Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Ołdakowska"

Ocena przydatności gumy ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji chudych betonów przeznaczonych do podbudów drogowych


  Podbudowa to istotny element konstrukcji nawierzchni drogowej, przenoszący obciążenia eksploatacyjne, powstającewwyniku działania ruchu drogowego, z górnych warstw nawierzchni na podłoże. Wobecnej praktyce inżynierskiej dowykonywania podbudówstosuje się różne grunty, kruszywa, lepiszcza i spoiwa, dzięki czemu powstają podbudowy różniące sięwłaściwościamiwynikającymi z zastosowanych materiałów. Jednym z rozwiązań materiałowych jest zastosowanie chudego betonu.Wartykule przedstawionomożliwośćmodyfikacji chudego betonu rozdrobnionymi odpadami gumowymi pochodzącymi ze zużytych opon samochodowych orazwpływrozdrobnionej gumy na wybrane właściwości prezentowanych podbudów. Słowa kluczowe: chudy beton, podbudowa drogowa, rozdrobnione odpady gumowe. Abstract. The road foundation is an important element of the road pavement design, transferring the operational loads caused by the road traffic from the upper layers to the substrate. In current engineering practice the road foundations are made from various soils, aggregates and binders, which allows tomake the foundations of various properties resulting from used materials. One of the material solutions is use of lean concrete. The article presents the possibility of modification of the lean concrete with disintegrated rubber waste material from used vehicle tyres, and the influence of disintegrated rubber on selected properties of presented road foundations. Keywords: lean concrete, road foundation, disintegrated rubber waste material.Podbudowa to jedno- lub dwuwarstwowa dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Jej przeznaczeniem jest zmniejszenie naprężeń pochodzących od nacisków kół samochodowych (skupiających się w warstwie ścieralnej na niewielkiej powierzchni styku koła z nawierzchnią), do wartości dopuszczalnego naprężenia, jakie może przenieść podłoże [1]. Podbudowa, zgodnie z [2], powinna być na tyle jednorodna, [...]

Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji d DOI:10.15199/33.2018.03.13


  Konieczność dokonywania wyboru, to wynik ograniczonych zasobów oraz nieograniczonych potrzeb, które należy zaspokoić za pomocą dóbr wytworzonych w danymmomencie z posiadanych zasobów [6]. Wśród nieograniczonych potrzeb znajduje się finansowanie zadań związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem siecią dróg. Drogi w Polsce Pod względemprawnymdrogi w Polsce dzieli się na publiczne oraz wewnętrzne. Droga publiczna może być zaliczona do każdej z kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych. Długość dróg publicznych (wg stanu na koniec 2016 r. - źródło Główny Urząd Statystyczny) wynosi 420 236,10 km (rysunek). Zarządcą 19 388,10 km dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast 400 848,0 km (95,4%) dróg zarządzanych jest przez jednostki samorządu terytorialnego. Są to drogi wojewódzkie (28 920,40 km), powiatowe (124 944,60 km) i gminne (246 983,00 km). Zadania dotyczące budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez: ● ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych; ● samorządy województw w odniesieniu do dróg wojewódzkich; ● samorządy powiatów w odniesieniu do dróg powiatowych; ● gminy w odniesieniu do dróg gminnych. W granicach miast na prawach powiatu zadania dotyczące budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i [...]

Zmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 - 2018 DOI:10.15199/33.2019.05.12


  Wbudownictwie cena wykonania jednostki elementu konstrukcji bądź rodzaju robót to suma składników obejmujących [1]: wartość nakładów rzeczowych (robocizny, pracy sprzętu, materiałów) stanowiących koszty bezpośrednie; koszty pośrednie; zysk. Produkcja budowlana, z uwagi na swój odmienny charakter (nie jest to produkcja jednorodna i seryjna, lecz jednostkowa i co najwyżej powtarzalna) w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki, cechuje się określoną specyfiką ustalania cen. Ilość i rodzaj różnych robót, a tym samym nakłady rzeczowe, nawet przy powtarzalnych obiektach są z reguły różne i wynikają z odmiennych warunków realizacji, obejmujących lokalne warunki terenowe, klimatyczne, komunikacyjne. Innymi czynnikami indywidualizującymi nakłady oraz ceny w budownictwie są również: ● określone wymagania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe; ● uzasadnione koszty produkcji; ● losowy charakter wykonywania procesów budowlanych; ● stan ogólnej równowagi na rynku usług budowlanych. Obliczenie wartości kosztorysowej robocizny możliwe jest po wcześniejszym określeniu ceny za roboczogodzinę pracy. Wartość godzinowej stawki robocizny można ustalić na podstawie kalkulacji własnej czy negocjacji między zaangażowanymi str[...]

 Strona 1