Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek WYSZYŃSKI"

Działka ewidencyjna (katastralna) na obszarze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe DOI:10.15199/50.2016.10.1


  Opracowanie zawiera wyniki badań dotyczących podziału obszarów państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe na działki ewidencyjne (katastralne). Przedmiotem badań było porównanie zgodności podziału kompleksów leśnych (działów leśnych) na działki ewidencyjne (katastralne) z aktualnie obowiązującymi przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Badaniami objęto 1615 kompleksów leśnych położonych na obszarze wszystkich regionalnych dyrekcji lasów państwowych w 172 nadleśnictwach. W każdej RDLP badaniami objęto 10 nadleśnictw analizując około 100 kompleksów w nadleśnictwie. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono 6% zgodność podziału obszarów leśnych na działki ewidencyjne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Artykuł kończy wskazanie celowości doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami podziału obszarów leśnych na działki ewidencyjne ze względów formalno- -prawnych oraz ekonomicznych. Jednocześnie autorzy proponują podjęcie działań o charakterze organizacyjnym, które doprowadzić mogą do likwidacji występujących niezgodności. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej ponoszonej przez nadleśnictwa, realizacji zarządzenia Dyrektora Generalnego LP w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości Lasów PaństwowychWprowadzenie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej PGL LP) zajmuje 7,6 mln ha, na którym dominują lasy i grunty leśne (7,3 mln ha) oraz grunty stanowiące inne użytki tj.: grunty orne, łąki, pastwiska, stawy rybne, grunty pod wodami, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz inne (0,3 mln ha); [7]. W prawodawstwie każdego kraju istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji gruntów, która w większości z tych krajów nosi nazwę katastru. W Polsce rejestr taki wprowadzony dekretem o katastrze gruntowym i budynkowym z 1947 r. [3] funkcjonował do 1955 r. i zastąpiony został de[...]

 Strona 1