Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kasperkiewicz"

Ocena proponowanego w Polsce sposobu określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku

Czytaj za darmo! »

Dyrektywa Europejska 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na państwa członkowskie wymagania dotyczące stosowania metody obliczania charakterystyki energetycznej budynku, przyjęcia wymagań dotyczących budynków nowych i podlegających renowacji, certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli stanu technicznego urządzeń (kotły i urządzenia klimatyzacyjne), m[...]

Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego na podstawie monitoringu dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych w wielu przypadkach różni się od przewidywanego. W związku z tym, w procedurze oceny energetycznej istniejącego budynku podawanej w normie europejskiej, dotyczącej obliczeń zapotrzebowania na energię zaleca się wykorzystywanie informacji uzyskanych z pomiarów zużycia energii w budynku. W artykule opisano metodę oceny zapotrzebowa[...]

Ocena możliwości określania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynku po termomodernizacji na podstawie pomiarów zużycia ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule udowodniono, że obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków z instalacją c.o. wy- posażoną w zawory termostatyczne na podstawie zmierzonej ilości ciepła zużytego do ogrzewania jednym lub kilku kolej- nych sezonach ogrzewczych przy użyciu wzoru do obliczania sezonowego zużycia ciepła jest metodologicznie niepoprawne i prowadzić może do znacznego zaniżenia mocy zamówionej w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Skutkiem tego będzie niedogrzewanie budynku po korekcie mocy zamówionej.375 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 375÷379 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: ogrzewanie budynków, zawory termosta- tyczne, sezon ogrzewczy Streszczenie W artykule udowodniono, że obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków z instalacją c.o. wy- posażoną w zawory termostatyczne na podstawie zmierzonej ilości ciepła zużytego do ogrzewania jednym lub kilku kolej- nych sezonach ogrzewczych przy użyciu wzoru do obliczania sezonowego zużycia ciepła jest metodologicznie niepoprawne i prowadzić może do znacznego zaniżenia mocy zamówionej w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Skutkiem tego będzie niedogrzewanie budynku po korekcie mocy zamówionej. Keywords: buildings heating, thermostatic valves, heating seasons Abstract In the article has been shown that the calculation of the de- mand for thermal power provided for buildings heating with the installation equipped with thermostatic valves is methodo- logically incorrect. The calculation is based on the measured amount of heat consumed for heating during one or several consecutive heating seasons by using the formula for calcu- lating the seasonal heat consumption and may lead to a signi- ficant underestimation of the ordered power in relation to the actual needs. This will result in insufficient heating of a buil- ding after correction of the ordered power. © 2006-2010 Wyd[...]

Perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce w warunkach znacznego ograniczenia eksploatacyjnej energochłonności budynków


  Przeanalizowano wpływ rodzaju instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody oraz stosowanych w nich nośników energii na wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku EP. Wykazano, że instalacje zasilane ciepłem z kogeneracji są bardziej efektywne energetycznie niż alternatywne rozwiązania techniczne, co stwarza korzystne warunki do dalszego stosowania i rozwoju tego sposobu zaopatrzenia budynków w ciepło.DOTYCHCZAS, przy wyborze rodzaju instalacji ogrzewczych i podgrzewania wody decydującym warunkiem była dostępność nośnika energii zasilającej te instalacje, a jako kryteria dodatkowe zazwyczaj rozpatrywane były: cena tego nośnika, koszt inwestycyjny, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania oraz pracochłonność obsługi instalacji. Z tych powodów, w nowych budynkach zlokalizowanych w miastach, na terenach wyposażonych w sieci ciepłownicze, z których największą grupę stanowiły wielorodzinne budynki mieszkalne, najczęściej projektowane były instalacje zasilane ciepłem sieciowym wytwarzanym w elektrociepłowniach lub ciepłowniach węglowych. Zachowanie tej tendencji w nowych budynkach ma szczególnie istotne znaczenie do funkcjonowania i rozwoju systemów ciepłowniczych, ponieważ kompensuje zmniejszanie zamówionej mocy cieplnej oraz ilości ciepła dostarczanego do budynków na skutek powszechnie prowadzonej termomodernizacji budynków wzniesionych w latach ubiegłych. Wprowadzenie do polskich przepisów budowlanych wymagań energetycznych wynikających z postanowień Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) [1] spowoduje znaczne ich zaostrzenie, ponieważ do roku 2020 powinien zostać osiągnięty standard budynków o niemal zerowym zużyciu nieodnawialnej energii pierwotnej, czyli charakteryzujących się bardzo małą wartością wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Nie będzie to zadaniem łatwym, wziąwszy pod uwagę, że obecnie obowiązujące wym[...]

Określanie izolacyjności cieplnej przegród z płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowaną wielkością charakteryzującą izolacyjność cieplną przegrody jest współczynnik przenikania ciepła. Jego wartość zależy od konstrukcji przegrody oraz od przewodności cieplnej zastosowanych w niej materiałów. Zgodnie ze stosowanymi obecnie zasadami obliczeń, współczynnik przenikania ciepła przegrody określany jest bez uwzględnienia mostków cieplnych powstających w miejscac[...]

Polskie przepisy budowlane dotyczące energochłonności budynków – ewolucja czy regres?

Czytaj za darmo! »

Wokresie ostatnich kilkunastu lat znacznie zmienił się sposób stawiania wymagań energetycznych budynkom. Wlatach 1994 - 1998 nastąpił pierwszy etap tych zmian, którego celem było wprowadzenie do polskich przepisów budowlanych wymagań wynikających z Dyrektywy 89/106 /EWG w sprawie wyrobów budowlanych. W dokumencie interpretacyjnym do tej Dyrektywy podane zostały wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych, na podstawie których określa się niezbędne cechy, jakie powinnymieć wyroby budowlane, aby mogły być uznane za nadające się do zamierzonego stosowania. Do zagadnień energetycznych odnosi się wymaganie podstawowe nr 6, które stanowi, że: Budynek i jego instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne należy projektować i wykonywać w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganą do użytkowania, z uwzględnieniem warunków klimatycznych lokalizacji i potrzeb użytkownika. Taki ogólny cel został zapisany w § 328 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych z 14 grudnia 1994 r. W następnym paragrafie, podającym sposób spełnienia celu ogólnego, uwzględniono jednak tylko część środków technicznych służących jego realizacji. Wymagania, wyrażone przy użyciu wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E, stosowanego w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego lub współczynnika przenikania ciepła Uk(max), uwzględniającego wpływ mostków cieplnych, stosowanego w odniesieniu do innych rodzajów budynków, dotyczyły tylko obudowy budynku (w metodzie obliczania wskaźnika E uwzględniane były straty ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w ilości ustalonej w przepisach, ale nie podano żadnego sposobu zmniejszenia tych strat). Pominięty został zatem całkowicie wpływ efektywności energetycznej elementów instalacji na zapotrzebowanie budynku na energię. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło się do powstania mylnego przekonania, że energetyczna efektywnoś[...]

 Strona 1