wymienione wolne chloropropanole. Podczas kwasowej hydrolizy białek roślinnych powstają również estry kwasów tłuszczowych z 1,3--DCP oraz 3-MCPD, przy czym w końcowym produkcie ich zawartość jest niewielka, gdyż są skutecznie usuwane podczas procesu filtracji gotowych hydrolizatów. Badania Colliera i wsp. [8] wykazały, że chloroestry są pośrednim produktem syntezy wolnych chloropropanoli, zwłaszcza DCPs i MCPDs. Chloroestry propanoli występują naturalnie w żywności niepoddawanej żadnym procesom technologicznym. Po raz pierwszy estry chloropropanoli zostały wykryte przez Cerbulisa i wsp. w 1993 r. [9] w mleku kozim. Stwierdzono w nim poniżej 1% diestru 3-MCPD w przeliczeniu na frakcję tłuszczową. Obecnie nie wiadomo, jaki jest mechanizm syntezy tych estrów i jaką pełnią funkcję w żywym organizmie. Przypuszcza się, że estry chloropropanoli powstają w wyniku reakcji diglicerydów kwasów tłuszczowych z chlorem, którego źródło stanowią mieszanki paszowe stosowane[...]

 Strona 1