Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Kozak"

Elektroosadzanie powłok chromowych z przyjaznych środowisku rozpuszczalników eutektycznych na bazie Cr(III) jako alternatywa dla klasycznego chromowania Cr(VI) DOI:10.15199/62.2018.8.19


  Eliminacja związków Cr(VI), stosowanych w procesach chromowania dekoracyjnego i technicznego, jest jednym z ważniejszych problemów we współczesnej galwanotechnice. Klasyczne technologie chromowania wykorzystują żrący i toksyczny bezwodnik kwasu chromowego CrO3, którego stężenie w kąpieli dochodzi nawet do 300 g/dm3. Z powodu kancerogenności związków Cr(VI) powstały liczne akty prawne1), wymuszające na producentach ograniczenie ich stosowania do zabezpieczeń antykorozyjnych. Jedną z prób rozwiązania problemu 97/8(2018) 1341 Prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaawansowanych Technologii Materiałowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - korozja metali, galwanotechnika, elektrochemia techniczna, inżynieria powierzchni. jest stosowanie kąpieli wodnych na bazie związków Cr(III), które jednak nie pozwalają na otrzymanie twardych technicznych powłok chromowych2). Wiele działań prowadzonych jest w kierunku całkowitej rezygnacji z chromu jako materiału powłokowego na rzecz powłok stopowych (np. Ni-Mo)3) lub powłok kompozytowych na osnowie tego stopu4). W ostatnich kilkunastu latach wzrosło zainteresowanie prowadzeniem procesów elektrochemicznych w cieczach jonowych (ionic liquids), a w literaturze zaczęły pojawiać się doniesienia o udanych próbach chromowania w takich rozpuszczalnikach5). Obecnie najwięcej uwagi poświęca się wykorzystaniu nowych cieczy jonowych, w tym chlorku tetrafluoroboranu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego lub jego pochodnych6) obok stosowanego wcześniej chlorku 1-butylo- 3-metyloimidazoliowego7). Pewne niedogodności w stosowaniu cieczy jonowych, takie jak szkodliwe oddziaływanie na człowieka, duża wrażliwość na wilgoć i wodę, konieczność stosowania atmosfery ochronnej, problem utylizacji ścieków procesowych, a także wciąż bardzo wysoka cena s[...]

 Strona 1