Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrea Sikorová"

Dysocjacja węglanów i krzemianów alkalicznych w procesie redukcji tlenku żelaza DOI:10.15199/62.2018.1.11


  Redukcja tlenków żelaza stanowi podstawę produkcji żelaza i ma miejsce w atmosferze redukującej wielkiego pieca. Występują tam również szkodliwe pierwiastki, które mogą negatywnie wpłynąć na cały ten proces. Należą do nich metale alkaliczne i metale ciężkie. Wodorotlenki metali alkalicznych występują w procesie wielkopiecowym przeważnie w postaci związków kompleksowych, takich jak (K)Na2O·SiO2, (K)Na2O·Al2O3·xSiO2 i (K)Na2O·Fe2O3, oraz, w niewielkim stopniu, jako (K)Na2CO3 lub (K)NaCl1). Same Na2O i K2O wykazują również wysoce negatywny wpływ nie tylko na przebieg procesu wielkopiecowego, lecz także na ostateczną jakość surówki. Ich wpływ na procesy metalurgiczne jest porównywalny z wpływem większości metali ciężkich. Wodorotlenki zwiększają reaktywność koksu, powodują przedwczesne uplastycznienie wsadu rudy, rozpad spieku i degradację granulek. Ponadto są przyczyną tworzenia się osadów na wymurówce wielkiego pieca i przyspieszają jej zużycie2). Przedostają się one do wielkiego pieca wraz ze składnikami wsadu, zwłaszcza jeśli jako surowce stosuje się koks lub produkty procesu spiekania i granulowania (spieki, granulaty) o niskiej jakości. Węglany alkaliczne również wykazują negatywny wpływ na przebieg procesu wielkopiecowego, a także na spiekanie rudy. W przypadku procesu wielkopiecowego większe zawartości tych składników zakłócają technologiczny proces produkcji oraz zmniejszają ilość wyprodukowanego metalu. Większość firm meta-The reduction of iron oxides is a basic principle in the production of iron and takes place in the reducing atmosphere of blast furnace. There are a number of harmful elements here that can negatively affect the entire process. A large group consists of alkalis and heavy metals. Alkalis usually enter the blast furnace process in the form of complex compounds, such as (K)Na2O·SiO2, (K)Na2O·Al2O3·xSiO2, (K)Na2O·Fe2O3, and, to a small extent, also as (K)Na2CO3 or (K)N[...]

 Strona 1