Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Ramczyk"

Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego DOI:10.15199/33.2018.05.02


  Podstawowymkryteriumenergooszczędności jest uzyskanie odpowiedniegowskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EU c.o.), obliczonego zgodnie z rozporządzeniem[6]. Zgodnie z standardami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarkiWodnej przyjmuje się, że „budynek (dom) energooszczędny” to budynek (dom), którego wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EU c.o. ≤ 40 kWh/m², natomiast „budynek (dom) pasywny” charakteryzuje się wskaźnikiem EU c.o. ≤ 15 kWh/m². Dla porównania budynki standardowe (realizowane w tradycyjnej technologii) mają wskaźnik energooszczędności na poziomie EU c.o. = 90 – 120 kWh/m². W2010 r. w prawie unijnymwprowadzono definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii, czyli budynku o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, określonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku I dyrektywy energetycznej. Ponadto niemal zerowa lub bardzo mała ilość wymaganej[...]

Analiza przepisów prawnych dotyczących osiągnięcia standardu budynku niskoenergetycznego DOI:10.15199/33.2017.05.29


  W artykule przedstawiono analizę obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących osiągnięcia standardu niskoenergetycznego budynku i określono parametry opisujące takie budynki. Na podstawie szczegółowych analiz autorzy sformułowali wnioski dotyczące projektowania "budynku o niskim zużyciu energii" w Polsce oraz zaproponowali zmiany w obecnych przepisach prawnych. Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, przepisy prawne."Krajowy plan …" [7] podaje, że: budynek o niskim zużyciu energii to taki, który spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii i zawarte w przepisach techniczno-użytkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane [5], tj. w szczególności dziale X oraz załączniku 2 do rozporządzenia [4].Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania nowo projektowanych lub przebudowywanych budynków można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie: ● wartości współczynnika przenikania ciepła U/Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika instalacyjna muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg [4], tzn. kryteriumU (Uc) ≤ Umax/(Uc(max)); ● zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową EP [kWh/(m2·r)], musi spełniać kryterium EP ≤ EPmax. Zgodnie z rozporządzeni[...]

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska DOI:10.15199/33.2018.05.01


  po- DOI: 10.15199/33.2018.05.01 Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Pracownicy i absolwenciWydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska podczas ŚwiętaWydziału w grudniu 2017 r. [Fot. Ciechalski] Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 5 cząwszy od rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych, na pracach eksperckich oraz badawczo- -usługowych skończywszy.Wyniki tych prac są publikowanewczasopismach zagranicznych i krajowych oraz monografiach, a także prezentowane podczas konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń w kraju oraz za granicą. Jednostki Wydziału od lat organizują cykliczne konferencje, sympozja, seminaria i szkolenia. Pracownicy Wydziału biorą również udział w pracach g[...]

 Strona 1