Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Tews"

Stany graniczne nośności i użytkowania stalowo-betonowych belek z częściowym zespoleniem DOI:10.15199/33.2015.05.18


  W artykule omówiono sposób określania obliczeniowej plastycznej nośności przekroju belki zespolonej przy częściowymzespoleniu. Przedstawiono sposób dokładnego obliczenia nośności przekroju dla danego stopnia zespolenia. Jednocześnie pokazano, możliwe do zastosowaniawobliczeniach inżynierskich, podejścia uproszczone, dające dobre oszacowanie nośności. Przedstawiono także sposób wyznaczenia przemieszczeń belki częściowo zespolonej. Zastosowanie przedstawionych w artykule zależności pokazano na przykładach. Słowa kluczowe: konstrukcje zespolone, częściowe zespolenie, plastyczna nośność przekroju.Zgodnie z definicją podaną w PN-EN 1994-1-1 [1] belka zespolona to element zespolony poddany głównie zginaniu.Wtym przypadku mamy do czynienia z zespoleniem stalowego żebra w postaci kształtownika walcowanego lub spawanego z płytą betonową (rysunek 1). Norma [1] zaleca stosowanie pełnego zespolenia. Jednak w przypadku belek stosowanych w budynkach dopuszcza wystąpienie częściowego zespolenia. Stan graniczny nośności Ogólne wymagania stanu granicznego nośności. Obliczeniową nośność przekroju belki zespolonej na zginanie wyznacza się, zależnie od klasy stalowego żebra, zgodnie z PN-EN 1993-1-1. Oznacza to, że belki z kształtownikami klasy 1 i 2 oblicza się, stosując teorię sztywno-plastyczną, natomiast w przypadku obecności kształtownik[...]

Stany graniczne użytkowalności wg PN-EN 1990


  Eurokody, choć nie zmieniają istoty projektowania, to jednak wprowadzają wiele zapisów, wzorów i współczynników, których sens trudno odczytać na podstawie samych norm, co wyraźnie utrudnia praktyczne stosowanie tych dokumentów. Autorzy artykułu w dotychczasowych polskich publikacjach na temat Eurokodów nie znaleźli satysfakcjonującej odpowiedzi na temat, jak stosować i interpretować wzory normowe dotyczące stanów granicznych użytkowalności, dlatego niniejszy artykułma wypełnić tę lukę, a tymsamymułatwić inżynierom świadome wykorzystanie zapisów zawartych w PN-EN. Norma PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji [1], podaje, że stany graniczne użytkowalności (SLS - z ang. Serviceability Limit State) należy rozpatrywać w aspekcie: ● deformacji (ugięcia, obroty), która wpływa na wygląd konstrukcji, powoduje uszkodzeniawarstwwykończeniowych (tynków, obudowy itp.) i elementów niekonstrukcyjnych, czego efektem jest pogorszenie komfortu użytkowania i funkcji obiektu; ● drgań konstrukcji powodujących dyskomfort dla użytkownika obiektu oraz obniżających funkcjonalność obiektu; ● uszkodzeń(np. rysywelementach betonowych), którewpływają niekorzystnie na wygląd, trwałość i funkcje konstrukcji. Stan SLS jest więc rozpatrywany w wymiarze komfortu użytkowania obiektu oraz jego wyglądu, co jest kryterium zgodnym ze stanem granicznym użytkowalności w rozumieniu dotychczasowych norm polskich. Kombinacje obciążeń dla stanu SLS Idea sprawdzania stanu SLS została w PN-EN 1990 [1] przedstawiona za pomocą trzech wyrażeń: a) kombinacji charakterystycznej obciążeń - wzór 6.14b wg PN-EN 1[...]

Nośność sprężysto-plastyczna belek stalowych o przekroju monosymetrycznym DOI:10.15199/33.2017.05.16


  Norma PN-EN 1993-1-1 ogranicza nośność przekrojów klasy 3 do wartości wynikającej z początku uplastycznienia strefy ściskanej. Przy zginaniu przekroju monosymetrycznego (z większym pasem ściskanym) naprężenia normalne osiągają w pierwszej kolejności granicę plastyczności w strefie rozciąganej. Wtakimprzypadku przekrój posiada pewien zapas nośności, wynikający z nieosiągnięcia granicy plastyczności w najbardziej wytężonych włóknach ściskanych. W artykule przedstawiono sposób określenia nośności oparty na sprężysto-plastycznym rozkładzie naprężeń w przekroju monosymetrycznym i budowie odpowiednich warunków równowagi. Słowa kluczowe: przekrójmonosymetryczny, nośność sprężysto- -plastyczna.Klasa przekroju jest miarą odporności ścianek na efekty utraty stateczności miejscowej. Dzięki wprowadzeniuw[2] klasyfikacji uporządkowano sposób określania obliczeniowej nośności przekroju oraz sił wewnętrznych w ustroju. Zginane monosymetryczne przekroje klasy 3 można wymiarować, wykorzystując możliwość uplastycznienia strefy rozciąganej.Celemartykułu [...]

Płyty stropowe zespolone stalowo-betonowe. Wymiarowanie wg PN-EN 1994-1-1


  Stropy na stalowych blachach fałdowych mogą być wykonywane dwiema metodami różniącymi się sposobemprzenoszenia obciążeń wfazie użytkowej.Wpierwszymz nich blacha stanowi deskowanie tracone i dla stanu użytkowegowymaga się zaprojektowania zbrojenia, jak w każdej płycie żelbetowej. W tym rozwiązaniu nie dochodzi do zespoleniamiędzy stalową blachą a betonem. W zespolonych płytach, używając specjalnie do tego przeznaczonych blach, w fazie użytkowej blacha stanowi zbrojenie przenoszące dodatnie przęsłowe momenty zginające.Ujemnemomenty zginające są przenoszone przez zbrojenie wiotkie w postaci siatek prętów, podobnie jak w płytach żelbetowych.Wten sposób powstaje bardzo efektywne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu dużej wytrzymałości stali na rozciąganie i dużejwytrzymałości betonu na ściskanie. Inne zalety stropów zespolonych to [4]: ● możliwość użycia blachy jako deskowania traconego; - możliwość użycia blachy po ułożeniu jako pomostu roboczego; - możliwość uniknięcia stosowania tymczasowych podparć montażowych; - możliwość stabilizacji belek stalowych blachą na etapie montażu; - zmniejszenie zużycia betonu do 30%; - prostota montażu instalacji i sufitów podwieszanych; - łatwość transportu i montażu blach poszycia. Wymienione zalety sprawiają, że płyty stropowe stalowo-betonowe zyskały dużą popularność przywznoszeniuwielopoziomowych parkingów samochodowych, budynków wielokondygnacyjnych zarówno mieszkalnych, jak i biurowych oraz obiektów służby zdrowia [1]. Wytyczne projektowania stropów wg PN-EN 1994-1-1 Zespolenie betonu i stali w płytach stropowych.Współdziałanie blachy stalowej i betonu jest możliwe pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej nośności na ścinanie podłużne w płaszczyźnie kontaktu między dwoma materiałami (rysunek 1). Podane w PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dl[...]

Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego


  Wnormach europejskich niema przepisów dotyczących betonów architektonicznych. Przytaczane są najczęściej przepisy niemieckie [1, 2]. W Polsce ukazała się publikacja dotycząca betonów architektonicznych [3]. Betony te dzieli się na cztery klasy: SB1, SB2, SB3, SB4. Betony SB1 i SB2 mogą być stosowane wmiejscachmało eksponowanych. Cechy określające beton architektoniczny najwyższych klas przedstawiono w tabeli 1, a w tabeli 2 tolerancje wymiarowe elementów płytowych. Standardowe elementy wykonuje się w klasie tolerancji B, a w przypadku elementów elewacyjnych powinna to być klasa tolerancji A. Obiektywna ocena elewacji Należy podkreślić, że przez pojęcie beton architektoniczny nie jest rozumiany beton zdefiniowany ogólnie przez przepisy. Jest to beton, który zostanie tak wykonany, aby jego powierzchnia była zgodna ze specyfikacją zamawiającego. Zawsze przy zamówieniach nadrzędna jest sprawa określenia wymagań, np. architekt zamawia beton architektoniczny o określonymwyglądzie, wówczas sprawdzamy, czy powstała powierzchnia jest zgodna z zamówieniem. Przedstawione w artykule przykłady odbioru dotyczą tylko wybranych powierzchni betonowych. Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono różne przykłady betonu jako betonu [...]

Rewitalizacja historycznych konstrukcji kratownicowych na przykładzie estakady żelbetowej z 1911 r. DOI:10.15199/33.2018.05.08


  Coraz częściejmamy do czynienia z nieświadomym lub nawet celowym doprowadzaniem wartościowych budynków i budowli do stanu ruiny, przyzwalając tym samym na ich eliminację z krajobrazu. Przykładem zapobiegania takimdziałaniomjest rewitalizacja estakady galerii taśmy kamienia, której właścicielemjest Cementownia ODRAS.A. w Opolu. Rewitalizację należy rozumieć jako przywrócenie do życia. Oznacza to działanie polegające na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celemjest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do zmiany funkcji. Przez rewitalizację konstrukcji budowlanych należy rozumieć przywrócenie im wymaganego stanu technicznego, z zachowaniem walorów, które je charakteryzowały pierwotnie. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabiera w odniesieniu do historycznych obiektów przemysłowych. Omawiana estakada wchodzi w skład historycznego kompleksu Cementowni ODRA S.A. pochodzącej z przełomu XIX/XX w. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wymaganiem konserwatorskim było maksymaln[...]

Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie DOI:10.15199/33.2017.11.14


  Wartykule zaprezentowanoprzyczyny awarii i możliwości naprawy uszkodzonej podstawy szybu najstarszej windy w Grudziądzu. Została ona zainstalowana podczas realizacji budynkuw1890 r., a przestała funkcjonować po IIwojnie światowej. Winda jest starsza od rzekomo najstarszej windy w Europie, znajdującej się w Słupsku, pochodzącej z początku XX w. [2]. Zachowana dokumentacja archiwalna (poniemiecka) obejmuje jeden przekrój budynku z ciągami kanalizacyjnymi, wykonany w innym miejscu budynku niż rozważane. Obecnie kamienica, awraz z nią zabytkowa winda należą do prywatnego właściciela. Opis stanu istniejącego Inwentaryzowany fragment budynku zlokalizowany jest w południowo-zachodnim ciągu zwartej zabudowy przy ul. LegionówwGrudziądzu.Wobrębie posesji można wydzielić: ■ podpiwniczony, piętrowy (czterokondygnacyjny, z poddaszemużytkowym) budynekmieszkalno- usługowy (wczęści parterowej wyodrębniony jest lokal usługowy, tj. krawiecki warsztat rzemieślniczy); ■ przyległy do budynku teren podwórza; ■ przyległą do budynku część ul. Legionów; ■ nawierzchnię asfaltową i fragmentarycznie brukową (torowisko) wraz z chodnikiem dla pieszych, wyłożonym płytami chodnikowymi oraz asfaltową ścieżką rowerową. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dwuspadowym dachem z lukarną. Budynek zorientowany jest równolegle do ul. Legionów. Ściany, zarówno nośne, jak i działowe zostały wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściana frontowa budynku jest wykończona tynkiem, z licznymi ubytkami i rysami (fotografia 1). Płyty chodnikowe przylegają bezpośrednio do cokołu przyziemia poza wejściem do budynku, które stanowi jednocześnie wjazd. Na rysunku 1 przedstawiono rzuty oraz przekroje rozważanej części budynku sporządzone zgodnie z wykonaną inwentaryzacją. Podstawa szybu windy jest konstrukcją betonową, której podporę stanowi podciąg, będący jednocześnie oparciem rozpatrywanego PROBLEMY REMONTOWE[...]

 Strona 1