Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Patryk DUTKIEWICZ"

Badanie i analiza charakterystyk statycznych polarymetrycznego przetwornika prąd - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła DOI:10.12915/pe.2014.06.044

Czytaj za darmo! »

W pracy krótko scharakteryzowano polarymetryczny przetwornik prąd - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (I - ) oraz wpływ długości fali świetlnej i temperatury na stałą Verdeta, która jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy wymuszeniem magnetycznym i reakcją materiału - krzemionki SiO2 domieszkowanej GeO2, z której wykonany jest rdzeń światłowodu. Zdefiniowano charakterystykę statyczną rozpatrywanego przetwornika oraz wynikającą z niej czułość statyczną. Wyznaczono charakterystykę statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego, a na ich podstawie określono czułość statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego oraz błędy statyczne przetwornika rzeczywistego. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące właściwości metrologicznych polarymetrycznych przetworników I - , do budowy których wykorzystuje się jednomodowe światłowody telekomunikacyjne różnych standardów. Abstract. This article briefly characterizes polarimetric current - angle of rotation of light polarization converter (I - ) and the impact of wavelength and temperature for the Verdet constant, which is the coefficient of proportionality between magnetic forcing and response material - silica SiO2 doped by GeO2, of which the fiber core is made. The static characteristic and static sensitivity ware defined for this converter. The static characteristic and statistic sensitivity of the ideal and the actual converter and the statistic errors of the actual converter have been designated. Have been formulated the general conclusions concerning the metrological characteristics of polarimetric converter I - , whose structures are based of different standards of telecommunication single mode optical fibers. (Research and analysis of static characteristics of polarimetric current - the angel of rotation of light polarization converter) Słowa kluczowe: polarymetryczny przetwornik prąd - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, efekt Faradaya,[...]

Projektowanie jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych dla czujników wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya DOI:10.15199/48.2015.02.28

Czytaj za darmo! »

W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe światłowody telekomunikacyjne, które mogą być stosowane do budowy czujników wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dotyczących projektowania światłowodów jednomodowych oraz sformułowano wnioski dla projektantów światłowodów, które wynikają z właściwości materiałowych rozpatrywanych szkieł tlenkowych - domieszkowania rdzenia GeO2 oraz właściwości propagacyjnych i geometrycznych - długości fali odcięcia i geometrii rdzenia. Abstract. In this article are briefly characterized telecommunication single mode optical fibers, which may be used in the construction of the sensors using magneto-optical Faraday effect. In this paper are presented the results of simulation studies, which focused on designing of single mode optical fibers. In this study, the general conclusions regarding the material properties of oxide glass, the geometrical and propagation properties of optical fibers are formulated. (Designing of telecommunication single mode optical fibers for the sensors using magneto-optical Faraday effect) Słowa kluczowe: efekt Faradaya, jednomodowy światłowód telekomunikacyjny, długość fali odcięcia, profil współczynnika załamania, stała Verdeta, szkło tlenkowe Keywords: Faraday effect, telecommunication single mode optical fiber, cut-off wavelength, refractive index profile, Verdet constant, oxide glass Wybrane informacje dotyczące jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych Fizyczny falowód optyczny (falowód włóknisty, światłowód), którego model wykorzystywany do matematycznej analizy transmisji fali świetlnej, jest złożony z dwóch warstw krzemionki - SiO2, które charakteryzują się różnymi współczynnikami załamania. Jest to więc cienkie wielowarstwowe włókno dielektryczne [1,2], którego wewnętrzna, centralnie położona warstwa szkła zwana jest rdzeniem i pokryta jest ściśle przylegającą warstwą szkła zwaną płaszczem. Rdzeń charakteryzuje[...]

 Strona 1