Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Machowska"

Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych DOI:10.15199/33.2018.08.19


  Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania jest obecnie priorytetem ze względu na stan środowiska naturalnego i konieczność ponoszenia wysokich opłat za ich składowanie. Przepisy formułowane przez organy prawodawcze Unii Europejskiej dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy) wymuszają poszukiwania nowych kierunków zastosowania tego typu materiałów. Niektóre uboczne produkty spalania, np. popiół krzemionkowy, które spełniają wymagania PN-EN 450-1 [7] znajdują zastosowanie w produkcji cementu lub jako dodatki do betonu. Większość ubocznych produktów spalania nie spełnia jednak wymagań przedstawionych w normie i z tego powodu nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w technologii cementu. Przykładem może być popiół lotny ze spalania węgla brunatnego w kotłach fluidalnych, który m.in. z powodu wysokiej wodożądności nie znajduje zastosowania w produkcji ce[...]

Hardening slurries with ground granulated blast furnace slag activated with fluidal fly ash from lignite combustion. Zawiesiny twardniejące ze spoiwa żużlowego aktywowanego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego


  Eleven hardening slurries were prepd. by wet mixing bentonite (40-60 g), blast furnace slag (195-475 g) and lignite fly ash (15-175 g) and studied for d., viscosity, H2O sepn. by sedimentation, structural strength, hydraulic permeability, thermal behaviour, microstructure and phase compn. during the hardening. The slurry contg. only a small amt. of the fly ash and a large amt. of bentonite showed the best properties and was recommended for construction of cut-off walls. Odzysk ubocznych produktów spalania w postaci popiołów lotnych powstałych w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Jakość i ilość powstałych ubocznych produktów spalania w znaczącym stopniu zależą od sposobu spalania oraz od rodzaju paliwa stałego. Popiół lotny powstały w wyniku konwencjonalnego spalania węgla kamiennego jest powszechnie stosowany w przemyśle cementowym i produkcji betonu, jako dodatek ograniczający ilość cementu w betonie. Ze względu na konieczność ograniczenia emisji tlenków siarki i azotu do atmosfery przemysł energetyczny od kilkunastu lat stosuje nową technikę spalania węgla w kotłach zaopatrzonych w cyrkulacyjną warstwę fluidalną, która umożliwia ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu oraz związków siarki w skojarzeniu z suchą metodą odsiarczania. Powstałe w wyniku tego procesu popioły fluidalne znacząco różnią się od popiołów pochodzących ze spalania konwencjonalnego, a ich cechy powodują ograniczenia w możliwości ich zastosowania do produkcji cementu i betonu. Jednak w przypadku zawiesin twardniejących popiół fluidalny stanowi pełnowartościowy składnik, który w połączeniu, np. z mielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym, współtworzy kompozyt spełniający wymagania stawiane zawiesinom twardniejącym, w tym przeznaczonym na przesłony przeciwfiltracyjne.[...]

Remont zapory suchego zbiornika Jarnołtówek DOI:


  W artykule przedstawiono rozwiązania projektowe remontu zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz przebieg prac budowlanych prowadzących do uszczelnienia kamiennego korpusu części przelewowo-spustowej zapory i jej styku z zaporą ziemną. Wykorzystano technologię iniekcji ciśnieniowej otworowej (część kamienna) oraz iniekcji strumieniowej (jet grouting) w styku z korpusem zapory ziemnej. Podkreślono problemy związane z oceną efektywności prac uszczelniających spowodowane charakterem pracy zbiornika i iniekcją w nietypowy ośrodek - mur kamienny.Z apora Jarnołtówek - wzniesiona w latach 1906-1908 - jest zlokalizowana tuż powyżej wsi Jarnołtówek (gmina Głuchołazy), w km 14+350 Złotego Potoku, prawobrzeżnego dopływu Prudnika, będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłogi. Zaporę zbudowano w celu utworzenia suchego, sterowanego zbiornika przeciwpowodziowego. Z tego powodu budowla piętrzy wodę okresowo, tylko w okresie krótkotrwałych, zwykle gwałtownych, wezbrań formujących się w niewielkiej, górskiej zlewni Złotego Potoku. Całkowita powierzchnia zbiornika, przy maksymalnej rzędnej piętrzenia 378,20 m n.p.m. (HGW = 1458 cm), wynosi F = 58,8 ha, a pojemność V = 2,365 hm3.Czasza zbiornika jest wykorzystywana rolniczo jako łąki i pastwiska [6]. Obiekt piętrzący tworzą: zapora ziemna z ekranem iłowym (rys. 1) oraz sekcja przelewowo-upustowa murowana z kamiennych bloków (fot. 1 i 2). Długość zapory ziemnej - wykonanej z gruntów miejscowych - wynosi 590 m, jej szerokość w koronie 4 m, a nachylenie skarp - odwodnej 1:4 i odpowietrznej 1:2 (rys. 1). Kamienną sekcję przelewowo-upustową zbudowano z pozyskanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu łupków grafitowych łączonych zaprawą cementową. Podłoże jest zbudowane z paleozoicznych, zmetamorfizowanych łupków grafitowo-frylitowych [8]. Kamienna sekcja przelewowo-upustowa (o długości w koronie równej 60 m, maksymalnej wysokości 18,90 m, szerokości podstawy w poziomie dna spust[...]

 Strona 1