Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy WEREMCZUK"

Microprocessor device for TEWL coefficient measurement DOI:10.12915/pe.2014.11.34

Czytaj za darmo! »

The paper presents principle of operation and construction of created device for Trans Epidermal Water Loss (TEWL) measurements. This coefficient describes the level of water evaporization through skin. The device measures TEWL in the manner based on the definition of the coefficient. In the article theoretical analysis of the measurement error are presented. In addition there are results of conducted tests in laboratory environment and on real human skin. Streszczenie. Poniższy tekst prezentuje zasadę działania oraz konstrukcję opracowanego przyrządu do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody. Współczynnik ten opisuje stopień parowania wody przez skórę. Pomiar TEWL jest oparty na definicji współczynnika. Ponadto przedstawiona jest teoretyczna analiza błędu pomiarowego. Na zakończenie zaprezentowano wyniki testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzonych na ludzkiej skórze. Przyrząd do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody Keywords: TEWL, measurements, embedded system, tests Słowa kluczowe: TEWL, pomiary, system wbudowany, testy doi:10.12915/pe.2014.11.34 Introduction One of skin's task is defending the organism from excessive water loss. Layer which does this function is stratum corneum. Healthy human lose ca. 500ml of water during one day. Level of water evaporization informs about skin condition and overall health status. Coefficient which describes level of water evaporization through skin is TransEpidermal Water Loss (TEWL). It is relation between mass of evaporated water and product of area and time unit. TEWL is defined with these formula: (1) [...]

Dwustrumieniowy generator wilgotności sterowany komputerowo

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy budowy sterowanego komputerowo wzorcowego generatora wilgotności opartego o zasadę mieszania dwóch strug gazu - suchego (temperatura punktu rosy poniżej - 85°C) i mokrego (temperatura punktu rosy zadawana termostatem cieczowym, typowo 20°C). W generatorze zastosowano sterowane regulatory przepływu o skokowo zmienianym zakresie od 2ml/min do 2l/min co umożliwia pokrycie szerokiego[...]

Zasada działania i konstrukcja wzorcowego dwustrumieniowego generatora wilgotności

Czytaj za darmo! »

Generatory wilgotności są to urządzenia pozwalające na wytwarzanie w sposób ciągły próbki gazu o zadanej wilgotności. Znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach badawczych zajmujących się precyzyjną kalibracją czujników wilgotności. Wśród wielu rozwiązań konstrukcyjnych cechujących generatory wilgotności najczęściej spotykane są trzy grupy: dwuciśnieniowe, dwutemperaturowe oraz dwustrumieniowe. Działanie generatorów dwutemperaturowych bazuje na nawilżeniu strumienia gazu w określonej temperaturze, a następnie przetransportowaniu nawilżonego gazu do komory testowej o temperaturze większej niż temperatura saturacji. W ten sposób uzyskuje się regulację wilgotności względnej. Dokładność w tego typu generatorze zdeterminowana jest głównie przez dokładność pomiaru/ust[...]

Porównanie wpływu czterech technologii na właściwości funkcjonalne bezprzewodowego interfejsu do mikroczujników i mikrosystemów

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy dwóch aspektów badawczych silnie ze sobą powiązanych: konstrukcyjno-systemowego - budowy bezprzewodowego i bezbateryjnego interfejsu dla mikroczujników/mikrosystemów o znamionach uniwersalności oraz sprawdzenia nowych tanich technologii realizacji tego interfejsu. Interfejs wykonany został z elementów dyskretnych na podłożach LTCC, PET, LCP oraz na standardowym laminacie (FR4) z wykorzystaniem odpowiednich dla tych technologii procesów wytwarzania ścieżek przewodzących i montażu elementów. Przedstawione zostały zarówno wyniki dotyczące testów samych podłoży jak i całego skonstruowanego interfejsu. Abstract. The paper presents research and construction aspects of universal wireless and battery less smart sensor system made with four different techniques. In this work FR4 laminate (PCB), Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC), Liquid Crystal Polymer (LCP) and Polyethylene Terephthalate foil (PET) were used as an interface electronic and sensor board. Suitable for the type of substrate four different techniques and materials were used to fabricate conductive traces and to mount electronic components. The interface operation idea was tested using build up hardware and software. The paper reports comparison of electrical parameters obtained in the tests for each type of board with complete realized wireless interface. (Comparison of the four technologies impact on functional properties of the wireless interface to microsensors and microsystems). Słowa kluczowe: mikrosystem, interfejs bezprzewodowy. Keywords: microsystem, wireless interface. Wstęp Większość czujników konstruowana jest w ten sposób, aby ich część aktywna była otwarta na środowisko badane, często o agresywnym i destrukcyjnym charakterze (np. roztwory chemiczne, wysoka temperatura czy wilgotność). W związku z tym wszelkie połączenia elektryczne (w tym montaż drutowy struktury czujnika) są najsłabszym punktem całego systemu pomiarowego. Zwiększenie niezawodnoś[...]

Badanie właściwości dynamicznych półprzewodnikowego detektora punktu rosy

Czytaj za darmo! »

Higrometry punktu rosą znane są ze swej wysokiej dokładności, jednocześnie nie gwarantują poprawnych odczytów dla szybkich zmian wilgotności mierzonego gazu. Istnieje wiele obszarów, np. medycyna, gdzie wymagane jest prowadzenie pomiarów wilgotności względnej w zakresie od 10% do prawie 100% przy zagwarantowaniu czasu odpowiedzi przyrządu poniżej 1s. Tego typu konstrukcje nie są znane. A[...]

Uniwersalny system elektronicznego ankietowania w diagnostyce medycznej schorzeń alergologicznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono system do wymiany informacji, pomiędzy pacjentami chorymi na alergię a lekarzem. Architektura systemu informatycznego jest wykonana w konfiguracji klient-serwer. Aplikacja klienta uruchomiana na telefonie komórkowym pacjenta umożliwia wypełnienie ankiety i przesłanie danych do serwera z wykorzystaniem technologii GPRS. System umożliwia lekarzowi za pomocą przeglądarki [...]

Symulator do oceny parametrów transmisji w bezprzewodowych sieciach czujnikowych AD-HOC

Czytaj za darmo! »

W czasie rozwoju sieci czujnikowych pojawiły się koncepcje rozwiązań bezprzewodowych, w których informacja o mierzonej wielkości może zostać przesłana drogą radiową. Pozwoliło to na dostęp czujników do trudno dostępnych miejsc, w których poprowadzenie okablowania jest problematyczne. Rozwiązanie bezprzewodowe umożliwia również wykorzystanie czujników na obiektach ruchomych. Możliwości bezpr[...]

System ankietowania bazujący na sieci Internet i sieci telefonii komórkowej GSM

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii informatycznych oraz telekomunikacji i telefonii komórkowej, gdzie pokrycie terenu jest bliskie całkowitemu, daje zupełnie nowe możliwości w obszarze medycyny. Nowa gałąź medycyny łącząca wybrane obszary wymienionych technologii została nazwana telemedycyną. Przesyłanie obrazów statycznych, dynamicznych oraz innych informacji zarówno pomiędzy placówkami medycznymi, jak i pacjentem a placówką medyczną prowadzi do możliwości oceny i wystawienia diagnozy na odległość. Ważny też jest aspekt dotyczący zmniejszania kosztów związanych z indywidualnymi konsultacjami lekarskimi, zarówno w odniesieniu do kosztów osobistych chorego, jak i systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Aplikacje medyczne, w których coraz częściej wykorzystuje się sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS or[...]

Realizacja interfejsu bezprzewodowego do komunikacji z czujnikami inteligentnymi

Czytaj za darmo! »

Czujniki projektowane do pracy w środowisku agresywnym (np. do pomiarów substancji chemicznych lub do pracy, jako implanty w organizmach żywych), wymagają specjalnych zabezpieczeń - szczelnej obudowy i trwałych uszczelnień przewodów. Najczęściej to miejsca kontaktu przewodów z obudową, jak i same przewody są najsłabszym punktem takiej konstrukcji. Zwiększenie niezawodności czujnika wymaga więc rezygnacji ze stosowania przewodów i przejścia na transmisję radiową. Jednakże czujnik powinien być zasilany, aby móc funkcjonować. W spotykanych na rynku konstrukcjach stosuje się autonomiczny akumulator lub baterie wbudowane w strukturę czujnika, lecz to rozwiązanie ma wiele wad. Najważniejsze z nich to ograniczony czas życia czujnika i duże rozmiary obudowy, a często zbyt duża masa. [...]

Aplikacje medyczne super szybkich pomiarów wilgotności oparte na technologii MEMS

Czytaj za darmo! »

Liczba rodzajów aparatury elektronicznej do zastosowań medycznych rośnie z każdym rokiem. Ten stan rzeczy zawdzięczamy z jednej strony ciągłemu rozwojowi elektroniki i technologii elektronicznej, a z drugiej strony szybko przyrastającej wiedzy dotyczącej fizjologii i budowy człowieka. Medycyna coraz śmielej stawia nowe wymagania technice, a elektronika z coraz lepszym skutkiem realizuje żądania medycyny. Wśród tych nowych wyzwań medycyny znalazły się dwa, związane z pomiarami wilgotności powietrza. Trudność realizacji tych zadań polega głównie na tym, że niezbędny jest wielokrotny pomiar szybko zmiennej wilgotności [1-4]. Jedno z tych zadań dotyczy dermatologii, a konkretnie pomiaru współczynnika TEWL (ang. TranssEphidermal Water Loss) - zdolności parowania skóry człowieka, a [...]

 Strona 1  Następna strona »