Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gwiżdż"

Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych


  Wartykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania ognia przez ściany w związku z nowelizacją normy PN-B-02867:2013. Przedstawiono istotne różnice z zakresu metody prowadzenia badań i interpretacji wyników w stosunku do dotychczas stosowanych wymagań. Słowa kluczowe: rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrze, norma PN-B-02867:2013.Warunek ograniczania rozprzestrzeniania ognia w budynkach lub pożaru na sąsiednie budynki przytoczony jest już w pierwszym paragrafie Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe,Warunków Technicznych (WT) [1], co wskazuje na duże znaczenie tego parametru. Wśród gęstości obciążenia ogniowego, klas odporności ogniowej elementów, klas dymoszczelności, reakcji na ogień czy toksyczności, stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jego bezpieczeństwa pożarowego.Warunki Techniczne [1] w przypadku rozprzestrzeniania ognia odnoszą się niemal do wszystkich grup wyrobów budowlanych oraz elementów budowla[...]

Badania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych DOI:10.15199/33.2018.07.04


  Dotychczas nie ma opracowań naukowych, które kompleksowo opisywałyby mechanizm tlenia [7], tj. czynniki warunkujące występowanie tego zjawiska, szybkość jego rozprzestrzeniania i rodzaj tworzących się produktów. Zaobserwowano, że w procesie tlenia tworzą się przeważnie związki niecałkowitego utleniania węgla. Powstający tlenek węgla i inne gazy powiększają obszar reakcji spalania bezpłomieniowego przez samozapłon. Obecnie w literaturze istnieją dwa modele opisujące proces tlenia [1 - 5]. Pierwszy to model stworzony przezA.Moussa, który wraz ze swoim zespołem badał proces tlenia materiałów celulozowych. Badacze doszli do wniosków, że rozchodzącą się w materiale falę tlącą można podzielić na trzy strefy: I - strefa pirolizy, w której obserwuje się szybki wzrost temperatury i wydzielenie lotnych produktów spalania w powietrzu z macierzystego materiału. Ciepło wytwarzane w procesie utleniania jest transportowane do sąsiednich elementów w materiale. W przypadku tlenia tworzy się front tlenia lub fala tląca rozchodząca się w materiale; II - strefa powstawania zwęgliny, w której temperatura osiągamaksimum, zahamowany jest proces wydzielania widzialnych produktów spalania, rozpoczyna się żarzenie materiału; III - strefa powstawania porowatej zwęgliny i/lub popiołu, charakteryzująca się zanikiem żarzenia i spadkiem temperatury. Drugim znanym modelem opisującym propagację fali tlącej jest model F.Wiliamsa (jest on uogólniony w przeciwieństwie do modelu Moussa, który dotyczył materiałów celulozowych). Model Wiliamsa opisuje równanie rozprzestrzeniania spalania: V = q"/dΔH (1[...]

 Strona 1