Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Pietkun-Greber"

Ocena oddziaływania wodoru na własności mechaniczno-chemiczne stali węglowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmiany własności mechaniczno-chemicznych wybranych gatunków stali. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali węglowych S195 i DC01 w stanie dostawy powoduje nie tylko zmianę ich własności mechanicznych, ale i odporności korozyjnej, a przede wszystkim przyczynia się do powstawania silnych galwanicznych ogniw wodorowych. Słowa kluczowe: wodór, galwaniczne ogniwo wodorowe, potencjał elektrodowy stali, wodorowanie, własności mechaniczno-chemiczne stali Impact assessment of hydrogen on the mechanical-chemical properties of carbon steels This work presents the results of the infl uence of electrolytic hydrogenating on the mechanical and chemical properties for the chosen kinds of steal. It was proved that the electrolytic hydrogenating of carbon steels S195 and DC01 in the delivery conditions causes not only changes of the mechanical qualities and the resistance to corrosion, but most of all, it results in creating strong hydrogen galvanic cells. Keywords: hydrogen, galvanic hydrogen cell, electrode potential of steel, hydrogenation, mechanical-chemical properties of steel.Małe rozmiary i prosta struktura elektronowa atomu wodoru sprawia, że pierwiastek ten z dużą łatwością wnika do wnętrza wielu metali i ich stopów. Jego obecność w strukturze metalu bądź stopu z jednej strony poprawia plastyczność oraz zmienia rozdrobnienie ziarna i składników mikrostruktury (procesy technologiczne obróbki stopów tytanu) [1], a z drugiej strony jest przyczyną wielu awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń i rurociągów przesyłowych gazu ziemnego, generujących ogromne straty w przemyśle chemicznym, stoczniowym, wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego oraz energetyce [2, 3]. Powszechnie uważa się, że wodór, aby mógł wniknąć do wnętrza metalu lub stopu, musi przedtem zostać zaadsorbowany na jego powierzchni (rys. 1). Wnikanie wodoru można przedstawić równaniem MHads ͛[...]

Degradacja wodorowa stali o wysokiej wytrzymałości DOI:10.15199/62.2018.7.24


  W praktyce przemysłowej degradacja konstrukcji stalowych pod wpływem zaabsorbowanego wodoru zachodzi z różną intensywnością i generuje ogromne straty finansowe w różnych gałęziach przemysłu (wydobywczy, stoczniowy, chemiczny). Liczne przykłady niszczenia wodorowego urządzeń odnotowuje się nie tylko podczas ich eksploatacji (ochrona katodowa, korozja), a także podczas ich wytwarzania (spawanie, trawienie, lutowanie). Do oceny stopnia zniszczenia wodorowego obok podstawowego kryterium związanego z pogorszeniem właściwości mechanicznych, stosowane są również kryteria strukturalne, obejmujące zmiany w mikrostrukturze i na powierzchni przełomów. Krzywe naprężenie-odkształcenie (statyczna próba rozciągania)1, 2) w połączeniu z analizą przełomów metodami fraktografii ilościowej prowadzą do pełniejszej charakterystyki zjawiska degradacji metali i stopów w środowiskach korozyjnych3). Zróżnicowanie koncentracji wodoru ma nie tylko odzwierciedlenie na powierzchni przełomów po statycznej próbie rozciągania (zmiana charakteru przełomów)4, 5) ale również w pogorszeniu właściwości korozyjnych6-9). Jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych jest stal niestopowa S355. Wykorzystywana jest do budowy statków, mostów, przybrzeżnych konstrukcji, spawanych zbiorników i rur ciśnieniowych oraz do elementów pracujących w obniżonych temperaturach. Badania niszczenia wodorowego stali S355 oraz jej złączy spawanych opisano w pracach10-12). Autorzy prac analizowali wpływ mikrostruktury stali (różne stany obróbki cieplnej) na przenikanie wodoru oraz zmianę właściwości mechanicznych pod wpływem zaabsorbowanego wodoru. Ze względu na brak informacji dotyczących oceny degradacji wodorowej stali S355J0 wg kryterium właściwości mechanicznych uzupełnionej o odporność korozyjną, zagadnienia te stały się tematem podjętych badań. Część doświadczalna Materia[...]

 Strona 1