Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Norbert MIELCZAREK"

Wykorzystanie symulacji typu Processor-In-the-Loop do badań układów energoelektronicznych


  W czasach, gdy komputery znajdują się na każdym biurku inżyniera projektującego systemy sterowania, programy symulacyjne stały się powszechnym narzędziem. Wielu inżynierów korzysta z tych programów, aby symulować działanie swojego produktu od fazy koncepcyjnej do testów końcowych. Opracowując kod odpowiedzialny za algorytm sterowania realizowany w układzie mikroprocesorowym, mający zapewnić poprawną pracę obiektu należy ten kod zweryfikować. Należy sprawdzić wpływ błędów zaokrągleń, opóźnień, wziąć pod uwagę architekturę układu mikrokontrolera (ilość bitów oraz to czy jest on zmienno- czy stałopozycyjny). Przed wgraniem kodu do układu cyfrowego można zweryfikować jego działanie w komputerze i sprawdzić poprawność sterowania procesu. Wszystkie dane wejściowe, w oparciu o które realizowany jest algorytm sterowania pochodzą z modelu matematycznego obiektu. Wyjście badanego kontrolera steruje pracą modelu matematycznego obiektu. Taki sposób testowania programu realizowanego przez cyfrowy układ sterowania poprawia dokładność procesu sterowania a także obniża koszty i skraca czas produkcji urządzenia, zwiększa jego bezpieczeństwo i jakość wykonania. Dodatkowo w pracach laboratoryjno-naukowych daje możliwość przetestowania bardzo skomplikowanych algorytmów nie narażając kosztownych urządzeń na zniszczenie, czy awarie na skutek sterowania realizowanego przez błędny program. Zaletą jest też możliwość tworzenia kodu nie będąc podłączonym do układu fizycznego, co zapewnia możliwość pracy w dowolnym miejscu. Istnieje wiele programów, które wspomagają i przyspieszają proces prototypowania urządzeń energoelektronicznych (m.in. MATLAB, PSpice). Wiele z tych programów wspiera kilka faz tworzenia i badania urządzeń. Symulacja Processor-In-the- Loop jest tylko jednym z etapów wspierającym opracowanie nowego urządzenia. Można wyróżnić kolejne fazy symulacji i testowania urządzenia od fazy koncepcyjnej do testów laboratoryjnych [1]: a) Model[...]

Wpływ metody z perturbacją parametru kontrolnego na sterowanie przekształtnika obniżającego napięcie DOI:10.12915/pe.2014.11.25

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania symulacyjne oraz badania laboratoryjne układu przekształtnika obniżającego napięcie typu buck. W układzie zastosowano metodę perturbacji parametru kontrolnego sterowania, którym jest wzmocnienie K. Celem zastosowania metody jest eliminacja zachowań chaotycznych i synchronizacja trajektorii, po której porusza się układ do orbity stabilnej za pomocą zaburzenia o niewielkiej amplitudzie. Abstract. In this paper it was presented simulations and laboratory researches of voltage step down converter. In this buck converter applied perturbation of control parameter, which was control gain K. The main purpose of application of this method was elimination of chaotic behavior and synchronization of system's trajectory to stable orbit with usage of low amplitude perturbation. (Effect of method with perturbation of control parameter on control of buck converter). Słowa kluczowe: chaos, układ buck, sterowanie, energoelektronika. Keywords: chaos, buck converter, control, power electronics. doi:10.12915/pe.2014.11.25 Wstęp Przekształtnik obniżający napięcie typu buck, jest stosunkowo prostym przekształtnikiem, co przedstawia model matematyczny (1) jeśli przyjęte zostaną elementy idealne. Jedynym źródłem nieliniowości jest tu metoda sterowania. Mimo swej prostoty w układzie występuje szereg bardzo interesujących zjawisk, którymi zajmuje się teoria chaosu deterministycznego [1]. Przekształtnik wykazuje dużą wrażliwość na warunki początkowe a zmiana wzmocnienia w torze regulacji prowadzi od pracy stabilnej do oscylacji chaotycznych według scenariusza nazywanego bifurkacjami. Układ ten jest przedmiotem badań nie tylko ze względu na aspekty poznawcze poszerzające wiedzę na temat układów nieliniowych, czy stanów chaotycznych. Ten przekształtnik ma wiele zastosowań praktycznych a precyzyjne sterowanie jego pracą pozwala na minimalizowanie uchybu i stabilne napięcie wyjściowe. Poza tym, kolejnym celem badań jest opr[...]

Układ pomiarowy przestrzennego pola magnetostatycznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono układ do pomiaru wartości i rozkładu przestrzennego pola magnetostatycznego, mający formę macierzy przetworników pola. Układ sterowania systemu pomiarowego przetwarza sygnały wyjściowe przetworników oraz zapewnia komunikację przez port szeregowy synchroniczny z płytą mikrokontrolera ADMC401. Z portu UART dane przesyłane są do komputera PC. Program VISMAG (w systemie WINDOWS) wizua[...]

 Strona 1